Konkurs w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Wieliczka 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Wieliczka.

Przedmiotem zgłaszanych projektów jest „Rozwój sportu w Gminie Wieliczka poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach seniorów organizowanych przez polskie związki sportowe”.

 

Konkurs przeprowadza się na zasadach i w trybie określonym Uchwałą Nr IV/29/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania, zwaną dalej Uchwałą.

 

Wnioski o udzielenie dotacji wraz w wymaganymi załącznikami (w zapieczętowanej kopercie z opisem „Konkurs projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Wieliczka w 2022 r.”) należy złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1,
w terminie do dnia 23 lutego 2022 r., do godz. 16.00.

 

Za datę przedłożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień jego wpływu na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce.

 

Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć:
    1. aktualny odpis rejestru lub odpowiednio: wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących,
    2. aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu (statut),
    3. dokument potwierdzający udział w zawodach organizowanych przez polskie związki sportowe,
    4. wykaz zawodników posiadających licencje potwierdzony przez odpowiedni związek sportowy,
    5. wykaz kadry szkoleniowej udokumentowany jej uprawnieniami,
    6. sprawozdanie merytoryczne z działalności wnioskodawcy za 2021 r., zawierające informację nt: ilości szkolonych zawodników, ich udziału w rozgrywkach i zawodach ligowych lub współzawodnictwie sportowym oraz osiągniętych wynikach sportowych,
    7. sprawozdanie finansowe wnioskodawcy (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informację dodatkową) za 2020 rok,
    8. oświadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno–prawnych,
    9. oświadczenie, iż wnioskodawca nie działa w celu osiągnięcia zysku.

 


Prosimy o zapoznanie się z niżej zamieszczonymi załącznikami:
Zarządzenie nr 30/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 28 stycznia 2022 r.
Uchwała Nr IV/29/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2010 r.

 

Formularze/ druki do pobrania:

  1. Wniosek o przyznanie dotacji
  2. Zweryfikowana kalkulacja kosztów
  3. Zweryfikowany harmonogram
  4. Sprawozdanie