Nabór na Rachmistrzów Spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019, poz. 1775 z późn. zm.) o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r., informujemy o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych na obszarze Miasta i Gminy Wieliczka.

Spis zostanie przeprowadzony od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r. godz. 24.00

 

UWAGA!!! 👉 NABÓR PRZEDŁUŻONY DO 16 LUTEGO

 

Naboru kandydatów na rachmistrzów dokonuje się spośród osób:

 1. pełnoletnich

 2. cieszących się nieposzlakowaną opinią

 3. posiadających co najmniej średnie wykształcenie

 4. posługujących się językiem polskim w mowie i piśmie

 5. które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Informacje ważne dla osób składających oferty:

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego musi przejść szkolenie , zakończone egzaminem testowym, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Jeśli wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali wpisywani są na listę rachmistrzów rezerwowych.

 2. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych będą rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów(SER).

 3. Rachmistrz terenowy, do którego zostanie skierowany formularz elektroniczny do realizacji, otrzyma wynagrodzenie zgodnie z ustaloną stawką 7 zł brutto za przeprowadzenie wywiadu bezpośredniego i 4 zł brutto za przeprowadzenie wywiadu telefonicznego.

 4. Ustalona liczba rachmistrzów dla Gminy Wieliczka wynosi : 25 osób

 

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać (druk do pobrania):

 1. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego, w tym imię i nazwisko,adres zamieszkania, datę urodzenia, , telefon kontaktowy, adres e-mail,

 2. Oświadczenie o posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,

 3. Oświadczenie o znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,

 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).Oświadczenie o spełnieniu tego wymogu musi dodatkowo zawierać klauzulę o treści „ Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Składanie ofert:

 • Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, przedłuża się termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 do dnia 16 lutego 2021 r.

 • Oferty należy składać w formie pisemnej na dzienniku podawczym lub za pośrednictwem poczty oraz za pośrednictwem platformy aPUAP w terminie 1- 16 luty 2021 r. w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka 32-020 ul. Powstania Warszawskiego 1 w kopertach z napisem „ Nabór na rachmistrza spisowego 2021”.

 • Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie tj. 16 luty 2021 r. lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

 • Dodatkowe informacje udzielane są przez gminne Biuro Spisowe z siedzibą ul. Powstania Warszawskiego 1 ,tel. 507-803-514

GALERIA