Konkurs literacki dla Seniorów – edycja IV

Serdecznie zapraszamy Seniorów z Miasta i Gminy Wieliczka do wzięcia udziału w konkursie literackim ”PISANE NIE DO SZUFLADY”. Pierwsza edycja wspomnianego konkursu odbyła się w ubiegłym roku, a efekty tych literackich zmagań już wkrótce zaprezentujemy w publikacji prezentującej nagrodzone utwory.

 

Seniorzy Miasta i Gminy Wieliczka to bardzo aktywni ludzie, którzy będąc już na emeryturze rozwijają swoje talenty, znajdują czas na realizowanie pasji wcześniej zaniedbywanych z powodu  licznych obowiązków. Wielu z nich wykazuje talenty literackie i artystyczne, dlatego wychodząc naprzeciw jednym z wielu zainteresowań osób w wieku powyżej 60. lat,  Gminna Rada Seniorów wraz z burmistrzem Wieliczki Arturem Koziołem organizują konkurs literacki pt. ”PISANE NIE DO SZUFLADY”.

 


I. ORGANIZATORZY
  * Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka,
  * Gminna Rada Seniorów w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach
    * Część poetycka (wiersze)
    * Część literacka (opowiadanie)

2. Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych osób zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka w wieku powyżej 60 lat.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie maksimum 5 wierszy lub maksimum dwóch opowiadań, nigdy wcześniej niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach. Utwory powinny być polskojęzyczne, oryginalne i w żadnej swej części nie mogą stanowić plagiatu.

4. Całość należy dostarczyć do dnia 31.08.2024 r. na adres Gminna Rada Seniorów, Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1 z dopiskiem na kopercie: KONKURS LITERACKI „ PISANE NIE DO SZUFLADY”.

5. Uczestnictwo w konkursie zapewni uczestnikom dostarczenie pracy konkursowej w terminie i formie określonej niniejszym regulaminem.

 

III. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane prze Organizatorów.

2. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Jury przyzna Nagrody Główne, I, II, III miejsce oraz dwa wyróżnienia w każdej kategorii. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki.

3. Najlepsze utwory przesłane na konkurs mogą zostać opublikowane w pokonkursowej antologii oraz w regionalnych pismach literackich.

4. Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych prac i zastrzegają sobie prawo do promocyjnego druku nagrodzonych i wartościowych utworów bez wypłacania ich autorom honorariów.

 

IV. FORMA PRAC KONKURSOWYCH

1. Prace konkursowe - poetyckie i pisane prozą (nieprzekraczające 25 stron) powinny być przesłane:
a) w formie wydruku, na papierze formatu A4 (czcionka Times New Roman, wielkość 12, interlinia- odstępy między wierszami 1,5), dopuszcza się przesłanie prac w formie napisanej odręcznie (pismo musi być czytelne).
b) w formie elektronicznej w formacie PDF (CD lub pendrive).

2. Praca przygotowana w jednej z powyższych form powinna być podpisana logiem lub pseudonimem. Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy w zaklejonej kopercie oznaczonej hasłem pracy z następującymi informacjami:
  a) tytuł wierszy i opowiadań
  b) imię i nazwisko
  c) adres zamieszkania
  d) numer telefonu kontaktowego
  e) adres mailowy autora (jeżeli posiada)
  f) zgada (oświadczenie) na nieodpłatne publikowanie prac- przekazanie praw autorskich na rzecz organizatora

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. O formie, miejscu oraz dokładnej dacie ogłoszenia wyników uczestnicy zostaną powiadomieni.

2. Dane osobowe wszystkich uczestników nie będą udostępniane osobom trzecim.

3. Nadesłanie utworów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

VI. BIURO ORGANIZACYJNE
Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce
Gminna Rada Seniorów w Wieliczce
ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka
e-mail: magistrat@wieliczka.eu


Osoba do kontaktu: Hanna Kozioł
tel. 692-621-381
e-mail: hannakoz74@gmail.com

*terminarz konkursu może ulec zmianie