Kominikat dotyczący zmian w funkcjonowaniu Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce

W związku z wystąpieniem stanu epidemii i zaostrzonymi środkami bezpieczeństwa, w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do odwołania, wprowadza się stosownym zarządzeniem następujące ograniczenia w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce, zwany dalej Urzędem:

 

1. Wprowadza się godziny funkcjonowania Urzędu w dni robocze od poniedziałku do piątku:

1) I zmiana: od 8.00 do 11.45;
2) II zmiana: od 12.15 do 16.00.

2. Ogranicza się bezpośrednią obsługę mieszkańców w Urzędzie.
3. Obiekty Urzędu dostępne są bezpośrednio jedynie dla pracowników Urzędu z zastrzeżeniem ust. 7.
4. Wyłączona jest możliwość bezpośredniego kontaktu mieszkańców z pracownikami Urzędu, z zastrzeżeniem ust. 7.
5. Wstrzymuje się działalność dziennika podawczego oraz Kasy Urzędu.
6. W okresie ograniczenia bezpośredniej obsługi mieszkańców funkcjonuje punkt przyjęcia dokumentów (skrzynka przed wejściem od strony Pomnika Odrodzenia Polski) w budynku Urzędu przy ul. Powstania Warszawskiego 1, budynek B (Odwach).
7. Bezpośrednia obsługa mieszkańców, z zastrzeżeniem ust. 8, możliwa jest wyłącznie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej w celu realizacji niezbędnych procedur pozostających we właściwości:
1) Urzędu Stanu Cywilnego;
2) Wydziału Spraw Obywatelskich.
8. W przypadku osób objętych kwarantanną domową w czasie jej trwania nie ma możliwości bezpośredniego kontaktu tych osób z pracownikami Urzędu.


Osoby, które muszą skontaktować się Urzędem powinny kontaktować się z urzędem telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub za pomocą platformy ePUAP.

 

Numery telefonów kontaktowych, adresy e-mail poczty elektronicznej oraz adres skrytki na platformie ePUAP Urzędu są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Wieliczka (www.wieliczka.eu).
 

W przypadku wniosków papierowych rekomenduje się wstrzymanie się z ich składaniem do czasu zakończenia stanu epidemii, skorzystanie z usług operatora pocztowego (np. Poczty Polskiej) lub (wyjątkowo) pozostawienie w punkcie przyjęcia dokumentów, o którym mowa w § 1 ust. 6.

 

W okresie obowiązywania niniejszego zarządzenia nie ma możliwości zapoznawania się z aktami postępowań administracyjnych bezpośrednio w Urzędzie.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Wieliczka oraz poprzez wywieszenie ogłoszenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. i obowiązuje do odwołania.

    Burmistrz      
Artur Kozioł    
Tagi