Informacja o terminach rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Rodzice! Nadszedł czas, kiedy podejmiecie Państwo decyzję o zapisaniu Waszego dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, punktu przedszkolnego lub klasy I szkoły podstawowej. Poniżej podajemy informacje o terminach i kryteriach rekrutacji.

 

Zapraszamy do śledzenia informacji i komunikatów.

 

Dane osobowe:

Klauzula informacyjna RODO Nabór Przedszkola

Treść uzgodnień Nabór

 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PRZEDSZKOLI


Szanowni Państwo!


Zgodnie z harmonogramem rekrutacji uzupełniającej, w dniu 14 czerwca 2021 r. o godz. 8:00 rozpocznie się rejestracja kandydatów do przedszkoli (oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych), która potrwa do 15 czerwca 2021 r. do godz. 15:00.

 

W celu zapoznania się z ofertą przedszkoli należy skorzystać z platformy obsługującej proces rekrutacji dostępnej pod adresem wieliczka.przedszkola.vnabor.pl gdzie zamieszczone są wszelkie informacje oraz wzory dokumentów konieczne do wygenerowania wniosku. Prosimy pamiętać, że wypełniony i wydrukowany wniosek należy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

 

Informacja o liczbie wolnych miejsc w naborze uzupełniającym do przedszkoli 2021-2022.

 

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

 

Dostęp do platformy internetowej obsługującej proces rekrutacji umożliwiony zostanie od dnia 1 marca 2021 r. od godz. 8.00 w celu przeglądania ofert oraz wprowadzania i edycji wniosków rekrutacyjnych, pod adresem: wieliczka.przedszkola.vnabor.pl

 

Informacja o liczbie wolnych miejsc w naborze do przedszkoli 2021-2022

 

Informacja o zasadach rekrutacji do przedszkoli - Zarządzenie nr 47/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka

 

Terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 1 marca
do 19 marca
2021 r.

od 14 czerwca
do 15 czerwca
2021 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 22 marca
do 9 kwietnia
2021 r.

od 16 czerwca
do 18 czerwca
2021 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

12 kwietnia 2021 r.

21 czerwca 2021 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 12 kwietnia
do 14 kwietnia
2021 r.

od 21 czerwca
do 22 czerwca
2021 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

15 kwietnia 2021 r.

23 czerwca 2021 r.

 

Kryteria rekrutacji:

1. Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli:

Kryterium z ustawy

Liczba punktów

Wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci)

250 pkt

Niepełnosprawność kandydata

250 pkt

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

250 pkt

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

250 pkt

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

250 pkt

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)

250 pkt

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

250 pkt


 

Dokumenty potwierdzające kryterium ustawowe:

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.)

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.)

 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny Przedszkola 2021-2022

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka Przedszkola 2021-2022

 

- - - - - - - - - - -

2. Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli:

Kryterium ustalone przez organ prowadzący

Liczba punktów

Dziecko, którego oboje rodzice pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym

100

Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru

30

Dziecko objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego (dziecko kończące w danym roku szkolnym 6 lat) realizowanego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej – kryterium dotyczy rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

30

Dziecko uprawnione do korzystania z wychowania przedszkolnego w wieku od 3 do 6 lat

20

Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

5

Dziecko, którego tylko jeden rodzic pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzi gospodarstwo rolne, prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym

10


 

Dokumenty potwierdzające kryterium ustalone przez organ prowadzący:

Zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie szkoły/uczelni o pobieraniu nauki w trybie dziennym

Orzeczenie sądu rodzinnego o ustanowieniu nadzoru kuratorskiego lub zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o wsparciu przez asystenta rodziny


 

Uchwała Rady Miejskiej w Wieliczce nr XXXIII/406/2017 (Dz.U.Woj.Mał.poz.2587)

Uchwała Rady Miejskiej w Wieliczce nr V/50/2019 (Dz.U.Woj.Mał.poz.1871)

 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Szanowni Państwo!

 

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji uzupełniającej 14 czerwca 2021 r. o godz. 8:00 rozpocznie się rejestracja kandydatów do klas I szkół podstawowych, która potrwa do 15 czerwca 2021 r. do godz. 15:00.

 

Rekrutacja uzupełniająca dotyczy kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły i prowadzona jest na wniosek rodziców.

 

Uczniowie zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowani są do tej szkoły z urzędu na podstawie zgłoszenia dokonanego przez rodziców.

 

W celu zapoznania się z ofertą szkół należy skorzystać z linków do stron internetowych poszczególnych szkół podstawowych, w których prowadzony jest nabór uzupełniający:

 

1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce
Siedziba szkoły: ul. Piłsudskiego 20, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.sp1.wieliczka.eu

Limit miejsc dla kandydatów spoza obwodu: 2

 

2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce
Szkoła Filialna w Sułkowie

Siedziba szkoły: ul. Moniuszki 1, 32-020 Wieliczka
Siedziba filii: Sułków 235, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.szkola2.wieliczka.pl

Limit miejsc dla kandydatów spoza obwodu: 11

Szkoła Filialna w Sułkowie
Limit miejsc dla kandydatów spoza obwodu: 3

 

3) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieliczce
Siedziba szkoły: ul. Sienkiewicza 14, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.sp3wieliczka.pl

Limit miejsc dla kandydatów spoza obwodu: 4

 

4) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Erazma Józefa
Jerzmanowskiego w Wieliczce
Siedziba szkoły: ul. Krzyszkowicka 18a, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.sp4wieliczka.pl

Limit miejsc dla kandydatów spoza obwodu: 9

 

5) Szkoła Podstawowa w Byszycach
Siedziba szkoły: Byszyce 1, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.spbyszyce.

 

6) Szkoła Podstawowa w Dobranowicach
Siedziba szkoły: Dobranowice 121, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.spdobranowice.wieliczka.eu
Informacja o ofercie szkoły dostępna także pod numerem telefonu: 501 453 091

Limit miejsc dla kandydatów spoza obwodu: 13

 

7) Szkoła Podstawowa im. Obrońców Radiostacji Wisła AK w Golkowicach
Siedziba szkoły: Golkowice 454, 30-968 Kraków
Inna lokalizacja prowadzenia zajęć: Golkowice 1, 30-968 Kraków
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.spgolkowice.szkolnastrona.pl

Limit miejsc dla kandydatów spoza obwodu: 4

 

8) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzkowie
Siedziba szkoły: Gorzków 168, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.spgorzkow.szkolnastrona.pl

Limit miejsc dla kandydatów spoza obwodu: 12

 

9) Szkoła Podstawowa im. s. Emilii Podoskiej w Grajowie
Siedziba szkoły: Grajów 177, 32-020 Wieliczka
Inna lokalizacja prowadzenia zajęć: Dobranowice 121, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.spgrajow.eu

Limit miejsc dla kandydatów spoza obwodu: 5

 

10) Szkoła Podstawowa im. Zofii Stryszowskiej w Janowicach
Siedziba szkoły: Janowice 1, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.szkolajanowice.szkolnastrona.pl

Limit miejsc dla kandydatów spoza obwodu: 6

 

11) Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Koźmicach Wielkich
Siedziba szkoły: Koźmice Wielkie 1, 32-020 Wieliczka
Inna lokalizacja prowadzenia zajęć: Koźmice Wielkie 605, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.spkozmice.pl

Limit miejsc dla kandydatów spoza obwodu: 2

 

12) Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Podstolicach
Siedziba szkoły: Podstolice 204, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.sppodstolice.szkolnastrona.pl

Limit miejsc dla kandydatów spoza obwodu: 12

 

13) Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sierczy
Siedziba szkoły: Siercza 428, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.sp-siercza.pl

Limit miejsc dla kandydatów spoza obwodu: 5

 

14) Szkoła Podstawowa im. Kapitan AK Jadwigi Beaupré w Sygneczowie
Siedziba szkoły: Sygneczów 1, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.spsygneczow.rwc.pl

Limit miejsc dla kandydatów spoza obwodu: 3

 

15) Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Węgrzcach Wielkich
Siedziba szkoły: Węgrzce Wielkie 190, 32-002 Węgrzce Wielkie
Inna lokalizacja prowadzenia zajęć: Węgrzce Wielkie 518, 32-002 Węgrzce Wielkie
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.spwegrzcewielkie.szkolnastrona.pl

Limit miejsc dla kandydatów spoza obwodu: 20

 


 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Informacja o zasadach rekrutacji do szkół podstawowych - Zarządzenie nr 48/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka 

 

Terminy rekrutacji do klas I szkół podstawowych:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 1 marca
do 19 marca
2021 r.

od 14 czerwca
do 15 czerwca
2021 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 22 marca
do 9 kwietnia
2021 r.

od 16 czerwca
do 18 czerwca
2021 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

12 kwietnia 2021 r.

21 czerwca 2021 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 12 kwietnia
do 14 kwietnia
2021 r.

od 21 czerwca
do 22 czerwca
2021 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

15 kwietnia 2021 r.

23 czerwca 2021 r.

 

Kryteria rekrutacji:

1. Kryteria postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych:

Kryterium ustalone przez organ prowadzący

Liczba punktów

Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej.

100

Do szkoły podstawowej uczęszcza rodzeństwo dziecka.

100

Droga dziecka do szkoły podstawowej jest krótsza niż do szkoły obwodowej i nie przekracza 3 km.

80

Dziecko zamieszkuje na terenie Gminy Wieliczka

50

Wielodzietność rodziny.

40


 

2. Dokumenty potwierdzające kryterium ustalone przez organ prowadzący:

Oświadczenie rodzica dziecka o spełnieniu kryteriów rekrutacji do szkoły podstawowej.

 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów Szkoły Podstawowe 2021-2022

 

Uchwała Rady Miejskiej w Wieliczce nr XXXIII/405/2017 (Dz.U.Woj.Mał.poz.2343)

 


 

OFERTA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce
Siedziba szkoły: ul. Piłsudskiego 20, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.sp1.wieliczka.eu

 

2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce
Szkoła Filialna w Sułkowie

Siedziba szkoły: ul. Moniuszki 1, 32-020 Wieliczka
Siedziba filii: Sułków 235, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.szkola2.wieliczka.pl

 

3) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieliczce
Siedziba szkoły: ul. Sienkiewicza 14, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.sp3wieliczka.pl

 

4) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Erazma Józefa
Jerzmanowskiego w Wieliczce
Siedziba szkoły: ul. Krzyszkowicka 18a, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.sp4wieliczka.pl

 

5) Szkoła Podstawowa w Byszycach
Siedziba szkoły: Byszyce 1, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.spbyszyce.boo.pl

 

6) Szkoła Podstawowa w Dobranowicach
Siedziba szkoły: Dobranowice 121, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.spdobranowice.wieliczka.eu
Informacja o ofercie szkoły dostępna także pod numerem telefonu: 501 453 091

 

7) Szkoła Podstawowa im. Obrońców Radiostacji Wisła AK w Golkowicach
Siedziba szkoły: Golkowice 454, 30-968 Kraków
Inna lokalizacja prowadzenia zajęć: Golkowice 1, 30-968 Kraków
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.spgolkowice.szkolnastrona.pl

 

8) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzkowie
Siedziba szkoły: Gorzków 168, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.spgorzkow.szkolnastrona.pl

 

9) Szkoła Podstawowa im. Macieja Szarka w Grabiu
Siedziba szkoły: Grabie 2, 32-002 Węgrzce Wielkie
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.spgrabie.edupage.org

 

10) Szkoła Podstawowa im. s. Emilii Podoskiej w Grajowie
Siedziba szkoły: Grajów 177, 32-020 Wieliczka
Inna lokalizacja prowadzenia zajęć: Dobranowice 121, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.spgrajow.eu

 

11) Szkoła Podstawowa im. Zofii Stryszowskiej w Janowicach
Siedziba szkoły: Janowice 1, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.szkolajanowice.szkolnastrona.pl

 

12) Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Koźmicach Wielkich
Siedziba szkoły: Koźmice Wielkie 1, 32-020 Wieliczka
Inna lokalizacja prowadzenia zajęć: Koźmice Wielkie 605, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.spkozmice.pl

 

13) Szkoła Podstawowa im. Anny Iskry w Mietniowie Szkoła Filia w Pawlikowicach
Siedziba szkoły: Mietniów 60, 32-020 Wieliczka
Siedziba filii: Pawlikowice 61, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.spmietniow.edupage.org

 

14) Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Podstolicach
Siedziba szkoły: Podstolice 204, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.sppodstolice.szkolnastrona.pl

 

15) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Raciborsku
Siedziba szkoły: Raciborsko 71, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.spraciborsko.szkolnastrona.pl

 

16) Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sierczy
Siedziba szkoły: Siercza 428, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.sp-siercza.pl

 

17) Szkoła Podstawowa im. Kapitan AK Jadwigi Beaupré w Sygneczowie
Siedziba szkoły: Sygneczów 1, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.spsygneczow.rwc.pl

 

18) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Śledziejowicach
Siedziba szkoły: Śledziejowice 203, 32-020 Wieliczka
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.sspsledziejowice.edupage.org

 

19) Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Węgrzcach Wielkich
Siedziba szkoły: Węgrzce Wielkie 190, 32-002 Węgrzce Wielkie
Inna lokalizacja prowadzenia zajęć: Węgrzce Wielkie 518, 32-002 Węgrzce Wielkie
Oferta szkoły dostępna na stronie: www.spwegrzcewielkie.szkolnastrona.pl

 

GALERIA