”Czyste Powietrze” w Mieście i Gminie Wieliczka

1 października 2020 roku Burmistrz Artur Kozioł podpisał z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie porozumienie ustalające zasady wspólnej realizacji programu „Czyste Powietrze”.

 

Na podstawie zawartego porozumienia, mieszkańcy Miasta i Gminy Wieliczka, mogą korzystać z pomocy ekodoradców, zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy. Ekodoradcy pomogą mieszkańcom przygotować i złożyć wniosek o dofinansowanie oraz wypełnić wniosek o płatność wraz z wymaganymi załącznikami oraz:

  • udostępnią stanowisko komputerowe umożliwiające złożenie wniosku,
  • wydrukują kompletny wniosek.

 

Program „Czyste Powietrze” to ogólnopolski program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Program oferuje dla osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, a także wydzielonych w budynkach jednorodzinnych (maksymalnie dwulokalowych) lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, wsparcie finansowe (nawet do 30 000 zł) w formie dotacji na wymianę źródła ciepła oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

 

Wniosek wypełniony elektronicznie Wnioskodawca może:

 

  • przesłać internetowo do WFOŚiGW w Krakowie – jeśli Wnioskodawca posiada podpis kwalifikowany, lub podpisany własnoręcznie przesłać w formie papierowej, albo
  • złożyć w Urzędzie Gminy podpisany własnoręcznie w formie papierowej; wówczas Gmina niezwłocznie przekaże wniosek do WFOŚiGW w Krakowie.

 

Działanie to wpisuje się w realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wieliczka. Mamy przekonanie, że pomoc Mieszkańcom w pozyskania dotacji stanowić będzie znaczącą zachętę do wymiany pieców opalanych węglem, instalowania odnawialnych źródeł energii i działań podnoszących efektywność energetyczną budynków mieszkalnych. Jest to także promocja rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze Gminy.

 

Informacje szczegółowe można uzyskać kontaktując się z Ekodoradcami pod nr telefonu:

12-263-42-45  |  12-263-42-46 12-263-42-47 lub w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. B. Limanowskiego 32, 32-020 Wieliczka, parter.