Projekt pn. „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w mieście Wieliczka”

W dniu 24 kwietnia 2021 r. Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł podpisał umowę na dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Projektu pn. „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w mieście Wieliczka”.

 

 

Wartość dofinansowania Unijnego współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 2.1: Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska oś priorytetowa Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, wyniesie 20 060 000 zł, przy całkowitej wartości projektu 29 028 000,00 zł, wkład własny to 8 968 000,00 zł.

 

Celem inwestycji jest przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w postaci podtopień terenów wodami opadowymi w mieście Wieliczka oraz przyczynianie się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia takich klęsk w zlewni cieku Serafa na terenach miasta i gminy Wieliczka i miasta Krakowa.

 

Z uwagi na rozległy obszar zadanie zostało podzielone na 2 części:

  1. zaprojektowanie i wykonanie budowy, przebudowy i remontu (renowacji) sieci i obiektów kanalizacji deszczowej od ul. Żeromskiego, poprzez Trakt Solny, rejon torów kolejowych, ul. Mickiewicza, ul. Legionów do ul. Sienkiewicza, w tym:

- Budowa ok. 1,2 km sieci kanalizacji deszczowej o średnicach Ø 1200-1800 mm wraz z włączeniem kanalizacji deszczowej z nieruchomości przyległych położonych na trasie kanalizacji

- Remont (renowacja) ok. 0,18 km sieci kanalizacji deszczowej o przekroju 2200x1900 mm

- Budowa 1 zbiornika retencyjnego zamkniętego, wód deszczowych, wraz z podczyszczalnią wód opadowych, komorą przelewu burzowego oraz infrastrukturą towarzyszącą

- Budowa 1 zbiornika otwartego, retencyjno-odparowującego wód deszczowych, ze strefą parowania, wraz z podczyszczalnią wód opadowych, komorą przelewu burzowego oraz infrastrukturą towarzyszącą

- Budowa 1 podczyszczalni wód opadowych odprowadzanych do odbiornika tj. rzeki Serafy wraz z infrastrukturą towarzyszącą i komorą przelewu burzowego przed podczyszczalnią

- Budowa 1 wylotu wód opadowych wraz z umocnieniem dna i skarp odbiornika

- Remont 1 wylotu wód opadowych wraz z umocnieniem dna i skarp odbiornika

  1. zaprojektowanie i wykonanie remontu (renowacji) istniejącego kolektora deszczowego o przekrojach 1200/800 i 1350/900 w ul. Goliana, na odcinku między ul. Powstania Warszawskiego a ul. Sienkiewicza o długości ok. 171 m, w tym:

- Remont kolektora metodą bezwykopową, z zastosowaniem wykładziny utwardzanej na miejscu

- Remont studzienek oraz komór kanalizacyjnych występujących na remontowanym odcinku kolektora, z wykorzystaniem chemii budowlanej

 

System kanalizacji deszczowej, który zostanie zaprojektowany i zrealizowany w zakresie Zamówienia, w połączeniu z istniejącą siecią kanalizacji deszczowej, powinien zapewniać bezpieczne odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z obszaru miasta Wieliczka o powierzchni ok. 277 ha, stanowiącego obecnie zlewnię istniejącego kolektora o przekroju 2200x1900 mm w ul. Żeromskiego, oraz wprowadzanie tych wód do cieku Serafa w rejonie ul. Dembowskiego.

 

Prace obejmują również wykonanie systemu monitoringu obiektów podczyszczalni wód opadowych oraz zbiorników retencyjnego i retencyjno - odparowującego, z pomiarami poziomów wody, osadów i olejów.

 

Zgłaszanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektów unijnych realizowanych przez Gminę Wieliczka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020