Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w roku 2022.

 

Celem konkursu jest: wsparcie zadań publicznych Gminy Wieliczka z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez promowanie wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy aktywnych form spędzania czas wolnego i zdrowego trybu życia, tworzenie warunków do rozwoju i promocji kultury fizycznej oraz sportu wśród mieszkańców Gminy zgodnie z „Programu współpracy Gminy Wieliczka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”

 

Zlecanie w/w zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadań.

 

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie dzieci i młodzieży oraz ich udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych w różnych dyscyplinach sportu z wyłączeniem organizacji obozów sportowych.

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację w/w zadań wynosi 700 000,00 (słownie: siedemset tysięcy złotych).

 

Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2022 r.

 

Uczestnicy konkursu: organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadania objętego konkursem.

 

Zasady przyznania dotacji oraz pozostałe informacje dotyczące konkursu, w tym warunki otwartego konkursu ofert, określone są w Zarządzeniu nr 31/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 31 stycznia 2022 r.

 

Oferty wraz z załącznikiem należy składać do dnia 25 lutego 2022 r., do godz. 16.00, w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, w zaklejonej kopercie opisanej: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w 2022 roku”.

 

Oferty należy złożyć na obecnie obowiązującym formularzu – zgodnie z § 1 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

 

Do  oferty należy dołączyć aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru, albo pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestr Sądowego.


 

Zaprasza się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłoszenia kandydatów na członków Komisji Konkursowej.

 

W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje lub podmioty biorące udział w konkursie.

 

Zgłoszenia kandydata należy dokonać w ciągu 14 dni od ogłoszenia Zarządzenia nr 31/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 31 stycznia 2022 r. – decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1.

 

Kandydaci muszą spełniać łącznie wszystkie kryteria, o których mowa w § 1, ust. 5 Regulaminu komisji konkursowych stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 313/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu komisji konkursowej.

 

Formularz zgłoszeniowy kandydata do pracy w komisji konkursowej stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu komisji konkursowej, o której mowa powyżej.

 

Warunki konkursu oraz wzór oferty, umowy i sprawozdania dostępne są w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1 (pod nr telefonu 12 26 34 132), oraz na stronie internetowej Gminy Wieliczka.

 

Prosimy o zapoznanie się z niżej zamieszczonymi załącznikami

Zarządzenie nr 31/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 31 stycznia 2022 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Zarządzenie nr 313/2016 w sprawie regulaminu komisji konkursowych

 

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

 

Formularze/ druki do pobrania 

  1. Formularz zgłoszeniowy kandydata do pracy w komisji konkursowej

  2. OFERTA

  3. SPRAWOZDANIE

  4. RAMOWY WZÓR UMOWY

 

  1. Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania

  2. Zaktualizowany plan i harmonogram działań

  3. Zaktualizowany opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego