Wykonanie instalacji solarnych

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 7.2 " Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii" w osi priorytetowej Infrastruktura ochrony środowiska objętej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013
 pn.

 

Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii- wykonanie instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wieliczka”

04.06.2012 r. podpisano umowę pomiędzy Gminą Wieliczka a Instytucją Zarządzająca MRPO – Zarządem Województwa Małopolskiego o dofinansowanie Projektu.

Celem projektu są długofalowe konsekwencje zrealizowanego produktu:
-Cele środowiskowo-przyrodnicze:
 • ograniczenie negatywnego wpływu działalności energetycznej na środowisko naturalne
 • zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska
 • ochrona zasobów powietrza
 • zachowanie walorów przyrodniczych
 • zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska i ochrona przyrody
- Cele społeczne:
 • zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w gminie Wieliczka
 • tworzenie warunków umożliwiających wzrost konkurencyjności Gminy Wieliczka poprzez przeciwdziałanie nadmiernemu wzrostowi cen energii elektrycznej
 • podwyższenie standardu życia mieszkańców Gminy Wieliczka- wzrost konkurencyjności regionu
 • poprawa jakości życia mieszkańców
 • obniżenie opłat za opłaty środowiskowe
-Cele ekonomiczne:
 • pozyskanie darmowego paliwa
 • obniżenie kosztów energii elektrycznej
 • długi okres żywotności kolektorów ( 20-30 lat)
Wskaźniki produktu dla projektu:
 • liczba instalacji ograniczającej emisję zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza w ilości 15 sztuk
 • liczba jednostek dotyczących pozyskiwania energii słonecznej 298 sztuk
Wskaźniki rezultatu dla projektu:
 • ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów (efektywna dystrybucja energii) : 307,191 MWh/rok.
   
 • moc zainstalowana (energia odnawialna :słoneczna w MW):0,394
   
 • redukcja emisji gazów cieplarnianych wyrażona ekwiwalentem CO2 :58,366Mg/rok
   
Wartość całkowita projektu: 4 045 331,03 zł (dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych tj. 3 410 661,75 zł).
Termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2012r.
Beneficjenci końcowi –15 jednostek użyteczności publicznej w Gminie Wieliczka :
 1. Basen, hala- Centrum Edukacyjno- Rekreacyjne w Wieliczce, ul.Kościuszki 15, 32-020 Wieliczka
 2. Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich-Węgrzce Wielkie 518, 32-002 Węgrzce Wielkie
 3. Gimnazjum w Koźmicach Wielkich- Koźmice Wielkie 605,32-020 Wieliczka
 4. Orlik w Parku A. Mickiewicza- Park A. Mickiewicza 4 ,32-020 Wieliczka
 5. Korty tenisowe-Park A. Mickiewicza ,32-020 Wieliczka
 6. Szkoła Podstawowa w Sierczy- Siercza 428,32-020 Wieliczka
 7. Szkoła Podstawowa w Podstolicach- Podstolice 204,32-020 Wieliczka
 8. Przedszkole w Śledziejowicach- Śledziejowice 203A,32-020 Wieliczka
 9. Szkoła Podstawowa w Gorzkowie- Gorzków 168,32-020 Wieliczka
 10. Szkoła Podstawowa nr 3 w Wieliczce- ul.Sienkiewicza 14, 32-020 Wieliczka
 11. Świetlica w Lednicy Górnej-Lednica Górna 451,32-020 Wieliczka
 12. Dom Ludowy w Czarnochowicach- Czarnochowice 150,32-020 Wieliczka
 13. Szkoła Podstawowa w Śledziejowicach-Śledziejowice 203,32-020 Wieliczka
 14. Dom Ludowy w Grabiu- Grabie,32-002 Węgrzce Wielkie
 15. Przedszkole w Strumianach- Strumiany 38,32-002 Węgrzce Wielkie

 
W dniu 27.09.2012r po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę SKORUT SYSTEMY SOLARNE Sp.z o.o., ul.Wybickiego 71, 32-400 Myślenice na kwotę 2 834 000,00zł. a w dniu 11.10.2012r. podpisano umowę z tym Wykonawcą z terminem realizacji umowy do dnia 11.01.2013r.