Wyniki konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 r.

Znamy już wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzież. W tym roku Gmina Wieliczka przyznała 750 000 zł klubom i stowarzyszeniom sportowym.

 

Wyniki konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 r.

 

Przypomnijmy, że celem konkursu jest: wsparcie zadań publicznych Gminy Wieliczka z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez promowanie wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy aktywnych form spędzania czas wolnego i zdrowego trybu życia, tworzenie warunków do rozwoju i promocji kultury fizycznej oraz sportu wśród mieszkańców Gminy zgodnie z „Programu współpracy Gminy Wieliczka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”


 

Kluby sportowe, które uzyskały wsparcie finansowe proszone są o złożenie na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, zweryfikowanej kalkulacji kosztów realizacji zadania, zweryfikowanego harmonogramu oraz zaktualizowany opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego.

 

Prosimy również o informację zawierającą: imiona i nazwiska osób, które będą podpisywały umowę dotacyjną z Gminą Wieliczka, wraz z numerami PESEL oraz nr konta organizacji pozarządowej, na który zostanie przekazana dotacja (w/w informacje należy przedłożyć w formie dokumentu podpisanego przez osobę reprezentującą organizację pozarządową).

Zarządzenie nr 100/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 14 kwietnia 2023 r.

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania

  2. Zaktualizowany opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

  3. Zaktualizowany plan i harmonogram działań

Tagi