Akademia sukcesu

logo

 

Akademia sukcesu – indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów
klas I-III w Gminie Wieliczka


Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest jako projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt dofinansowany przez Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie na podstawie Umowy nr UDA-POKL.09.01.02-12-038/11-00.

Realizatorem projektu jest Gmina Wieliczka - Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka.

Biuro projektu mieści się w Wydziale Edukacji, ul. Pocztowa 1, 32-020 Wieliczka.

Projekt realizowany w okresie od 1 września 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. w 17 szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieliczka. Projektem objęte są:
1) Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliczce,
2) Szkoła Podstawowa nr 3 w Wieliczce,
3) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Wieliczce,
4) Szkoła Podstawowa w Byszycach,
5) Szkoła Podstawowa w Gorzkowie,
6) Szkoła Podstawowa w Golkowicach,
7) Szkoła Podstawowa w Grabiu,
8) Szkoła Podstawowa w Grajowie,
9) Szkoła Podstawowa w Janowicach,
10) Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich,
11) Szkoła Podstawowa w Mietniowie,
12) Szkoła Podstawowa w Podstolicach,
13) Szkoła Podstawowa w Raciborsku,
14) Szkoła Podstawowa w Sierczy,
15) Szkoła Podstawowa w Sygneczowie,
16) Szkoła Podstawowa Śledziejowicach,
17) Szkoła Podstawowa w Węgrzcach Wielkich.

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz udzielenie wsparcia w indywidualnym rozwoju na poziomie I etapu edukacyjnego dla 1 297 uczniów, w tym 701 chłopców i 596 dziewcząt ze szkół podstawowych Gminy Wieliczka.
Realizacja tego celu nastąpi poprzez:
1) zwiększenie dostępności do wsparcia edukacyjnego, wychowawczego i profilaktycznego zgodnie z indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami rozwojowymi uczniów i uczennic;
2) poprawę jakości zaplecza dydaktycznego szkół podstawowych;
3) zminimalizowanie zdiagnozowanych u uczniów i uczennic specyficznych trudności w uczeniu się.

 

W zależności od szkoły projekt przewiduje realizację w roku szkolnym 2012/2013 nieodpłatnych zajęć dodatkowych obejmujących:
1) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
2) zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
3) gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;
4) zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
5) zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;
6) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych;
7) zajęcia muzyczne rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych;
8) zajęcia plastyczne rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych;
9) zajęcia szachowe rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych;
10) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych twórcze myślenie;
11) zajęcia terapeutyczne Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;
12) zajęcia informatyczne oraz językowe rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych.
W wyniku podjętych działań podniesiona zostanie oferta edukacyjna wielickich szkół podstawowych dzięki lepszemu dopasowaniu do potrzeb, możliwości i oczekiwań uczniów i uczennic. Poprzez udział w projekcie szkoły podejmą działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju dzieci z klas I-III z uwzględnieniem ich predyspozycji psychofizycznych i tempa uczenia się. Realizacja projektu współgra z założeniami nowej podstawy programowej zakładającej wdrożenie zasad indywidualnej pracy z dziećmi celem wspierania ich osobistego rozwoju.

DOKUMENTY:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Usprwiedliwienie nieobecności

Rezygnacja z udzału w zajęciach