Budowa, przebudowa dróg lokalnych

Zakończone zostały prace związane z realizacją zadania „ Budowa, przebudowa dróg gminnych zapewniających bezpośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi na terenie Gminy Wieliczka ”

 

Przedmiotem projektu była budowa nowej drogi gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Droga stanowi bezpośrednie połączenie terenów inwestycyjnych  nowo budowanej Strefy Aktywności Gospodarczej w Węgrzcach Wielkich z drogą powiatową nr 2012K Bieżanów – Grabie.

Zakres prac obejmował budowę 1,5 km jezdni, ciągu pieszo – rowerowego, budowę chodnika,  poboczy, budowę urządzeń technicznych służących odwodnieniu drogi, tj. kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, przebudowę istniejących rowów, budowę przepustów pod koroną drogi, budowę oświetlenia ulicznego służącego oświetleniu drogi.

Pod inwestycję przejęto 4,7 ha gruntów  położonych w Węgrzcach Wielkich

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura Transportowa,
Działanie 7.1 Infrastruktura Drogowa,
Poddziałanie 7.1.2 Drogi Subregionalne – ZIT,

 

CELE PROJEKTU:
Cel podstawowy:   Zapewnienie dostępności drogowej do terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Wieliczka. Zwiększona dostępność drogowa  regionu.


Cel główny:         Budowa drogi gminnej łączącej istniejącą infrastrukturę drogową z nowo budowaną Strefą Aktywności Gospodarczej w Węgrzcach Wielkich


Wartość projektu: 9 819 927,67 zł
Wkład Funduszu Europejskiego:  4 158 848,30 zł,

GALERIA