Samorządowy Lider Edukacji 2015 dla Wieliczki

W dniu 12 października 2015 r. w auli Uniwersytetu Wrocławskiego zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ds. Społecznych Rafał Ślęczka wraz z kierownikiem Wydziału Edukacji Tomaszem Machnikiem odebrali Certyfikat Samorządowego Lidera Edukacji dla Gminy Wieliczka oraz wyróżnienie "Mecenas Wiedzy" przyznane Burmistrzowi Arturowi Koziołowi.

 
Wyróżnienie „Samorządowy Lider Edukacji” przyznawany jest samorządom, które w sposób szczególny dbają o szkolnictwo na swoim terenie, uważają, że rozwój nauki i edukacji to świadectwo nowoczesności i wysokich ambicji. Certyfikat otrzymują samorządy wyróżniające się pod względem inwestycji w oświatę oraz są organami prowadzącymi szkół o znaczących osiągnięciach dydaktycznych, społecznych, organizacyjnych i sportowych. Warto podkreślić, że wspomniany certyfikat nasza gmina otrzymała już po raz trzeci.


Wyróżnienie "Mecenas Wiedzy" otrzymują liderzy samorządowi wyróżniający się szczególnym osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju w swoich jednostkach samorządowych nowoczesnej edukacji oraz kreowania podstaw gospodarki opartej na wiedzy na poziomie lokalnym.

Komisja Ekspertów reprezentujących środowiska akademickie, powołana przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję PRC, wyróżniła Gminę Wieliczka między innymi za to, iż w sposób priorytetowy traktuje politykę oświatową, uznając jej rozwój jako jeden z najważniejszych czynników wpływających na dynamikę gospodarczą, poziom innowacyjności oraz warunki i jakość życia mieszkańców.

 

W Gminie Wieliczka funkcjonują 32 placówki oświatowe, które wraz z placówkami kultury oraz licznymi organizacjami pozarządowymi zapewniają społeczności lokalnej dostęp do atrakcyjnej i wartościowej merytorycznie  oferty dydaktycznej, z roku na rok uzupełnianej i dostosowywanej do wyzwań współczesności.


Uczniowie i nauczyciele wielickich placówek oświatowych aktywnie uczestniczą w wymianie międzynarodowej, co pozwala na poszerzenie horyzontów intelektualnych.
Recenzenci zauważyli także mnogość działań Gminy Wieliczka w obszarze nieustannego podnoszenia jakości kształcenia. Efektem tych działań są dobre i bardzo dobre wyniki egzaminów zewnętrznych.


Silną stroną systemu oświatowego naszej gminy jest wszechstronna i wartościowa merytorycznie oferta edukacyjna, umożliwiająca m. in. udział dzieci i młodzieży w aktywizujących, odpowiednio zweryfikowanych zajęciach pozalekcyjnych, efektywną naukę języków obcych, udział w projektach i przedsięwzięciach dydaktycznych ukierunkowanych na rozwijanie aktywności społecznej uczniów, rozwój wychowania patriotycznego, udział w zajęciach sprzyjających harmonijnemu rozwojowi fizycznemu.


Warto podkreślić, że Gmina Wieliczka ma kadrę o wysokich kwalifikacjach zawodowych – ponad połowa zatrudnionych nauczycieli ma stopień nauczyciela dyplomowanego, a jedna czwarta – nauczyciela mianowanego.

Tagi

GALERIA