Budowa i przebudowa dróg lokalnych w Węgrzcach Wielkich

Trwają prace związane z budową drogi gminnej w miejscowości Węgrzce Wielkie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa, przebudowa dróg lokalnych zapewniających bezpośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi na terenie Gminy Wieliczka”.

 

Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura Transportowa , Działanie 7.1 Infrastruktura Drogowa, Poddziałanie 7.1.2 Drogi Subregionalne - ZIT, Umowa nr RPMP.07.01.02-12-0434/17-00-XVII/532/FE/17 z dnia 21.12.2017r.
Wykonawcą prac budowlanych jest Eurovia Polska S.A.

Zadanie realizowane jest w formie zaprojektuj i wybuduj.
Zakres prac obejmuje budowę jezdni, ciągu pieszo – rowerowego, budowę chodnika, poboczy, budowę urządzeń technicznych służących odwodnieniu drogi, tj. kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, przebudowę istniejących rowów, budowę przepustów pod koroną drogi, budowę oświetlenia ulicznego służącego oświetleniu drogi.

Pod inwestycję przejęto 4,7 ha gruntów prywatnych położonych w Węgrzcach Wielkich. Wartość zadania 9 819 927,67 w tym dotacja 4 158 848,30 zł.

 

- W związku z dużym zainteresowaniem inwestorów Gmina Wieliczka przygotowała projekt rozwoju istniejącej strefy gospodarczej o strefę w Węgrzcach Wielkich, który uzyskał wsparcie z funduszy europejskich. Obecnie budowana jest droga łącząca strefę w Kokotowie-Brzegach oraz powstającą strefę w Węgrzcach Wielkich. Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej Kokotów – Brzegi to dziś jedna z najnowocześniejszych i innowacyjnych stref w kraju. Obszar strefy sukcesywnie wypełnia się firmami, które tu lokują swoje centra logistyczne. - podkreśla burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.

GALERIA