PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 560907K W MIEJSCOWOŚCI GRAJÓW

Gmina Wieliczka w latach 2022-2023 realizuje zadanie w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadnie pn. ”Przebudowa drogi gminnej 560907K w km od 0+000,00 do km 2+205,28 ( z wyłączeniem km 0+086,50-0+161,50 osuwisko nieaktywne) w miejscowości Grajów, Gmina Wieliczka”.

 

W dniu 09.06.2022 r podpisano umowę z Wykonawcą  na realizacje zadnia.  Planowany termin realizacji zadania czerwiec 2023r.  


Całkowita wartość zadania wynosi 13 062 600,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 6 237 560,00 zł, a kwota 6 825 040 sfinansowana zostanie przez Miasto i Gminę Wieliczka.


W chwili obecnej trwa procedura związana z uzgodnieniem i  zatwierdzeniem  tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

 

Dla poprawy jakości układu drogowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom drogi zaprojektowano inwestycję polegającą na przebudowie drogi w zakresie przebudowy jezdni, remontu jezdni, budowy chodnika, remontu istniejących zjazdów indywidualnych, publicznych i dojść indywidualnych, budowie skarp drogowych, przebudowie pobocza, dowiązań sytuacyjno – wysokościowych w ramach skrzyżowań z drogami dojazdowymi, przebudowie sieci teletechnicznej.

GALERIA