Informacja o terminach rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Rodzice! Nadszedł czas, kiedy podejmiecie Państwo decyzję o zapisaniu Waszego dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, punktu przedszkolnego lub klasy I szkoły podstawowej. Poniżej podajemy informacje o terminach i kryteriach rekrutacji.

 

 

Zapraszamy do śledzenia informacji i komunikatów.

 

 

 

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
I PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH

 

 

Dane osobowe:

 

W celu zapoznania się z ofertą przedszkoli należy skorzystać z platformy obsługującej proces rekrutacji, gdzie zamieszczone są wszelkie informacje oraz wzory dokumentów konieczne do wygenerowania i edycji wniosku. Prosimy pamiętać, że wypełniony i wydrukowany wniosek należy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

 

Informacja o naborze do oddziałów integracyjnych: Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowane są do oddziałów integracyjnych w przedszkolach ogólnodostępnych lub szkołach podstawowych na podstawie orzeczenia i wniosku rodziców bez udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek o przyjęcie kandydata składany jest przez rodziców w wybranym przedszkolu/szkole, w których prowadzone są oddziały integracyjne w grupach zbliżonych wiekowo.


Nabór do oddziałów integracyjnych prowadzony jest w: Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Wieliczce, Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce oraz  Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy.

 

 

Dostęp do platformy internetowej obsługującej proces rekrutacji do przedszkoli możliwy jest od dnia 1 marca 2023 r. od godz. 8.00 pod adresem:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/wieliczka

 

 

Informacja o zasadach rekrutacji do przedszkoli dostępna jest w tym miejscu.


 

Informacja o liczbie wolnych miejsc w rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych punktów przedszkolnych dostępna jest (w tym miejscu).

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA: Informacja o liczbie wolnych miejsc w rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych punktów przedszkolnych dostępna jest (w tym miejscu).

 

 

Rekrutację uzupełniającą do oddziałów przedszkolnych w nowo tworzonej Szkole Podstawowej nr 6 w Wieliczce prowadzi komisja rekrutacyjna powołana w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce.
 

 

Terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 1 marca 2023 r.

(od godz. 8.00)
do 24 marca 2023 r.

(do godz. 16.00)

od 12 czerwca 2023 r.

(od godz. 8.00)
do 14 czerwca 2023 r.

(do godz. 16.00)

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 27 marca 2023 r.
do 14 kwietnia 2023 r.

od 15 czerwca 2023 r.
do 16 czerwca 2023 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

17 kwietnia 2023 r.

(od godz. 12.00)

19 czerwca 2023 r.

(od godz. 12.00)

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 17 kwietnia 2023 r. (od godz. 12.00)
do 19 kwietnia 2023 r.

(do godz. 16.00)

od 19 czerwca 2023 r.

(od godz. 12.00)
do 21 czerwca 2022 r.

(do godz. 16.00)

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

20 kwietnia 2023 r.

(od godz. 12.00)

22 czerwca 2023 r.

(od godz. 12.00)

 

 

Kryteria rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych:

 

1. Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego:

Kryterium z ustawy

Liczba punktów

Wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci).

250

Niepełnosprawność kandydata.

250

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.

250

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

250

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

250

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem).

250

Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

250

 

 

Dokumenty potwierdzające kryterium ustawowe:

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 100).

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.).


 

2. Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego:

Kryterium ustalone przez organ prowadzący

Liczba punktów

Dziecko, którego oboje rodzice pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym.

100

Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru.

30

Dziecko objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.

70

Rodzeństwo, którego rodzice ubiegają się o równoczesne przyjęcie dzieci do danego przedszkola.

25 (dla każdego z dzieci)

Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

5

Dziecko, którego tylko jeden rodzic pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzi gospodarstwo rolne, prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym.

10

 

 

Dokumenty potwierdzające kryterium ustalone przez organ prowadzący:

Zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie szkoły/uczelni o pobieraniu nauki w trybie dziennym.

Orzeczenie sądu rodzinnego o ustanowieniu nadzoru kuratorskiego lub zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o wsparciu przez asystenta rodziny.


 

Uchwała Nr XXXVII/483/2021 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli w Gminie Wieliczka (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2021 r. poz. 8055)

 

 

 

ZAPISY I REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Dane osobowe:

 

W celu zapoznania się z ofertą szkół podstawowych należy skorzystać z platformy obsługującej proces rekrutacji, gdzie zamieszczone są wszelkie informacje oraz wzory dokumentów konieczne do wygenerowania i edycji zgłoszenia/wniosku.

 

Prosimy pamiętać, że:

  • wypełnione i wydrukowane zgłoszenie należy dostarczyć do szkoły podstawowej obwodowej,
  • wypełniony i wydrukowany wniosek należy dostarczyć do szkoły podstawowej pierwszej preferencji, która dla kandydata nie jest szkoła obwodową.

 

Informacja o naborze do oddziałów integracyjnych: Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowane są do oddziałów integracyjnych klasy I w szkołach ogólnodostępnych na podstawie orzeczenia i wniosku rodziców bez udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek o przyjęcie kandydata składany jest przez rodziców w wybranej szkole podstawowej, w której prowadzone są oddziały integracyjne.


Nabór do oddziałów integracyjnych prowadzony jest w: Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce oraz  Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy.

 

1) Zgłoszenia do klas I szkół podstawowych obwodowych

Dostęp do platformy internetowej obsługującej proces składania zgłoszeń do klasy I szkoły podstawowej możliwy jest od dnia 1 marca 2023 r. od godz. 8.00 pod adresem:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/wieliczka

 

 

Informacja o obwodach szkół podstawowych - Uchwała XLI_645_2022

 

Informacja o zasadach zgłoszenia kandydata do klasy I szkoły podstawowej obwodowej dostępna jest w tym miejscu.

 

 

Terminy przyjmowania zgłoszeń do klas I szkół podstawowych dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej: od 1 marca 2023 r. (od godz. 8.00) do 15 marca 2023 r. (do godz. 16.00).

 

 

2) Rekrutacja do kas I szkół podstawowych

Dostęp do platformy internetowej obsługującej proces składania wniosków w rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej możliwy jest od dnia 20 marca 2023 r. od godz. 8.00 pod adresem:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/wieliczka

 

 

Informacja o zasadach rekrutacji kandydatów do klasy I szkoły podstawowej, która nie jest szkołą obwodową dostępna jest w tym miejscu.

 

Informacja o liczbie wolnych miejsc dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły w rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 dostępna jest w tym miejscu.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA: Informacja o liczbie wolnych miejsc dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły w rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 dostępna jest w tym miejscu.

 

Terminy rekrutacji do klas I szkół podstawowych dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o liczbie wolnych miejsc dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

16 marca 2023 r.

7 czerwca 2023 r.

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 20 marca 2023 r.

(od godz. 8.00)
do 31 marca 2023 r.
(do godz. 16.00)

od 12 czerwca 2023 r.

(od godz. 8.00)
do 14 czerwca 2023 r.

(do godz. 16.00)

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 3 kwietnia 2023 r.
do 14 kwietnia 2023 r.

od 15 czerwca 2023 r.
do 16 czerwca 2023 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

17 kwietnia 2023 r.

(od godz. 12.00)

19 czerwca 2023 r.

(od godz. 12.00)

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 17 kwietnia 2023 r.

(od godz. 12.00)
do 19 kwietnia 2023 r.

(do godz. 16.00)

od 19 czerwca 2023 r.

(od godz. 12.00)
do 21 czerwca 2023 r.

(do godz. 16.00)

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

20 kwietnia 2023 r.

(od godz. 12.00)

22 czerwca 2023 r.

(od godz. 12.00)

 

 

Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych:

 

Kryterium ustalone przez organ prowadzący

Liczba punktów

Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej.

100

Do szkoły podstawowej uczęszcza rodzeństwo dziecka.

100

Droga dziecka do szkoły podstawowej jest krótsza niż do szkoły obwodowej i nie przekracza 3 km.

80

Dziecko zamieszkuje na terenie Gminy Wieliczka

50

Wielodzietność rodziny.

40

 

 

Dokumenty potwierdzające kryterium ustalone przez organ prowadzący:

Oświadczenie rodzica dziecka o spełnieniu kryteriów rekrutacji do szkoły podstawowej.

 

 

Uchwała Nr XXXIII/405/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych w Gminie Wieliczka (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2017 r. poz. 2343)

 

 

 

Informacja o terminach rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 6 w Wieliczce

 

Z dniem 1 września 2023 r. rozpocznie działalność publiczna ośmioletnia Szkoła Podstawowa nr 6 w Wieliczce z siedzibą przy ul. Jedynaka 11. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Wieliczka.

W pierwszym roku działalności Szkoły przeprowadza się rekrutację do klasy I oraz nabór do klas wyższych od II do VIII.

 

Procedura rekrutacji i naboru prowadzona jest na podstawie dokumentów (wniosku lub deklaracji) składanych w wersji papierowej.

 

 

1) Rekrutacja do klasy I

Rekrutację do klasy I prowadzi komisja rekrutacyjna powołana w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce.

 

W celu zapisania dziecka do klasy I rodzice dzieci składają „Wniosek o przyjęcie kandydata do Szkoły Podstawowej nr 6 w Wieliczce” wraz oświadczeniem.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klasy I nowo tworzonej publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Wieliczce:

 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA: liczba wolnych miejsc do klasy I: 15 miejsc.

 

 

Miejsce składania wniosków: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce, ul. Krzyszkowicka 18a, 32-020 Wieliczka.

 

Kontakt: tel.: 12 653 38 88, e-mail: sekretariat@sp4.wieliczka.eu.

 

Wzór wniosku dostępny jest w sekretariacie Szkoły, a także na stronie www.sp4wieliczka.pl oraz poniżej:

Wniosek o przyjęcie kandydata do Szkoły Podstawowej nr 6 w Wieliczce

 

 

2) Nabór do klas II-VIII

W celu potwierdzenia chęci zapisania dziecka do klas od II do VIII rodzice dzieci składają „Deklarację zapisu do Szkoły Podstawowej nr 6 w Wieliczce”.

 

Terminy przyjmowania Deklaracji dot. zapisania uczniów do klas od II do VIII nowo tworzonej publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Wieliczce:

od 4 kwietnia 2023 r. (od godz. 8.00) do 30 czerwca 2023 r. (do godz. 16.00).

 

Miejsce składania deklaracji:

Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Pocztowa 1, 32-020 Wieliczka – Wydział Szkół i Przedszkoli.

 

Kontakt: tel.: 12 263 43 01, 12 263 43 04, e-mail: magistrat@wieliczka.eu .

 

Wzór deklaracji dostępny jest w Wydziale Szkół i Przedszkoli UMiG w Wieliczce oraz poniżej:

Deklaracja zapisu do Szkoły Podstawowej nr 6 w Wieliczce