Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

 

 logo

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta i gminy Wieliczka.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


Nr projektu POIG.08.03.00-12-153/11
Celem ogólnym projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom gminy Wieliczka zagrożonym wykluczeniem cyfrowym.


Tak postawiony cel jest zbieżny z założeniami Działania 8.3 POIG i jego celem głównym, którym jest „zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności”o czym świadczy m.in. możliwość korzystania z bezpłatnego dostępu do Internetu w okresie wymaganej trwałości Projektu przez 200 gospodarstw domowych.


Osiągnięcie celu nastąpi dzięki rozbudowie infrastruktury sieciowej i zakupie sprzętu informatycznego, w wyniku czego dostęp do bezpłatnego, szerokopasmowego Internetu uzyska 200 gospodarstw domowych, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, które wyposażone zostaną w  zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem oraz osoby zagrożone wykluczeniem korzystające z usług 14 jednostek podległych Gminie, które także zostaną wyposażone w sprzęt komputerowy  i dostęp do Internetu. Nie lada znaczenie dodatkowo dla osiągnięcia zamierzonego celu będzie miała organizacja szkoleń z zakresu obsługi komputera i Internetu, pokrywanie kosztów dostarczenia Internetu, a także działania promocyjne.


Projekt skierowany jest do grupy docelowej beneficjentów wytypowanej przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce zagrożonej wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawności, którą tworzą:
- gospodarstwa domowe, upoważnione do wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej
i świadczeń rodzinnych a także osoby niepełnosprawne,
- jednostki podległe Wnioskodawcy, w zakresie działań skierowanych do osób wykluczonych cyfrowo.

 

Najważniejsze informacje dotyczące Projektu:
20.08.2012 r. – podpisanie umowy o dofinansowanie pomiędzy Gminą Wieliczka a Instytucją Wdrażającą POIG - Władzą Wdrażającą Programy Europejskie.

 

07.11.2012 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą – Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.,
ul. Bojkowska 37 lok. 3, 44-100 Gliwice – na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu

 

19.06.2013 r.  –  podpisanie umowy z Wykonawcą – Stimo Niedzielski Sp. j., ul. Sikorskiego 11A, 38-400 Krosno – na realizację zadania

 

Harmonogram realizacji Projektu
lipiec 2013 r. – dostarczenie sprzętu komputerowego wraz z uruchomieniem usługi dostępu do Internetu do beneficjentów ostatecznych Projektu.

III kwartał 2013 roku – przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów projektu z zakresu obsługi komputera, obsługi Internetu, dostępu do portali informacyjnych, e- aplikacje.


Świadczenie usług dostarczenia łącza internetowego dla gospodarstw domowych i jednostek podległych Gminie Wieliczka wraz z obsługą, zarządzaniem i administrowaniem systemu (sieci szerokopasmowej oraz sprzętu komputerowego) – w okresie realizacji Projektu od 01.08.2013 do 31.12.2015 r.

Trwałość Projektu: 5 lat od zakończenia jego realizacji

 

Film promocyjny projektu:

>               >>         >>>   Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu   <<<          <<               <

 

------------------------------------------------------ (starsze informacje) -----------------------------------------------------------

Dotacje na innowacje


Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – zapewnienie dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych i jednostkach gminnych

 www.wieliczka-net.euInformacje ogólne:
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
w ramach Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”
oś priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”

02.08.2010 r. podpisano umowę pomiędzy Gminą Wieliczka a Władzą Wdrażającą Programy Europejskie (Instytucją Wdrażającą) o dofinansowanie Projektu.

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez:

 • zapewnienie sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy Wieliczka, którzy ze względu na niskie dochody i/lub niepełnosprawność są zagrożeni wykluczeniem cyfrowym a skutkiem tego marginalizacją społeczną,
 • zapewnienie sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu jednostkom podległym Gminie Wieliczka


Informacje o projekcie.
Wartość całkowita projektu – 4 451 603,37 (dofinansowanie 85%). Realizacja projektu przez okres 3 lat + okres  po zakończeniu jego realizacji (tzw. trwałość projektu) – 5 lat. Beneficjenci końcowi – 200 gospodarstw domowych, 30 jednostek podległych Gminie.
Grupa docelowa projektu:

 • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
 • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń socjalnych,
 • dzieci i młodzież ucząca się (pochodząca z w/w rodzin) uprawniona do uzyskania stypendiów socjalnych
 • osoby niepełnosprawne
 • rodziny zastępcze
 • jednostki podległe beneficjentowi


10.09.2010 r. - po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym podpisano umowę z Firmą E-STUDIO Software z Lublina na pełnienie obowiązków Inżyniera Projektu (zarządzanie projektem).

07.04.2011 r. - po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym podpisano kompleksową umowę z Firmą Stimo Niedzielski Sp. j. z Krosna, na przedmiot której składa się m. in.:

 • zaprojektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej,
 • dostawy i instalacji sprzętu komputerowego (wraz z odpowiednim oprogramowaniem) dla beneficjentów końcowych projektu,
 • świadczenie usług Operatora Wykonawczego Projektu (obsługa administrowania i serwisowania systemu, świadczenie usług dostępu do Internetu dla gospodarstw domowych i jednostek podległych Gminie),
 • organizacja szkoleń informatycznych.


Harmonogram realizacji projektu
I etap realizacji projektu:
do 30 czerwca 2011 budowa infrastruktury teletechnicznej bezpośrednio związanej z udostępnieniem Internetu,
w tym samym terminie zostanie przeprowadzone wyposażenie jednostek podległych Gminie i gospodarstw domowych w zestawy komputerowe.

II etap realizacji projektu:
od 01.05.2011 do 30.09.2011 Przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera (system operacyjny, pakiet biurowy), obsługi Internetu, dostępu do portali informacyjnych, e-aplikacje.

III etap realizacji projektu:
Obsługa, administrowanie i serwisowanie systemu,
Świadczenie usług dostępu do Internetu dla gospodarstw domowych i jednostek podległych Gminie.


Informacja o przebiegu projektu:


30.06.2011 r.
Gmina Wieliczka zakończyła  realizację I etapu Projektu związanego z budową infrastruktury teletechnicznej bezpośrednio związanej z udostępnieniem Internetu.
Zgodnie z harmonogramem projektu w terminie do 31 czerwca 2011 roku wyposażono
200 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym i 30 jednostek podległych Gminie w sprzęt komputerowy oraz podłączenie do wybudowanej sieci internetowej.

Dodatkowo w ramach oszczędności przetargowych Gmina uzyskała zgodę od Instytucji Wdrażającej – Władza Wdrażająca Programy Europejskie na zwiększenie zakresu realizowanego projektu dzięki czemu dodatkowe 30 gospodarstw domowych będzie mogło cieszyć się z dostępu do Internetu i sprzętu komputerowego.

W dalszej części realizacji projektu przewidywane jest zakończenie etapu szkoleń z zakresu obsługi komputera oraz dostępu do Internetu i korzystania z e-aplikacji.

 

30.09.2011 r.
Zakończono realizację szkoleń z obsługi komputera dla beneficjentów końcowych projektu.

 

31.10.2011 r.
Podpisano z Instytucją Wdrażającą – Władza Wdrażająca Programy Europejskie - aneks do umowy
o dofinansowanie wydłużający termin realizacji projektu do 31.05.2014 r. oraz zatwierdzający zmianę zakresu rzeczowego – zwiększenie zakresu działań głównych o dodatkowe 30 gospodarstw domowych.

12.12.2011 r.
Konferencja informacyjno – promocyjna dla beneficjentów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – zapewnienie dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych i jednostkach gminnych”

Program konferencji:

15.00 - rejestracja uczestników
15.30 - rozpoczęcie konferencji,
wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka
16.00 - prezentacja Projektu -Stimo
16.30 - przerwa na kawę
16.45 - projekcja filmu promującego Projekt
17.00 - wręczenie materiałów informacyjnych
17.30 - losowanie upominków
18.00 - zakończenie konferencji

GALERIA

FILMY