Rozbudowa wodociągu w ramach budowy Stacji Uzdatniania Wody w Bogucicach

Prace projektowe przy budowie Stacji Uzdatniania Wody w Bogucicach zostały poszerzone o przebudowę wodociągu na ul. Długiej i Wygody na os. Bogucice w Wieliczce. Zarząd Zakładu Gospodarki Komunalnej zaakceptował koncepcję przebudowy wodociągu.

 

PRZYPOMNIJMY:
Obecnie trwają prace związane z odwiertami studni głębinowych przy budowie Stacji Uzdatniania Wody w Wieliczce, które mają zwiększyć w wodę nowoczesną stację. Budowa Zakładu Uzdatniania Wody (ZUW) Podziemnej w Wieliczce-Bogucicach wraz z rurociągami wody surowej i studniami głębinowymi to wielozadaniowe przedsięwzięcie inwestycyjne, o znaczeniu strategicznym w systemie zaopatrzenia w wodę - miasta i gminy Wieliczka.
Wyżej wymienione zadanie jest realizowane (przez Gminę Wieliczka i Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.) w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka Wodno-Ściekowa w Aglomeracjach pod nazwą Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV.
 
Całkowity koszt realizacji projektu ma wynieść 156 515 637,60 zł z czego koszt zadań realizowanych przez ZGK ma wynieść 39 092 793,36 zł.
 
 
ZADANIE NR 1
To wykorzystanie zasobów wód podziemnych, ujęcia w Bieżanowie wraz z infrastrukturą podziemną i obiektami, umożliwiającymi doprowadzenie wody surowej do nowego ZUW w Wieliczce-Bogucicach w ilości 50% jego wydajności.
 
 
ZADANIE NR 2
To budowa czterech studni głębinowych na terenie Wieliczki, wzdłuż ciągu ul.Winnickiej. Spodziewana wydajność tych ujęć, w ilości 50% wydajności nowego ZUW w Wieliczce Bogucicach.
 
 
ZADANIE NR 3
Budowa rurociągów wody surowej, łączących nowe ujęcie z ZUW Wieliczka Bogucice i wody czystej łączących ZUW Wieliczka Bogucice z siecią miejską.
 
 
ZADANIE NR 4
Budowa ZUW podziemnej o wydajności Q=360m3, opartego na istniejących zasobach wód podziemnych ZUW Bieżanów (zadanie nr 1) i spodziewanych zasobach z Wieliczki (zadanie nr 2).

GALERIA