Przedszkole Samorządowe w Koźmicach Wielkich będzie miało nową siedzibę

Przedszkole Samorządowe w Koźmicach Wielkich, mieści się od 01.09.1980 roku na parterze Domu Ludowego w Koźmicach Wielkich sprawując opiekę, wychowując i nauczając 70 dzieci w trzech grupach mieszanych wiekowo. Przez 40 lat, Przedszkole podejmując liczne działania na rzecz lokalnego środowiska, mocno wpisało się w codzienny rytm życia tej miejscowości.

 

Z biegiem lat coraz trudniej jest jednak zaspokoić potrzebę posłania dziecka do przedszkola wśród młodych rodzin chętnie osiedlających się w Koźmicach Wielkich.
 W kontrakcie zawartym w dniu 11.10.2018 roku pomiędzy burmistrzem Miasta i Gminy Wieliczka Arturem Koziołem, a mieszkańcami Koźmic Wielkich, zapisano zadanie priorytetowe na lata 2019-2023, jakim jest budowa nowej siedziby koźmickiego przedszkola.

 


Podajemy kolejne etapy realizacji tego przedsięwzięcia:

  • 27 grudnia 2019 roku odbyła się zwyczajna sesja Rady Miejskiej, na której uchwalony został Budżet Miasta i Gminy Wieliczka na rok 2020. W wydatkach majątkowych na edukację, w pkt. 6 zapisano – Budowa Przedszkola Samorządowego w Koźmicach Wielkich – kwota 250 000 zł.
  • 5 lutego 2020 roku Dariusz Mitan - sołtys Koźmic Wielkich, z przedstawicielami Rady Sołeckiej: Ewą Kaczor, Wiesławem Stachurą i Władysławem Stachurą, a także  z radnym powiatu wielickiego – Szczepanem Stankiem, przedstawili burmistrzowi Arturowi Koziołowi propozycję zakupu działki nr 590 o powierzchni 1,42 ha zlokalizowanej przy drodze powiatowej łączącej tzw. Centrum Koźmic Wielkich z przysiółkiem Bugaj.
  • W dniu 29 czerwca 2020 roku, członkowie Komisji Budżetu, Mienia i Rozwoju Gospodarczego, z udziałem Z-cy Burmistrza ds. Inwestycji – Piotra Krupy, radnego powiatu wielickiego – Szczepana Stanka, sołtysa Koźmic Wielkich – Dariusza Mitana i członka Rady Sołeckiej – Ewy Kaczor, spotkali się na działce nr 590. Uprawniony geodeta przedstawił zebranym wstępną mapkę i omówił możliwości zagospodarowania tej działki pod budowę przedszkola. W ocenie uczestników spotkania działka nr 590 daje możliwość budowy nowej siedziby przedszkola  w miejscu, które pozwala dzieciom na bezpośredni kontakt z przyrodą, a rodzicom umożliwia dogodny dojazd z możliwością parkowania. Przylega do terenu mocno już zabudowanego, który stanowi centrum Koźmic Wielkich.
  • 30 czerwca 2020 roku, Rada Miejska jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIX/266/2020 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Koźmicach Wielkich, stanowiącej własność osób fizycznych, przeznaczając na ten cel 420 000 zł.
  • 14 grudnia 2020 roku, Rada Miejska jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXV/337/2020      o zmianie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Koźmicach Wielkich, stanowiącej własność osób fizycznych. Potrzeba dokonania zmian  w podjętej już wcześniej uchwale wynikała z konieczności wydzielenia gruntu wzdłuż działki 590, poprzez geodezyjny podział działek, wydzielono działkę o numerze 590/1. W tym samym dniu, w budżecie gminnym na 2021 rok po stronie wydatków zapisano kwotę 2 100 000,00 zł na rozpoczęcie budowy, którą poprowadzi Wydział Inwestycji. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2022.

 

  • 23 grudnia 2020 roku, podpisano Akt Notarialny zakupu nieruchomości składającej się      z działki nr 590/1 o całkowitej powierzchni 1,1773 ha.  


Reasumując, budowa przedszkola w Koźmicach Wielkich to inwestycja, która pozwala podejmować kolejne kroki w rozwoju tej pięknej miejscowości. Otwiera przestrzeń do kolejnych inwestycji, łączy placówki sprawujące opiekę, wychowanie i nauczanie, takie jak żłobek (odległość od działki nr 590/1, to około 500m), przedszkole i szkołę podstawową (odległość około 800m).


Na uwagę zasługuje fakt, że tak ważne decyzje umożliwiające realizację tego przedsięwzięcia podejmowane są w szczególnej sytuacji, tj. pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie. Oznacza to ogromne zrozumienie dla potrzeb koźmickiej edukacji.
 Sołtys Koźmic Wielkich wraz z Radą Sołecką, zgłaszają pełną gotowość do współpracy w ramach rozpoczętego już zadania, jakim jest budowa nowej siedziby Przedszkola Samorządowego w Koźmicach Wielkich.

GALERIA