Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Gmina Wieliczka jako beneficjent projektu , współfinansowanego w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T , oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pn. „Przebudowa przejść dla pieszych przez drogi gminne nr 560865K – ul. Narutowicza , nr 560864K- ul. Piłsudskiego w Wieliczce”.

 

 

Umowa o dofinansowanie POIS.03.01.00-00-0245/22-00

 

Informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

 

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

 

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem poniższych narzędzi:

1) adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

2) lub formularza: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/