Rozbudowa ul. Reformackiej w Wieliczce

Gmina Wieliczka w latach 2021-2022 realizuje zadanie w ramach środków Państwowego Funduszu Celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadnie pn. ”Rozbudowa drogi gminnej 560810K w km od 0+000,00 do km 0+495,67 w miejscowości Wieliczka, Gmina Wieliczka”.

 

Całkowita wartość zadania wynosi 3 224950,92 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 1 597 601,00 zł

 

Dla poprawy jakości układu drogowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom drogi zaprojektowano rozbudowę ul. Reformackiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Łąkową na dł 496 m. Wykonana zostanie droga o nawierzchni bitumicznej o szer. 5,50 m z prawostronnym chodnikiem z betonowej kostki brukowej o szerokości 2 m, W ramach inwestycji zaprojektowano budowę sieci kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego oraz rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego. Zachodzi także konieczność przebudowy zjazdów a także przebudowy infrastruktury podziemnej w celu usunięcia kolizji.