Konkurs w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Wieliczka 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Wieliczka. Przedmiotem zgłaszanych projektów jest „Rozwój sportu w Gminie Wieliczka poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach seniorów organizowanych przez polskie związki sportowe”.

 

Konkurs przeprowadza się na zasadach i w trybie określonym Uchwałą Nr IV/29/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania, zwaną dalej Uchwałą.


Wnioski o udzielenie dotacji wraz w wymaganymi załącznikami (w zapieczętowanej kopercie z opisem „Rozwój sportu w Gminie Wieliczka poprzez wspieranie szkolenia oraz udziału zawodników reprezentujących Gminę w rozgrywkach seniorów organizowanych przez polskie związki sportowe”) należy złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, w terminie do 25 marca 2019 r., do godz. 17.00.


Za datę przedłożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień jego wpływu na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce.

 

Prosimy o zapoznanie się z niżej zamieszczonymi załącznikami:
Zarządzenie nr 47/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 28 lutego 2019 r.
Uchwała Nr IV/29/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2010 r.

 

Formularze/ druki do pobrania:
1. Wniosek o przyznanie dotacji (wersja dla Microsoft Word)
    Wniosek o przyznanie dotacji (wersja PDF)


2. Zweryfikowana kalkulacja kosztów (wersja dla Microsoft Word)
    Zweryfikowana kalkulacja kosztów (wersja PDF)


3. Zweryfikowany harmonogram (wersja dla Microsoft Word)
    Zweryfikowany harmonogram (wersja PDF)

 

4. Wzór sprawozdania (wersja dla Microsoft Word)
    Wzór sprawozdania (wersja PDF)