Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Wojewoda Małopolski zawiadamia, że dnia 24 maja 2023 r. przekazano do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, skargi wraz z odpowiedzią na skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia 27 marca 2023r. znak sprawy WI-VI.7821.1.5.2022.AL, którą Wojewoda Małopolski uchylił w części zaskarżoną decyzję Starosty Wielickiego Nr 2800.2021 z 27 grudnia 2021 r., znak: AB.6740.1.4.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej – ul. Chabrowa w Wieliczce w km ok. 0+000,0 – 0+404,3 i orzekł w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymał tę decyzję w mocy.