Konkurs w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Wieliczka 2021

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Wieliczka.

 

Przedmiotem zgłaszanych projektów jest „Rozwój sportu w Gminie Wieliczka poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach seniorów organizowanych przez polskie związki sportowe”.

 

Konkurs przeprowadza się na zasadach i w trybie określonym Uchwałą Nr IV/29/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania, zwaną dalej Uchwałą.

 

Wnioski o udzielenie dotacji wraz w wymaganymi załącznikami (w zapieczętowanej kopercie z opisem „Rozwój sportu w Gminie Wieliczka poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach seniorów organizowanych przez polskie związki sportowe”)

 

należy złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce,

ul. Powstania Warszawskiego 1,

 

w terminie do dnia 19 lutego 2021 r., do godz. 16.00.

 

Za datę przedłożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień jego wpływu na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce.

 

Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć:

 1. aktualny odpis rejestru lub odpowiednio: wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących,

 2. aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu (statut),

 3. dokument potwierdzający udział w zawodach organizowanych przez polskie związki sportowe,

 4. wykaz zawodników posiadających licencje potwierdzony przez odpowiedni związek sportowy,

 5. wykaz kadry szkoleniowej udokumentowany jej uprawnieniami,

 6. sprawozdanie merytoryczne z działalności wnioskodawcy za 2020 r., zawierające informację nt: ilości szkolonych zawodników, ich udziału w rozgrywkach i zawodach ligowych lub współzawodnictwie sportowym oraz osiągniętych wynikach sportowych,

 7. sprawozdanie finansowe wnioskodawcy (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informację dodatkową) za miniony rok,

 8. oświadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno–prawnych,

 9. oświadczenie, iż wnioskodawca nie działa w celu osiągnięcia zysku.

 

 

Prosimy o zapoznanie się z niżej zamieszczonymi załącznikami:

Zarządzenie nr 30/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 26 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr IV/29/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2010 r.


 

Formularze/ druki do pobrania

 1. Wniosek o przyznanie dotacji

 2. Zweryfikowana kalkulacja kosztów

 3. Zweryfikowany harmonogram

 4. Sprawozdanie