Utworzenie Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej, Schemat B: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha pn: „Utworzenie Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej” zgodnie z umową o dofinansowanie nr MRPO.04.03.02-12-105/14-00-XVI/8/FE/15 z dnia 31.01.2015r.

 

Dnia 31 stycznia 2015 r., została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Gminą Wieliczka o dofinansowanie projektu w wysokości 12 398 160,45 zł.


W dniu 31.12.2015 r. zakończono realizację projektu pn. „Utworzenie Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej”.


ETAP I: Budowa drogi łączącej węzeł Rybitwy (w ciągu drogi krajowej S7) z drogą powiatową nr 2039 K (Śledziejowice – Brzegi)

W dniu 02.02.2015r. po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Skanska S.A., ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa na kwotę 6 596 012,64 zł, a w dniu 20.02.2015r. podpisano umowę z tym Wykonawcą z terminem realizacji umowy do dnia 30.09.2015r.


Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Brzegach, Powiat wielicki i stanowi połączenie drogi powiatowej nr 2039K z węzłem Rybitwy w ciągu S7.
Obiekt zaprojektowany został jako droga jedno-jezdniowa o przekroju półulicznym z ciągiem pieszo jezdnym odgrodzonym zieleńcem. Zaczyna się rondem o średnicy zewnętrznej 50m w ciągu DP 2039K, następnie przechodzi w drogę o przekroju ulicznym w części krakowskiej. Cały układ jest odwodniony za pomocą rowów przydrożnych z wyjątkiem DP 2039K, gdzie wykonana została kanalizacja burzowa zakończona przepompownią z której wody opadowe odprowadzane są do rowu w ciągu głównym. Cały odcinek wraz z rondem oświetlony jest latarniami ulicznymi. Ciągi pieszo-jezdne wykonane zostały w technologii łączącej nawierzchnie betonowe (kostka na chodniku) z nawierzchniam i asfaltowymi (ścieżka rowerowa).


Inwestycja obejmowała wykonanie:
- budowy łącznika S7 z DP2039K
- budowy połączenia łącznika z DP2039K w formie ronda
- budowy ciągów pieszo rowerowych wzdłuż DP2039K oraz łącznika
- budowy kanalizacji deszczowej w ciągu DP2039K
- budowy sieci elektrycznej zasilającej oświetlenie oraz przepompownie
- budowy oświetlenia ulicznego
- zagospodarowania terenów zielonych


Podstawowe parametry techniczne:
Długość całkowita inwestycji – 1690m
- jezdnia łącznika:
        - Szerokość            -    7,00m (2x3,5m)
        - Kategoria drogi    -    L
        - Kategoria ruchu    -    KR4
        - Przekrój               -    półulicznym z krawężnikiem od strony ciągu pieszo-rowerowego
        - Nawierzchnia        -    beton asfaltowy AC11P
         - Odwodnienie         -    rowami odkrytymi w ciągu głównym, kanalizacją burzową w rejonie ronda
         - Oświetlenie        -    latarnie ulicznej z oprawami sodowymi
                                         - ciąg pieszo rowerowy:
         - Szerokość         -    3,50m (2,00m ścieżka rowerowa, 1,50m chodnik)
         - Nawierzchnia      -    chodnik – kostka betonowa Behaton    
                                          ścieżka rowerowa – beton asfaltowy AC8

 

Etap II:Uzbrojenie terenu dla Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej w formule zaprojektuj i wybuduj

W dniu 13.02.2015r. po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Budowlane MK-BUD Sp. z o.o. Sp. k., ul. Półłanki 29g, 30-740 Kraków na kwotę 13 104 209,25 zł a w dniu 23.02.2015r. podpisano umowę z tym Wykonawcą.


Zakres prac obejmował:
Budowę i modernizację dróg wewnętrznych
Budowę instalacji wodno-kanalizacyjnych:
- sieci wodociągowej
- sieci kanalizacji sanitarnej
- sieci kanalizacji deszczowej
- zbiornika retencyjnego o pojemności 250m3


CELE PROJEKTU:
Celem ogólnym projektu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Wieliczka poprzez stworzenie korzystnych warunków do lokowania inwestycji na jej terenie.
Tak postawiony cel ogólny projektu jest zgodny z celem Działania 4.3,którym jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu,poprzez tworzenie korzystnych warunków do lokowania na jego obszarze przedsiębiorstw/inwestycji-kompleksowe uzbrojenie terenów pod Wielicką Strefę Aktywności Gospodarczej stworzy korzystne warunki do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej, wpłynie na atrakcyjność inwestycyjną nie tylko Gminy Wieliczka, ale całego regionu.

Celem głównym projektu jest: zapewnienie korzystnych warunków do lokowania kapitału przez nowych inwestorów i zdynamizowania rozwoju przedsiębiorczości w Gminie Wieliczka.

Cel ten zostanie osiągnięty w wyniku realizacji szeregu celów szczegółowych:
-  zapewnienie w tworzonej Wielickiej Strefie Aktywności Gospodarczej odpowiedniego standardu oraz jakości infrastruktury technicznej do prowadzenia działalności z zakresu produkcji i usług, poprzez wyposażenie strefy w kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną, sieć wodociągową.
-  zapewnienie dogodnego dojazdu do WSAG oraz odpowiedniego rozkładu sieci drogowej wewnątrz strefy;
-  zapewnienie bezpieczeństwa w tworzonej strefie, m.in. poprzez budowę zbiornika retencyjnego;
-  zwiększenie skuteczności oferty inwestycyjnej Gminy Wieliczka;
-  stworzenie możliwości technicznych do organizacji społeczności przedsiębiorców
Weryfikacją osiągnięcia celu będzie osiągnięcie wskaźniku produktu- Powierzchnia stworzonych/rozbudowanych stref aktywności gospodarczej, w tym strefy o charakterze parków technologicznych- 39,4223 ha w tym 23,0629 ha stanowić będą tereny dla potencjalnych inwestorów.

Realizacja przedsięwzięcia zaprocentuje następującymi korzyściami długofalowymi:
-  poprawa stanu infrastruktury technicznej i drogowej Gminy Wieliczka;
-  wzrost liczby inwestorów z kapitałem krajowym i zagranicznym;
-  pobudzenie rozwoju przedsiębiorczości w Gminie;
-  ożywienie gospodarcze, społeczne i przestrzenne Gminy;
-  poprawa sytuacji na lokalnym i regionalnym rynku pracy;
-  wzrost aktywności zawodowej wśród społeczeństwa i redukcja liczby bezrobotnych;
-  podniesienie jakości życia mieszkańców;
-  wzmocnienie tożsamości lokalnej mieszkańców Gminy Wieliczka.


Realizacja przedmiotowej inwestycji pomoże rozwiązać wiele problemów występujących w Gminie Wieliczka. Umożliwienie lepszego dostępu do terenów inwestycyjnych gminy wpłynie na wzrost zainteresowania inwestowaniem w tworzonej Wielickiej SAG.
Wzrastająca liczba podmiotów gospodarczych spowoduje widoczny wzrost podatków, a te bardzo korzystnie wpłyną na poprawę jakości usług publicznych i dalsze nowe inwestycje. Inwestycja pozwalając na zwiększenie atrakcyjności lokalizowania działalności gospodarczej na przedmiotowym terenie, spowoduje ożywienie społeczne i gospodarcze, które wpłynie na poprawę jakości życia lokalnej społeczności. Przedsięwzięcie stworzy dogodne warunki do życia i pracy, także na peryferiach dużych ośrodków miejskich. Dzięki jego realizacji niwelowane będą różnice w poziomie zaopatrzenia w infrastrukturę społeczną oraz w jakości życia mieszkańców regionu - projekt będzie budować spójność regionalną. Stworzona zostanie możliwość rozbudowy lokalnego rynku pracy, wzrosną możliwości zatrudnienia. Przedmiotowe tereny zostaną przygotowanie pod inwestycje przedsiębiorstw wdrażających rozwiązania innowacyjne, które są podstawą rozwoju i zaawansowania gospodarczego. Tym samym stworzone zostaną również podstawy do wykorzystania potencjału naukowego zarówno Wieliczki jak i całego województwa we współpracy z przedsiębiorstwami i wdrażaniu przedsięwzięć innowacyjnych.

 

Wartość projektu wynosi:
 wydatki kwalifikowalne: 17 790 444,04 zł
 dofinansowanie: 12 398 160,45 zł

Tagi