"Czas zapisać dziecko do przedszkola"

Rozpoczynamy nabór dzieci na wolne miejsca wychowania przedszkolnego tworzone w ramach projektu "Czas zapisać dziecko do przedszkola" na rok szkolny 2018/2019. Projekt dofinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie Przedszkolne – ZIT.

 

 

Informacje ogólne:

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Realizator projektu:

Gmina Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka

Biuro realizatora projektu: ul. Pocztowa 1, 32-020 Wieliczka

 

Cel projektu:

Projekt ma na celu utworzenie 4 nowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-6 lat: 2 oddziały przy funkcjonującym Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Wieliczce, oraz 2 nowe ośrodki wychowania przedszkolnego w Brzegach oraz przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wieliczce.

 

Działania planowane do realizacji:

  • utworzenie 83 miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Wieliczce oraz w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego w Brzegach i przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce, w tym dostosowanie i adaptacja pomieszczeń, doposażenie Ośrodków Wychowania Przedszkolnego i placu zabaw oraz sfinansowanie kosztów utrzymania nowych 83 miejsc edukacji przedszkolnej prze 12 miesięcy,

  • rozszerzenie oferty Ośrodków Wychowania Przedszkolnego o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne 215 dzieci, w tym z niepełnosprawnością, realizowane poza bezpłatnym czasem funkcjonowania Ośrodków Wychowania Przedszkolnego, w tym zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy: gimnastyka korekcyjna, zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, psychologiczne, zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów: język angielski, warsztaty matematyczno-przyrodnicze.

 

Grupy docelowe:

  • Dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Wieliczka.

  • Nauczyciele wychowania przedszkolnego, którzy będą podnosić swoje kwalifikacje poprzez szkolenia.

 

Czas realizacji projektu: lata szkolne 2017/18, 2018/19.

 

REKRUTACJA NA WOLNE MIEJSCA - ZASADY POSTĘPOWANIA

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA  

 

Szanowni Rodzice!

 

Informujemy uprzejmie, iż rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą w ramach projektu „Czas zapisać dziecko do przedszkola”.

 

Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dysponujemy wolnymi miejscami, w następujących ośrodkach wychowania przedszkolnego:

Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Wieliczce – 3 wolne miejsca,

Punkcie Przedszkolnym w Brzegach – 13 wolnych miejsc,

Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 1 w Wieliczce – 16 wolnych miejsc.

 

  Harmonogram rekrutacji uzupełniającej  

1) Przedszkole Samorządowe nr 5 w Wieliczce:

12-13 lipca 2018 r. - składanie wniosków;

17 lipca 2018 r. - podanie do publicznej wiadomości w siedzibie przedszkola/szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

18 lipca 2018 r. - potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego;

20 lipca 2018 r. - podanie do publicznej wiadomości w siedzibie przedszkola/szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

W rekrutacji uzupełniającej biorą udział dzieci:

- urodzone w latach 2013, 2014, 2015,

- posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych oraz nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność ubiegające się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych.

 

2) Punkt Przedszkolny w Brzegach:

20-21 sierpnia 2018 r. - składanie wniosków;

22 sierpnia 2018 r. - podanie do publicznej wiadomości w siedzibie przedszkola/szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

23 sierpnia 2018 r. - potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego;

24 sierpnia 2018 r. - podanie do publicznej wiadomości w siedzibie przedszkola/szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

W rekrutacji uzupełniającej biorą udział dzieci:

- urodzone w latach 2013, 2014, 2015,

- posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych oraz nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność ubiegające się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych.

 

3) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1 w Wieliczce:

12 lipca-20 sierpnia 2018 r. - składanie wniosków;

21 sierpnia 2018 r. - podanie do publicznej wiadomości w siedzibie przedszkola/szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

22-23 sierpnia 2018 r. - potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego;

24 sierpnia 2018 r. - podanie do publicznej wiadomości w siedzibie przedszkola/szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

W rekrutacji uzupełniającej biorą udział dzieci:

- urodzone w latach 2012 i 2013 oraz z rocznika 2011, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego,

- posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych oraz nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność ubiegające się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych.

 

Informacje ogólne

Postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2018/2019 nie jest prowadzone w systemie elektronicznym.

 

Wzór wniosku dla kandydata dostępny jest w każdej szkole i przedszkolu oraz na portalu internetowym Gminy Wieliczka www.wieliczka.eu .

 

Wnioski można składać w godzinach pracy sekretariatów Przedszkola i Szkół lub za pośrednictwem operatora pocztowego, przy czym w takiej sytuacji, o złożeniu wniosku w terminie decyduje data stempla pocztowego.

 

Do rekrutacji uzupełniającej stosuje się Zasady przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do ośrodków wychowania przedszkolnego w ramach projektu „Czas zapisać dziecko do przedszkola” na rok szkolny 2018/2019.

Tagi