Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wieliczka

Szanowni Państwo, Gmina Wieliczka przystąpiła do aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Zachęcamy mieszkańców do poświęcenia odrobiny czasu, przemyślenia i zgłoszenia przedsięwzięć, które powinny zostać wpisane do aktualizowanego obecnie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wieliczka.


 Obecnie obowiązuje Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wieliczka na lata 2016-2023 przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w 2017 roku, w ramach którego zostały wyznaczone cztery Podobszary Rewitalizacji:

  • Podobszar 1 – Osiedle Sienkiewicza,
  • Podobszar 2 – Klasno,
  • Podobszar 3 – Osiedla Przyszłość i Kościuszki,
  • Podobszar 4 – Boża Wola.

 

 

Granice poszczególnych Podobszarów rewitalizacji (mapa)  dostępne są pod linkiem:
https://drive.google.com/file/d/1dh1PVy-g9h2_zvXMMSLGvJNosz7W9TVe/view?usp=sharing

 

Mając na uwadze, że rewitalizacja jest procesem obejmującym przemiany przestrzenne, gospodarcze, ale przede wszystkim zmiany społeczne na obszarach rewitalizacji, a proces ten ma służyć poprawie jakości życia mieszkańców i odpowiadać na ich potrzeby, zapraszamy do zgłaszania – za pomocą poniższego formularza – pomysłów na przedsięwzięcia, które powinny zostać wpisane do aktualizowanego obecnie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wieliczka.

 

 

Państwa opinia jest bardzo istotna i będzie miała wpływ na rozwój obszarów objętych GPR.

 

 

Zgłaszane zadania rewitalizacyjne:

  1. powinny dotyczyć jednego lub więcej podobszarów rewitalizacji lub oddziaływać na te podobszary;
  2. mogą dotyczyć zarówno inwestycji (remonty, modernizacje, zagospodarowanie przestrzeni), jak i sfery społecznej (np. rozwój oferty rekreacyjnej, czy kulturalnej; wsparcie/działania dedykowane określonym grupom społecznym);
  3. powinny być kompleksowe, tzn. jeśli np. propozycją zadania jest adaptacja / remont budynku, w zadaniu tym warto wprowadzić także zadania społeczne, jakie będą realizowane w odnowionym budynku;
  4. mogą być realizowane zarówno przez Miasto i jego jednostki, ale także przez inne podmioty – publiczne, społeczne (stowarzyszenia, fundacje), spółdzielnie mieszkaniowe, podmioty prywatne (przedsiębiorstwa, uczelnie, placówki opiekuńcze, edukacyjne) itp.

 

Klauzula RODO: https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka,a,1638740,klauzula-informacyjna-w-zwiazku-z-realizacja-gminnego-programu-rewitalizacji.html

 

Każde zadanie należy zgłosić na odrębnym formularzu.

 

Zgłoszone przez Państwa zadania będą weryfikowane pod kątem oddziaływania na zidentyfikowane problemy oraz możliwości ich realizacji (np. czy istnieje podmiot, który mógłby je zrealizować). Zadania, które przejdą taką weryfikację, będą uzupełniane i szerzej opisywane podczas indywidualnych rozmów z osobami/podmiotami je zgłaszającymi oraz podmiotami, które będą odpowiedzialne za ich realizację.

 

Propozycje projektów rewitalizacyjnych można składać w terminie od 26 lutego do 12 marca 2024 r. w formie pisemnej:

  •  poprzez formularz „Karta Projektu” dostępny do pobrania poniżej i złożenie bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka- Dziennik Podawczy ul. Powstania Warszawskiego 1  (w godzinach pracy urzędu) lub przesłanie go na adres mailowy: rewitalizacja@wieliczka.eu
  • za pośrednictwem formularza on line zamieszczonego pod linkiem:

https://forms.office.com/e/XVdTYww1Fh

 

Jednocześnie zachęcamy do odwiedzenia punktu konsultacyjnego w dniu 11.03.2024 r. w godzinach 9.00-11.00 oraz 15.00-17.00 w Sali Magistrat Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1 w celu zgłaszania pomysłów na projekty rewitalizacyjne.