Projekt pn. „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w mieście Wieliczka”

W dniu 24 kwietnia 2021 r. Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł podpisał umowę na dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Projektu pn. „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w mieście Wieliczka”.

 

Wartość dofinansowania Unijnego współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 2.1: Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska oś priorytetowa Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, wyniosła 3 469 191,97 zł, przy całkowitej wartości projektu 5 020 124,92 zł brutto, wkład własny to 1 550 932,95 zł.

 

Celem inwestycji jest przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w postaci podtopień terenów wodami opadowymi w mieście Wieliczka oraz przyczynianie się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia takich klęsk w zlewni cieku Serafa na terenach miasta i gminy Wieliczka i miasta Krakowa.

 

 

W ramach zadania wykonano przede wszystkim:

 

1)   remont (renowację) istniejącego kolektora deszczowego w ul. Żeromskiego mierząc od wylotu do rzeki Serafy o przekroju 2200x1900 metodą paneli płaskich, nieżebrowanych GRP grubości 29 mm o długości około 0,33 km.


Remont ten objął w szczególności:

  • renowację 6 studni za pomocą paneli GRP oraz nałożeniu chemii budowlanej a także wymianie stopni na stopnie złazowe stalowe powlekane tworzywem sztucznym
  • renowację kolektora za pomocą modułów GRP (rura w rurze)

 

2)   dokumentację projektową wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień, pozwoleń i decyzji, dla budowy sieci kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano przede wszystkim podczyszczalnię wód opadowych oraz zbiorniki: retencyjny i retencyjno-odparowujący, z pomiarami poziomów wody, osadów i olejów. W ramach dokumentacji opracowano również model hydrodynamiczny dla sieci kanalizacji deszczowej w granicach zlewni kanalizacyjnej, z której wody opadowe będą odprowadzane do planowanych zbiorników oraz podczyszczalni wód opadowych przy ul. Dembowskiego w Wieliczce.

 

3)    remont kanalizacji deszczowej w ul. Goliana metodą bezwykopową.  Zakres robót obejmował bezwykopową renowację odcinka kolektora deszczowego w ul. Goliana, pomiędzy ul. Powstania Warszawskiego a ul. Sienkiewicza wykonanego z rur betonowych, o przekroju jajowym i łącznej długości około 177,01 m. Łączna długość kanału przeznaczonego do bezwykopowej renowacji w ramach przedmiotowego zadania wyniosła ok. 170,56 m.


Zakres prac obejmował:
- renowację kanału betonowego o przekroju jajowym i wymiarach B/H=900/1350mm o łącznej długości Lca=122,45 m,
- renowację kanału betonowego o przekroju jajowym i wymiarach B/H=800/1200mm o łącznej długości Lca=48,11 m,
- renowację studni kanalizacyjnych – 4 szt

Renowacja kanału wykonana została metodą wykładziny utwardzanej na placu budowy CIPP z włókniny filcowej, nasączonej żywicami poliestrowymi, utwardzanej gorącą wodą. Podstawowym elementem renowacji w tej technologii jest elastyczny rękaw wykonany z tkaniny poliestrowej o strukturze filcu, nasączonego w warunkach technicznych żywicą poliestrową i utwardzany gorącą wodą.

 

4)   Zadanie obejmowało swoim zakresem również opracowanie: Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta i Gminy Wieliczka, który w dniu 19.09.2023 r. został przyjęty przez Radę Miejską w Wieliczce uchwałą nr LIX/832/2023.

 

Po wykonaniu zaprojektowanych w ramach powyższego zadania robót budowlanych, w połączeniu z istniejącą siecią kanalizacji deszczowej zostanie wybudowany system kanalizacji deszczowej, który powinien zapewniać bezpieczne odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z obszaru miasta Wieliczka z powierzchni ok. 277 ha, stanowiącego obecnie zlewnię istniejącego kolektora o przekroju 2200x1900 mm w ul. Żeromskiego, oraz wprowadzanie tych wód do cieku Serafa w rejonie ul. Dembowskiego.

 

Zgłaszanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektów unijnych realizowanych przez Gminę Wieliczka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

 


 

Informacja z 20 maja 2022 r. (przed aktualizacją)

 

Projekt pn. „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w mieście Wieliczka”