Utworzenie i rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Węgrzcach Wielkich

Dobiegła końca realizacja projektu pn.: „Utworzenie i rozbudowa Stref Aktywności Gospodarczej (SAG) wraz z odpowiednią infrastrukturą w gminie Wieliczka” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.1 Strefy Aktywności Gospodarczej, Poddziałanie 3.1.1 Strefy Aktywności Gospodarczej – ZIT.

 

Wartość dofinansowania projektu wynosi ok. 21 972 000 złotych i stanowi 84,66 % kosztów kwalifikowalnych. Inwestycja polegała na zagospodarowaniu 16,8 ha terenu w Węgrzcach Wielkich wraz z podziałem na poszczególne strefy funkcjonalne i komunikacyjne poprzez budowę: sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, przebudowę istniejących rowów melioracyjnych, budowę sieci elektrycznej, linii oświetlenia, sieci monitoringu, układu dróg wewnętrznych, ciągu pieszo-rowerowego.


Teren przylega od południa do linii kolejowej Kraków-Rzeszów, w Węgrzcach Wielkich znajduje się stacja kolejowa na trasie linii kolejowej 91 Kraków Główny – Medyka.


Przypomnijmy, że obecna strefa w Brzegach i Kokotowie została również zrealizowana przy wsparciu środków unijnych w wysokości 12 398 160,45 zł.

GALERIA