XIV konkurs drużynowy pt. „Znam legendy o świętej Kindze”

10 maja 2024 r. w Wieliczce w sali „Magistrat” odbył się konkurs drużynowy dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Wieliczka pt. „Znam legendy o świętej Kindze” na podstawie książki Urszuli Janickiej-Krzywdy (1949-2015) pt. „Legendy o świętej Kindze”(Kraków1999).

W latach 1972-1983 dr Urszula Janicka-Krzywda, etnograf pracowała w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. Do konkursu zgłosiły się Szkoły Podstawowe w: Gorzkowie, Grabiu, Janowicach, Podstolicach, Sygneczowie, w Wieliczce nr6. Przystępując do konkursu każda ze szkół składała wymagane regulaminem zgody: dyrektor szkoły, rodziców na ręce Pani Barbary Krawczyk w Wielickim Centrum Kultury (WCK), gdzie siedzibę ma Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW) pomysłodawca konkursu. Przystępująca do konkursu drużyna w WCK składała  pracę plastyczną ilustrującą jeden z wizerunków św. Kingi w Wieliczce z opisem. 6.05.b.r w Wielickim Centrum Kultury (WCK) komisja w składzie: Barbara Borowiec z Wielickiego ArtKlubu, Jadwiga Duda, prezes Stowarzyszenia Klub Przyjaciół Wieliczki (KPW)”, Aleksandra Pasek, v-ce prezes, Anna Knurowska z WCK - każdą z prac oceniły na 10 punktów. Uczennice: ze Szkoły Podstawowej (Sz. P.) w Grabiu  przedstawiły rysunek solnej figury św. Kingi, dłuta Antoniego Wyrodka z kaplicy św. Kingi w wielickiej kopalni,  Sz. P. Gorzkowie i Janowicach narysowały plafon obrazujący św. Kingę pędzla Włodzimierza Tetmajera z kościółka św. Sebastiana, Sz. P. w Podstolicach wykonały w plastelinie obraz Ferdynanda Olesińskiej, który pierwotnie znajdował się w ołtarzu głównym kaplicy św. Kingi w wielickiej kopalni, Sz. P. w Sygneczowie rysunek obrazu św. Kingi pędzla Jana Matejki, Sz. P. nr 6 w Wieliczce wizerunek św. Kingi Józefa Mehoffera (foto prac). Oprawę plastyczną konkursu stanowiły powyższe prace, a także rzeźba Pawła Janowskiego księżnej Kingi i klęczącego przed nią górnika, który podaje jej bryłę soli z pierścieniem oraz obraz zakonnicy św. Kingi na tle klasztoru klarysek w Stary Sączu i Pienin pędzla Marka Kalinowskiego.  


10 maja b.r. o godz.8.15 częścią pisemną rozpoczęła się XIV edycja drużynowego konkursu „Znam legendy o św. Kindze”. Za pracę pisemną dwuosobowa  drużyna mogła otrzymać max. 58 punktów (+10 p. za pracę plastyczna). W czasie poprawiania prac przez komisję konkursową w składzie: Halina Dyląg, Anna Kubla, Elżbieta Kawecka-Cebula, Anna Ślęczka pod przewodnictwem Jadwigi Dudy - Piotr Krzywda, mąż śp. Urszuli Janickiej-Krzywdy pokazał fotografie żony i  opowiedział uczestnikom konkursu o pisaniu przez nią legend o św. Kindze, Wiesław Jasiński i Jan Matzke, emerytowani górnicy Kopalni Soli „Wieliczka” w mundurach górniczych, członkowie KPW: opowiedzieli o kulcie św. Kingi przez brać górników solnych, Aleksandra Pasek przedstawiła książki o św. Kindze. Ok. godz. 10.00-tej nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie dyplomów i nagród. Jadwiga Duda odczytała wyniki pracy komisji konkursowej:

I miejsce zajęła drużyna: Gabriela Kokoszka i Natalia Lewandowska  ze Szkoły Podstawowej im. Macieja Szarka w Grabiu pod opieką nauczycielki Katarzyny Konarskiej zdobywając 64 punkty,

II miejsce zajęła drużyna: Oliwia Sarga i Zuzanna Sikora ze Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Podstolicach pod opieka nauczycielki Joanny Tebień zdobywając 60 punktów,

III miejsce zajęła drużyna: Patrycja Sikora i Joanna Smoleń ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Wieliczce pod kierunkiem nauczycielki Joanny Spyrki zdobywając 58 punktów.

IV miejsce zajęły drużyny: Pola Krauze i Aleksandra Machna ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzkowie pod kierunkiem nauczycielki Pauliny Karcz oraz Nikola Ćwierz i Weronika Skubek ze Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Beaupre w Sygneczowie pod kierunkiem nauczycielki Joanny Wojdyła-Celary zdobywając 57 punktów.

V miejsce zajęła drużyna: Amelia Adamczyk i Justyna Gibała ze Szkoły Podstawowej im. Zofii Stryszowskiej w Janowicach pod kierunkiem nauczycielki Aleksandry Pasek zdobywając 56 punktów.


Wszyscy otrzymali dyplomy i narody ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Rafała Ślęczkę i Prezesa Kopalni Soli „Wieliczka” (KSW) Mariana Leśnego. Nagrody w imieniu Burmistrza wręczyła Anna Kubla z Referatu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, a w imieniu Prezesa KSW - Agnieszka Wolańska.  (Wykonano wspólne zdjęcie). Prowadząca konkurs Jadwiga Duda wszystkim złożyła gratulacje,  podziękowała nauczycielkom za przygotowanie uczennic do konkursu, zaprosiła na kolejny konkurs za rok i 52 spotkanie „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! 19.06.(środa) b.r. o godz.16.00-tej w sali „Magistrat” pt.  „Święta Kinga (1234-1292), patronka Wieliczki - w 25. rocznicę (1999-2024) kanonizacji św. Kingi.”

Po tej uroczystości udaliśmy się na zwiedzanie ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich w Zamku Żupnym z przewodnikiem Remigiuszem Wierzbickim. Zwiedziliśmy w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka (MŻKW) w Zamku Żupnym, w jego północnym skrzydle oddanym po remoncie, wystawy czasowe: pt. „Świat górników. Praca górników nas dawnych fotografiach”, „Tajemnice kościoła św. Klemensa w Wieliczce”, w zamku środkowym: „Pradzieje Wieliczki i jej okolic”, salę gotycką, wystawę solniczek i wystawę czasową pt. „Powroźnictwo w grafice”. Na dziedzicu zamkowym podziękowano brawami Panu Remigiuszowi za oprowadzanie i wykonano wspólne z nim zdjęcie. (foto). Serdecznie dziękujemy dyrektorowi Muzeum Janowi Godłowskiemu za bezpłatny wstęp na zamek i bezpłatnego przewodnika. Konkurs zakończył się nawiedzeniem kościoła pw. św. Klemensa, który w  roku 2024/2025 obchodzi Jubileusz 200.lecia konsekracji. Jadwiga Duda przedstawiła zebranym historię kościoła oraz opowiedziała o jego wnętrzu. Następnie udano się do lewej nawy przed  ołtarz z obrazem Jana Gałuszkiewicza z 1888 r. ilustrujący odkrycie soli kamiennej za sprawą św. Kingi i jej pierścienia zaręczynowego odkrytego przez górnika w pierwszej bryle soli kamiennej. Byliśmy pokłonić się Jezusowi w Eucharystii wystawionemu w kaplicy Morsztynów. Modliliśmy się za wszystkich zmarłych fundatorów i dobrodziejów kościoła. Zakończenie konkursu miało miejsce ok. 12.15. przed kapliczką św. Kingi (w przyporze Zamku Żupnego), którą w 1997 r. wykonał górnik-rzeźbiarz Józef Kowalczyk a poświęcił biskup Kazimierz Nycz. Tym co dotrwali do końca wykonano wspólne zdjęcie.


Wspomnę, że  konkurs ten ma swoją historię. Pierwszy został zorganizowany był w 2004 r. przez Stowarzyszenie Czcicieli św. Kingi w Wieliczce. Potem konkurs prowadziły: Dział Regionalny Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce i  Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” do 2016 r. w osobie niżej podpisanej. W bieżącym roku mamy po przerwie - XIV edycję konkursu w związku z przypadającym w 2024 r. Jubileuszem 25.lecia kanonizacji Kingi - przez Ojca św. Jana Pawła II 16.06.1999 r. w Starym Sączu. Niżej podpisana zorganizowała ponadto w latach 2004-2016 - trzynaście edycji konkursu plastycznego pt. „Świętej Kindze-Kingi i inne, inni” oraz konkurs literacki pt. „Moja legenda, Mój wiersz o św. Kindze”. Nagrodzone utwory zostały z pierwszych dwóch edycji konkursu opublikowane w tomiku nr I (2004 r.) i tomiku nr 2 (2005 r.).


Organizatorem XIV edycji konkursu „Znam legendy o św. Kindze” konkursu jest Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” (Jadwiga Duda i Aleksandra Pasek) we współpracy z  Urzędem Miasta i Gminy  Wieliczka, Kopalnią Soli „Wieliczka”, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, Parafią pw. św. Klemensa w Wieliczce. Serdecznie dziękuję  Referatowi Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce za przygotowanie dyplomów, pozyskanie nagród, Piotrowi Krzywdzie z żoną Katarzyną za zaszczycenie swoją obecności finału konkursu wraz z dr Katarzyną Ceklarz, członkom KPW:  Halinie Dyląg, Wiesławowi Jasińskiemu, Elżbiecie Kaweckiej-Cebuli, Małgorzacie Łyżczarz, Janowi Matzke, Aleksandrze Pasek, Annie Ślęczce, Agnieszce Wolańskiej za społeczną pracę podczas konkursu. Przebieg konkursu fotografowali: Jadwiga Duda, Piotr Krzywda, Pani Agnieszka Porąbka-Przepióra z Referatu Samorządowych Szkół i Przedszkoli Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce.

Opracowała: Jadwiga Duda

GALERIA