Nabór IV 2023 - Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego

Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego, działająca na terenie gmin: Kłaj, Niepołomice i Wieliczka – obszar wiejski informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu (premii).


Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 1.12.2023 r. – 15.12.2023 r.

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Powiatu Wielickiego pod adresem: Wieliczka, Henryka Sienkiewicza 2 w godz. od 8:00 do 16:00
Zakres tematyczny operacji:


Przedsięwzięcie 3.1.1. - Dotacje na zakładanie działalności gospodarczej lub tworzenie podmiotów ekonomii społecznej.


Wskaźnik produktu 3.1.1. - Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.


Wskaźnik rezultatu 3.1 Liczba utworzonych miejsc pracy

 


Warunki udzielenia wsparcia:
1. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW
na lata 2014-2020
2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
3. Zgodność operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

 


Dodatkowe warunki formalne:
1. Złożenie tożsamego kompletu wymaganej dokumentacji wraz z kopią na nośniku CD
w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
Kryteria wyboru operacji:
Lokalne Kryteria Wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.lgdpowiatwielicki.eu oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 11 tj. 50% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl
Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Powiatu Wielickiego – www.lgdpowiatwielicki.eu oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania Powiatu Wielickiego - Wieliczka, ul. Henryka Sienkiewicza 2 w godz. od 8:00 do 16:00
Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 100 000,00 PLN (25 000,00 EUR).
Kwota dostępna na jednego Beneficjenta wynosi 100 000 zł

 


Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w formie drukowanej;
  2. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej;
  3. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  4. Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy.

 

Wykaz dokumentów fakultatywnych w celu ustalenia zgodności stanu faktycznego z lokalnymi kryteriami wyboru:

  1. Porozumienie o współpracy w ramach partnerstwa przy realizacji projektu (jeśli dotyczy)
  2. Oświadczenie o miejscu zamieszkania lub prowadzenia działalności (jeśli dotyczy)

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są
w Biurze LGD oraz pod numerem tel. 12 288 00 95 w godz. od 8:00 do 16:00