PRZYPOMINAMY! Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w roku 2024

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w roku 2024.


Celem konkursu jest: wsparcie zadań publicznych Gminy Wieliczka z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez promowanie wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy aktywnych form spędzania czas wolnego i zdrowego trybu życia, tworzenie warunków do rozwoju i promocji kultury fizycznej oraz sportu wśród mieszkańców Gminy zgodnie z „Programu współpracy Gminy Wieliczka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”
Zlecanie w/w zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadań.


W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie dzieci i młodzieży oraz ich udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych w różnych dyscyplinach sportu z wyłączeniem organizacji obozów sportowych.


Wysokość środków przeznaczonych na realizację w/w zadań wynosi 750 000,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).


Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2024 r.


Uczestnicy konkursu: organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadania objętego konkursem.


Zasady przyznania dotacji oraz pozostałe informacje dotyczące konkursu, w tym warunki otwartego konkursu ofert, określone są w Zarządzeniu nr 35/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 7 lutego 2024 r.


Oferty wraz z załącznikiem należy składać do dnia 29 lutego 2024 r., do godz. 16.00, w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, w zaklejonej kopercie opisanej: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w roku 2024”.


Wymagany załącznik: aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru, albo pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestr Sądowego.

 


UWAGA: proszę pamiętać, że żadne pole oferty nie może być puste oraz  o zaznaczeniu oświadczeń (w pkt VII oferty).

 

Oferty należy złożyć na obecnie obowiązującym formularzu – zgodnie z § 1 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).  

 

Zaprasza się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłoszenia kandydatów na członków Komisji Konkursowej.


W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje lub podmioty biorące udział w konkursie.

 


Zgłoszenia kandydata należy dokonać w ciągu 14 dni od ogłoszenia Zarządzenia nr 35/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 7 lutego 2024 r. – decyduje data wpływu zgłoszenia do  Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1.
Kandydaci muszą spełniać łącznie wszystkie kryteria, o których mowa w § 1, ust. 5 Regulaminu komisji konkursowych stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 313/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu komisji konkursowej.

 


Formularz zgłoszeniowy kandydata do pracy w komisji konkursowej stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu komisji konkursowej, o której mowa powyżej.

 

 

Warunki konkursu oraz wzór oferty, umowy i sprawozdania dostępne są w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1 (pod nr telefonu 12 26 34 132), oraz na stronie internetowej Gminy Wieliczka.

 


Prosimy o zapoznanie się z niżej zamieszczonymi załącznikami:

 


 

INFORMACJA


Zgodnie z zarządzeniem nr 98/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w sprawie zmiany Zarządzenia nr 35/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w roku 2024 nastąpiła zmiana wysokości środków przeznaczonych na realizację tych zadań. Ze względu na ogromne zainteresowanie konkursem oraz dużą liczbę wniosków spełniających wymogi formalne i merytoryczne kwota to została zwiększona na kwotę 847 000,00 zł.

 

Zarządzenie nr 98/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w sprawie zmiany Zarządzenia nr 35/2024

 Formularze/ druki do pobrania:

  1. OFERTA
  2. SPRAWOZDANIE
  3. RAMOWY WZÓR UMOWY
  4. Formularz zgłoszeniowy kandydata do pracy w komisji konkursowej
  5. Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania
  6. Zaktualizowany plan i harmonogram działań
  7. Zaktualizowany opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
  8. Klauzula RODO