Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a w związku z art. 38 pkt 2 lit. zh ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2021.1836) – dalej: Specustawa oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000) – dalej: Kpa, WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że 6 października 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej o przepustowość/ nominalnej Q - 30 000 nm3/h i maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP = 5,5 MPa w Śledziejowicach, nr działki 98, powiat wielicki wraz z infrastrukturą niezbędną do jej obsługi ...

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA