Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka na lata 2023-2030”

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ogłasza konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka na lata 2023 -2030”. Konsultacje społeczne prowadzone zostaną na podstawie Uchwały Nr XXXV/446/2021 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 8 października 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategi,...

 

... Uchwały Nr X/116/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wieliczka , a także Zarządzenia Nr 240/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2023-2030.


 

1. Cel konsultacji: udział mieszkańców w formułowaniu i wyborze ważnych celów w obszarze rozwoju Gminy, poznanie opinii mieszkańców w zakresie rozwoju Gminy, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektu „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka na lata 2023-2030”.

Projekt Strategii podlega konsultacjom z m.in. sąsiednimi gminami ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, a także z mieszkańcami gminy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. Z 2021 r. poz. 1057).

 

2. Przedmiot konsultacji: projekt „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka na lata 2023-2030”

Strategia „Rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka na lata 2023-2030” określa kierunki rozwoju całej gminy na najbliższe lata i dotyczy wszystkich mieszkańców. W dokumencie wyznaczono kluczowe obszary rozwoju gminy, opracowano plan działań, cele kierunkowe i sposoby ich realizacji . Dokument ten pozwala ubiegać się o m. in. o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych w tym Unii Europejskiej. Projekt Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka na lata 2023-2030 dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka , na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce www.wieliczka.eu oraz na dzienniku podawczym w siedzibie urzędu, ul. Powstania Warszawskiego 1 a także w  Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 18, w godzinach pracy Urzędu.

 

3. Termin konsultacji: konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od 29 sierpnia do 3 października 2022 roku

 

4. Forma przeprowadzenia konsultacji: konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

  • pisemnej poprzez:

- formularz uwag pisemny - dostępny do pobrania wraz z projektem Strategii w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce www.wieliczka.eu oraz na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce , ul. Powstania Warszawskiego 1, w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce ,ul. Powstania Warszawskiego 18, który należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gmina w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka lub złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 18,

- 5 września 2022 r. w godzinach 17.00 – 19.00 w siedzibie Mediateki, plac prof. Mieczysława Skulimowskiego 3, Wieliczka

- 7 września 2022 r. w godzinach 9.00 – 11.00 w siedzibie Mediateki, plac prof. Mieczysława Skulimowskiego 3, Wieliczka


 

5. Zasięg konsultacji: konsultacja mają charakter ogólnogminny.


 

6. Konsultacje społeczne przeprowadza Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, adres e-mail: konsultacje@wieliczka.eu


 

Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. Sprawozdanie, zostanie zamieszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji: na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce : www.wieliczka.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce : https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka.