Dodatkowy nabór na rachmistrzów spisowych

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019, poz. 1775 z późn.zm.) o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., informuję o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych na terenie Gminy Wieliczka. Spis zostanie przeprowadzony od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r. godz.24.00

 

Naboru kandydatów na rachmistrzów dokonuje się spośród osób:
    1. pełnoletnich
    2. cieszących się nieposzlakowaną opinią
    3. posiadających co najmniej średnie wykształcenie
    4. posługujących się językiem polskim w mowie i piśmie
    5. które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo  lub umyślne  przestępstwo skarbowe

 

Informacje ważne dla osób składających oferty:

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego musi przejść szkolenie , zakończone egzaminem testowym, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Jeśli wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali wpisywani są na listę rachmistrzów rezerwowych.
 2. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych będą rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów(SER).
 3. Rachmistrz terenowy, do którego zostanie skierowany formularz elektroniczny do realizacji, otrzyma wynagrodzenie zgodnie z ustaloną stawką 7 zł brutto za przeprowadzenie wywiadu bezpośredniego i 4 zł brutto za przeprowadzenie wywiadu telefonicznego.
 4. Ustalona liczba rachmistrzów dla Gminy Wieliczka wynosi : 25 osób

 

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać (druk do pobrania):

 1. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego, w tym imię i nazwisko,adres zamieszkania, datę urodzenia, , telefon kontaktowy, adres e-mail.
 2. Oświadczenie o posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia.
 3. Oświadczenie o znajomości języka polskiego w mowie i piśmie.
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).Oświadczenie o spełnieniu tego wymogu musi dodatkowo zawierać klauzulę o treści „ Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

       
Składanie ofert:

 • Oferty należy składać w formie pisemnej  na dzienniku podawczym,za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej  lub za pośrednictwem platformy aPUAP  w terminie  do 11 lipca  2021 r. do  Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka 32-020  ul. Powstania Warszawskiego 1 w kopertach z napisem „ Nabór na rachmistrza spisowego 2021”.
 • Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie tj11 lipca 2021 r. lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
 • Dodatkowe informacje udzielane są przez gminne Biuro Spisowe z siedzibą ul. Powstania Warszawskiego 1 ,tel. 507-803-514


                            Gminny Komisarz Spisowy
                            Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka