Dofinansowanie na przeciwdziałanie klęskom żywiołowym

Miło nam poinformować, że w dniu 3 marca 2021 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce wpłynęło oficjalne potwierdzenie z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie przyznania dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w mieście Wieliczka”.

 
Obecnie przygotowywana jest umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość projektu poprawiającego bezpieczeństwo miasta wynosi: 29 568 000 zł, dotacja ze środków UE: 20 000 060.
 
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs nr POIS.02.01.00-IW.02-00-505/20 poinformował, iż zgodnie z pkt. 96 Regulaminu ww. konkursu Gmina Wieliczka spełniła kryteria oceny i nasz projekt został wybrany do dofinansowania.
 
 
DOTYCZY: Wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w mieście Wieliczka”, nr SL 2014 POIS.02.01.00-00-0005/20 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”, typ projektu: 2.1.5 „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich”.
 
- Stare kanały wybudowane przed II wojną światową już dawno były niewydolne i nie radziły sobie z przyjęciem wody i ścieków. Budując nową sieć kanalizacji za miliony złotych uporządkowaliśmy gospodarkę ściekową. System, który teraz budujemy ma nas uchronić przed nawałnicami, nagłymi burzami. Dofinansowanie, które otrzymaliśmy, pozwoli nam zrealizować pierwsze etap tzw. kanału ulg. Bardzo cieszę się z ponad 20 milinów, które pozyskaliśmy. Projekt przygotowaliśmy kilkanaście miesięcy temu po zdarzeniach, które spotkały nasze miasto. - podkreśla burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.
 
 
CEL I ZAŁOŻENIA PROJEKTU:
Celem przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w postaci podtopień terenów wodami opadowymi w mieście Wieliczka oraz przyczynianie się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia takich klęsk w zlewni cieku Serafa na terenach miasta i gminy Wieliczka i miasta Krakowa.
 
Planowany system kanalizacji deszczowej od ul. Żeromskiego, poprzez Trakt Solny, rejon torów kolejowych, ul. Mickiewicza, ul. Legionów do ul. Sienkiewicza ma zapewnić odciążenie istniejącego głównego kolektora 1400 mm w tej zlewni kanalizacyjnej, poprzez przejęcie wód opadowych i roztopowych z sieci kanalizacji deszczowej położonej w północnej części zlewni i odprowadzenie ich tranzytem do kolektora 2200x1900 mm w ul. Żeromskiego.
 
Dodatkowo, w celu odciążenia dolnego odcinka kolektora 1400 mm, wykonana będzie komora przelewowa z odprowadzeniem nadmiaru wód opadowych do zbiornika retencyjnego planowanego przy Trakcie Solnym.
 
 
Na planowanym ciągu kanalizacji deszczowej wykonane zostaną dwa zbiorniki retencyjne:
  • jeden zbiornik retencyjny zamknięty, żelbetowy, o pojemności czynnej min 1000 m3, w rejonie Traktu Solnego,
  • jeden zbiornik retencyjno-odparowujący, otwarty, ziemny o dnie i skarpach uszczelnionych i umocnionych, o pojemności czynnej min 100 m3, w rejonie torów kolejowych i ul. Mickiewicza.
  •  
Zadaniem zbiorników retencyjnych będzie zmniejszenie natężenia przepływu wód opadowych w sieci kanalizacyjnej oraz zmniejszenie natężenia wód opadowych wprowadzanych do cieku Serafa podczas deszczów o dużym nasileniu i natężeniu, i tym samym przyczynianie się do zmniejszenia przepływu wody w cieku. W zbiorniku retencyjnym zamkniętym zostanie zapewniona strefa magazynującą zapas wody, która będzie mogła być czerpana za zbiornika w celu wykorzystywania do podlewania zieleni miejskiej, zmywania powierzchni utwardzonych w tym ulic, przepłukiwania kanałów itp. celów. Pojemność strefy magazynującej nie będzie mniejsza niż 60% pojemności czynnej tego zbiornika.
 
 
W zbiorniku retencyjno - odparowującym zostanie zapewniona strefa odparowywania wody o pojemności ok. 30 m3, z której woda nie będzie odpływać do kanalizacji lecz będzie odparowywana, co będzie dodatkowo zmniejszać ilość wód opadowych w kanalizacji i wprowadzanych do cieku Serafa.
Tagi