Wieliczka Samorządowym Liderem Edukacji

Wieliczka po raz kolejny z tytułem „Samorządowy Lider Edukacji” – certyfikat przyznano Miastu i Gminie Wieliczka podczas 13. Edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji”, która odbyła się 19 marca w Katowicach.

 

 

To nie jedyne wyróżnienie. Wielicka jest również „Liderem wśród Liderów” - Certyfikat przyznany został samorządom, które otrzymały wyróżnienie „Samorządowy Lider Edukacji” po raz dziewiąty z rzędu! Jest ona potwierdzeniem, iż realizowana przez jednostkę samorządową polityka oświatowa ma charakter strategiczny, cechuje się wieloletnią trwałością i jest traktowany przez władze gminy w sposób priorytetowy.

 


Specjalne wyróżnienie MEDAL EDUKACYJNY „Szafir jakości 2024”odebrał Burmistrz Wieliczki dr Artur Kozioł za szczególne osobiste zaangażowanie w proces budowy kultury jakości i kształcenia w szkołach i placówkach, dla których JST jest organem prowadzącym.
W uzasadnieniu nagrody czytamy: „ Miasto i Gmina Wieliczka zwraca uwagę na szeroką partycypację dzieci i młodzieży we wspólnym budowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz poczucia przynależności do tej części regionu Małopolski. Przykładem takich działań jest funkcjonująca od trzech lat Młodzieżowa Rada Miasta, która pozwala reprezentantom szkół na efektywne zapoznawanie się z działalnością samorządu terytorialnego oraz uczy odpowiedzialności za decyzje mające służyć progresowi edukacji w JST. Poza tym Gmina Wieliczka, a w szczególności jej szkoły efektywnie kooperują z uczelniami wyższymi Miasta Krakowa (m.in. Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN czy Krakowską Akademią im A.F. Modrzewskiego celem np. realizacji praktyk zawodowych.

 


Warte pochwały są także inicjatywy Gminy Wieliczka w systematycznym pogłębianiu i uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kompetencji kadry nauczycielskiej oraz zarządzającej poprzez dofinansowanie kształcenia dyplomowego i podyplomowego oraz warsztatów, wykładów i seminariów, w szczególności w obszarach, gdzie występują braki kadrowe. Uczniowie wielickich szkół, którzy wymagają dodatkowego lub specjalistycznego wsparcia merytorycznego i pedagogicznego mogą liczyć a udział w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych, rewalidacyjnych czy logopedycznych. Interesariusze mogą liczyć na pomoc pedagogów, którzy na bieżąco starają się diagnozować oraz zapobiegać problemom edukacyjnym, społecznym i emocjonalnym.

 


Kapitalnie prezentuje się baza infrastrukturalna oraz sprzętowa wielickich szkół. Dzieci kształcą się w nowoczesnych placówkach wyposażonych m.in. w tablice mulit multimedialne, rzutniki i różnorakie pomoce dydaktyczne. Szkoły dysponują windami, kuchniami i stołówkami oraz nowoczesnymi salami oraz halami sportowymi do uprawiania sportów indywidualnych oraz zespołowych.

 


Warto podkreślić, że Gmina Wieliczka efektywnie pozyskuje środki zewnętrzne na doposażenie swoich placówek, m.in. z programu „Laboratoria przyszłości”, „Aktywna tablica” czy NARODOWY Program Czytelnictwa. Koniecznym jest również podkreślenie ogromu przywiązania Gminy Wieliczka do zapewnienia maksymalnego poczucia bezpieczeństwa wszystkich interesariuszy oświatowych. Wszystkie placówki dysponują monitoringiem wizyjnym, a w okolicach szkół przejścia dla pieszych są dobrze oznakowane i oświetlone wraz z wybudowanymi progami zwalniającymi. W obszarze edukacji uczniowie biorą udział w licznych inicjatywach mających zwrócić ich uwagę na czyhające na nich niebezpieczeństwa, m.in. w sieci czy w bezpośrednim otoczeniu. Wielickie szkoły były organizatorami czy współorganizatorami takich przedsięwzięć jak: „Nowe zagrożenia w sieci – patotreści. Co nauczyciel i rodzic winni wiedzieć?”, „Cyberbezpieczeństwo w jednostce oświatowej”, a także „Trzymaj formę”, „Nie pal przy mnie proszę” czy „Apteczka emocjonalnej pomocy”.

 


Podczas finału uroczystości zostały przyznane wyróżnienia szkołom i placówkom oświatowym; z prawdziwą przyjemnością informujemy że wyróżnieni pt. Certyfikat Edukacyjnej Doskonałości przypadł Szkole Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieliczce. Serdecznie gratulujemy!
Wyróżnienie w tej kategorii otrzymują szkoły i placówki oświatowe, dla których organami prowadzącymi są jednostki certyfikowane w Programie, a które wyróżniają się najwyższą jakością edukacji, nowoczesnym modelem zarządzania oraz znaczącymi sukcesami w kształceniu dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Certyfikatem uhonorowano grono najlepszych szkół i placówek oświatowych spośród wszystkich placówek działających w certyfikowanych gminach, powiatach i województwach.

 


Podczas uroczystości „Samorządowy Lider Edukacji” Miasto i Gminę Wieliczka reprezentowali: Artur Kozioł Burmistrz Wieliczki, Agnieszka Szczepaniak zastępca Burmistrza ds. Społecznych, Anna Całka dyrektor Wydziału Szkól i Przedszkoli oraz Magdalena Golonka dyrektor Wydziału Kultury Sportu i Komunikacji Społecznej.

GALERIA