Zakończyły się konsultacje społeczne "Dialog mieszkańców"

30 czerwca zakończyły się konsultacje społeczne "Dialog mieszkańców" prowadzone wśród mieszkańców gminy Wieliczka. Od marca br. do urzędu wpłynęło niemal 2000 elektronicznych ankiet, w których znalazły się konkretne propozycje działań proponowanych do realizacji na terenie gminy, a także zostały zebrane opinie i uwagi mieszkańców na temat ich zadowolenia z warunków życia w Wieliczce.

 

Badanie poprzedziła prezentacja pięciu najważniejszych obszarów życia społecznego, które stanowiły przedmiot konsultacji, a były nimi: ochrona zdrowia, ochrona powietrza, edukacja, komunikacja oraz usługi komunalne.


W ramach I etapu badania mieszkańcy wskazali konkretne propozycje działań istotnych do realizacji na terenie miejscowości i osiedli, które zamieszkują. W II etapie została przygotowana ankieta, której celem było zebranie opinii mieszkańców na temat obecnie funkcjonujących rozwiązań w zakresie wskazanych obszarów.


Wyniki konsultacji zostaną teraz poddane szczegółowej analizie. Posłużą one jako podstawa do rozpoczęcia prac nad nową strategią rozwoju miasta i gminy Wieliczka na kolejne lata. W najbliższym czasie będzie opracowany szczegółowy tryb i harmonogram przygotowania projektu strategii, który zostanie przedstawiony do akceptacji przez Radę Gminy.


- Opracowanie nowej strategii rozwoju naszego miasta stanowi duże wyzwanie dla nas wszystkich. Znaczącą rolę w finalnym kształcie dokumentu odegrają mieszkańcy, których propozycje i opinie zebrane w konsultacjach będą cennym narzędziem na etapie przygotowania dokumentu - mówi burmistrz Wieliczki Artur Kozioł. - Dzięki dobrej i przemyślanej strategii nasza gmina będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz środków zewnętrznych na najbliższe lata, które przynoszą ciągłe zmiany – dodaje.


- Jeszcze raz dziękuję za Państwa zaangażowanie i głos oddany w konsultacjach. Jestem przekonany, że dzięki Waszym uwagom i propozycjom nowa strategia naszego miasta pozwoli na dalszy rozwój Wieliczki oraz całej gminy – kończy burmistrz.  

 

GALERIA