Pismo Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła do Rady Miasta Krakowa

Pismo Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła do Rady Miasta Krakowa w związku z rezolucją Rady Miasta Krakowa z dnia 27 kwietnia 2022 r. w przedmiocie tylko częściowego odstąpienia przez GDDKiA od dalszych prac nad korytarzami drogi ekspresowej S7 Kraków-Myślenice i opowiedzenia się za dalszymi konsultacjami w sprawie korytarza 6.

 

Szanowni Radni,
Z zaniepokojeniem przyjąłem informacje zawarte w rezolucji Rady Miasta Krakowa z dnia 27 kwietnia 2022 r. w przedmiocie tylko częściowego odstąpienia przez GDDKiA od dalszych prac nad korytarzami drogi ekspresowej S7 Kraków-Myślenice i opowiedzenia się za dalszymi konsultacjami w sprawie korytarza 6.
 
Pragnę podkreślić, iż w przedmiotowej, trudnej społecznie sprawie byłem zawsze solidarny z władzami Miasta Krakowa oraz jego mieszkańcami w sprzeciwie wobec wszystkich korytarzy od 1 do 6, mimo że tylko 5 korytarzy terytorialnie dotyka Miasto i Gminę Wieliczka - uznając, iż każde z tych rozwiązań jest błędne i spóźnione o wiele lat.
Pragnę również nadmienić, iż w przypadku korytarza 6 wypowiedzieli się wybitni eksperci z Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk. W opinii tej jasno stwierdzono we wnioskach, iż budowa korytarza 6 w kolizji z Kopalnią Soli Wieliczka może stanowić naruszenie zobowiązania państwa sygnatariusza Konwencji w sprawie światowego dziedzictwa UNESCO do niepodejmowania żadnych świadomych działań mogących bezpośrednio lub pośrednio zagrozić dziedzictwu.
 
Na podstawie powyższej opinii Narodowy Instytut Dziedzictwa, jako instytucja odpowiadająca za koordynację wdrażania konwencji na terenie kraju, wystosował do GDDKiA pismo, w którym wskazał, iż „pragnie wyrazić głębokie zaniepokojenie propozycją przebiegu wariantu 6 w bezpośrednim sąsiedztwie Kopalni Soli w Wieliczce, będącej komponentem dobra światowego dziedzictwa: Królewskie kopalnie soli w Wieliczce i Bochni”. Dalej Instytut podkreśla, iż „W zawartym w „Streszczeniu studium korytarzowego…” rozdziale 3.3 Analizy środowiskowe, brak jest jakiejkolwiek wzmianki o sąsiadowaniu przebiegu drogi w wariancie 6 z dobrem światowego dziedzictwa oraz podziemnym rezerwatem przyrody „Groty Kryształowe, z czego można wnosić, że uwarunkowania te nie zostały wzięte pod uwagę przy projektowaniu wariantu 6”. W konkluzji z uwagi na powyższe Instytut wskazuje, iż: „Wobec wynikającego z Konwencji światowego dziedzictwa zobowiązania Państwa do zapewnienia dobrom znajdującym się na Liście światowego dziedzictwa najwyższej ochrony oraz przeciwdziałania ich zagrożeniom, proszę o wzięcie pod uwagę tego aspektu i zaniechanie procedowania wariantu 6 drogi ekspresowej S7 Kraków-Myślenice”. Wskazać należy, że treść przedmiotowego pisma została zaprezentowana na Radzie Miasta Krakowa, a mimo to Rada podjęła rezolucję w sprawie odstąpienia przez GDDKiA od dalszych prac wyłącznie nad korytarzami 1 do 5 drogi ekspresowej S7 Kraków-Myślenice i opowiedzenia się za dalszymi konsultacjami w sprawie korytarza 6. Nie można przy tym wytłumaczyć przedmiotowej rezolucji li tylko kompetencją terytorialną Rady Miasta Krakowa w odniesieniu do obrony własnych mieszkańców, bowiem wszystkie 6 korytarzy przebiega w granicach administracyjnych Miasta Kraków.
W tym kontekście pragnę podkreślić, iż Kraków i Wieliczkę łączą i łączyły od zawsze bardzo silnie więzi historyczne i kulturowe. Kopalnia Soli Wieliczka była wszak własnością polskich królów zasiadających na Wawelu, znaną jako Królewskie Żupy Solne.
Dziś, w celu zobrazowania sytuacji w obszarze dziedzictwa kulturowego, należy podkreślić fakt - jak delikatnym i podatnym na zniszczenie unikatowym zabytkiem jest Kopalnia Soli w Wieliczce. Warto przywołać w tym miejscu katastrofę poprzeczni Mina w 1992 r., albowiem fakt ten być może nie jest Krakowianom powszechnie znany lub został już zapomniany. W wyniku niewielkiej przebudowy czoła poprzeczni doszło do katastrofalnego wycieku wody z materiałem skalnym do kopalni, w wyniku czego powstał w centrum miasta lej dyfuzyjny i zapadlisko. Efektem tego zjawiska było zapadnięcie się torów kolejowych i znaczne uszkodzenia pobliskiego klasztoru o.o. Franciszkanów Reformatów wraz ze wzgórzem klasztornym. Katastrofa była zupełnie niespodziewana dla projektantów przebudowy. Miastu Wieliczka groziło wówczas zniszczenie. Po wielu trudach, wyciek zdołano zatamować, a osiągnięcie tego celu wymagało nadzwyczajnych rozwiązań inżynierskich. Wtargnięcie słodkich wód do kopalni stanowi dla niej tak wielkie zagrożenie, bowiem może doprowadzić w krótkim czasie do unicestwienia tego szczególnego miejsca. Według opinii ekspertów, wykonanie palowania pod estakadę sześciopasmowej drogi ekspresowej oraz drążenie dwukomorowego tunelu może doprowadzić do jeszcze bardziej katastrofalnych skutków. Kopalnia sięga daleko na wschód, gdzie kolizja w przypadku korytarza 6 i jego oddziaływania jest po prostu nieunikniona, a zatem lokalizacja tego korytarza nie powinna podlegać jakimkolwiek konsultacjom i skutkować odstąpieniem od prac również nad tym wariantem.
 
Pragnę również przytoczyć słowa grona naukowców, którzy skierowali 19 kwietnia br. w tej sprawie list do UNESCO. W ich opinii taka inwestycja doprowadzi do dewastacji krajobrazowej, przyrodniczej i historycznej Pogórza Wielickiego i samej Wieliczki. Profesorowie i wykładowcy również poprosili międzynarodową instytucję o wsparcie starań dla zaniechania planów budowy nowego odcinka S7 Kraków - Myślenice przez powiat wielicki:
„ Po zapoznaniu się z planowanymi korytarzami drogi ekspresowej S7 chcemy wyrazić swoją dezaprobatę wobec planów budowy drogi, która trwale zmieni krajobraz Pogórza Wielickiego i samego miasta. Jesteśmy zobowiązani do udzielenia moralnego wsparcia Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka oraz Mieszkańcom zagrożonych terenów w podejmowanych staraniach mających na celu przekonanie GDDKiA do odstąpienia od wykonania projektu oraz budowy w przyszłości drogi ekspresowej S7 prowadzonej przez tereny Gminy Wieliczka. Zwracamy się, profesorowie, naukowcy krakowskich wyższych szkół do tak szanownej instytucji, jaką jest UNESCO, o wsparcie starań władz i mieszkańców Gminy Wieliczka, podejmujących działania mające na celu przekonanie GDDKiA do zaniechania decyzji, która doprowadzi do dewastacji obszarów o walorach historycznych, krajobrazowych, oraz przyrodniczych”. Pod listem do UNESCO podpisało się 20 naukowców z krakowskich uczelni z m.in.: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Pedagogicznego, a także z Polskiej Akademii Nauk.
 
Przypominam również, podejmowane od miesięcy solidarne działania z burmistrzami i wójtami Miast i Gmin, t.j. Świątnik Górnych, Biskupic, Mogilan oraz Dobczyc - podpisany wspólny protest wobec wszystkich 6 wariantów drogi ekspresowej proponowanych przez GDDKiA:
„Z zaskoczeniem i zdumieniem przyjmujemy kolejne komunikaty medialne prezentowane przez przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczące obecnych i nowych wariantów korytarzy drogi ekspresowej S7 zaproponowanych w „Studium Korytarzowym dla projektu budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków – Myślenice”. Pragniemy podkreślić, że sugerowanie kolejnych rozwiązań będzie budziło jeszcze większy sprzeciw społeczny. Wspólnie mówimy stanowcze NIE dla poprowadzenia drogi ekspresowej przez nasze gminy. Realizacja drogi ekspresowej w tym obszarze przyniosłaby ogromne koszty nie tylko finansowe, ale przede wszystkim negatywne skutki społeczne i środowiskowe. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że dotychczasowe błędy popełnione przy projektowaniu obecnych wariantów korytarzy drogi ekspresowej S7 powinny być przestrogą przed kolejnymi nieprzemyślanymi działaniami i zagrażają „prawu własności mieszkańców”.
 
Przytaczając rezolucję Rady Miejskiej w Wieliczce z 14 lutego 2022r. która dotyczy sprzeciwu wobec wszystkich wariantów drogi ekspresowej S7, przebiegających przez Miasto i Gminę Wieliczka, a także wspólne stanowisko Wójtów i Burmistrzów, opinie środowiska naukowców i ekspertów, a przede wszystkim mieszkańców, apeluję do Radnych Królewskiego Miasta Krakowa, aby chronili nasze wspólne dziedzictwo kulturowe, środowisko naturalne, prawo do poszanowania własności mieszkańców i wyrazili wspólny sprzeciw wobec proponowanych wszystkich wariantów drogi ekspresowej S7, przebiegających przez Królewskie Miasto Kraków.
Z wyrazami szacunku,
 
Artur Kozioł
Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka
Tagi