Budowa przyłączy kanalizacyjnych

 

 

 „Budowa przyłączy kanalizacyjnych – etap I”

AKTUALNOŚCI:    
    W styczniu 2012 roku Gmina Wieliczka złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej budowy 490 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach Programu Priorytetowego: Ochrona wód – dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Projekt realizowany będzie na terenie Gminy Wieliczka w miejscowościach, gdzie istnieje zbiorczy system odprowadzania ścieków – kanalizacja sanitarna, m.in. w: Wieliczce, Czarnochowicach, Grabówkach, Kokotowie, Strumianach, Śledziejowicach, Węgrzcach Wielkich. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2012-2013.
    Przeprowadzona przez NFOŚiGW ocena formalna i merytoryczna wniosku została zakończona  z wynikiem pozytywnym.
    W dniu 26.04.2012r. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania w formie dotacji na realizację przedsięwzięcia. Dofinansowaniu podlega 45% kosztów kwalifikowalnych.
    07.09.2012r. podpisano umowę pomiędzy Gminą Wieliczka a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie Projektu.
    Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym Gmina Wieliczka zawarła umowę z Wykonawcą robót.
Wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego jest firma ELTOR-WOD Sp. z o. o. Przewidywany termin zakończenia prac - 2013r.

FINANSOWANIE PROJEKTU:

Całkowita wartość I etapu projektu: 3 591 730 zł
Kwota dofinansowania I etapu: 1 256 276 zł

CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA:    
    Projekt cechuje się szerokim poparciem społecznym. Wyposażenie gospodarstw i mieszkań w instalację kanalizacyjną podniesie standard życia mieszkańców oraz pozwoli na korzystanie z nowoczesnych rozwiązań technicznych. Realizacja inwestycji wpłynie na wzrost atrakcyjności terenów jako tereny mieszkaniowe, ograniczy zagrożenie zanieczyszczenia ściekami gruntów oraz wód podziemnych i powierzchniowych. Projekt przyczyni się także do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców, korzystających z powstałej infrastruktury oraz wpłynie na jej rozwój społeczno– gospodarczy.    „BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH – ETAP  II”

O PROJEKCIE:

„Budowa przyłączy kanalizacyjnych – etap II”

AKTUALNOŚCI:
    W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców oraz w wyniku wznowienia przez Zarząd NFOŚiGW naboru wniosków na finansowanie realizacji budowy PBOŚ oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego, Gmina Wieliczka ponownie złożyła wniosek aplikacyjny o dofinansowanie budowy 156 szt. przyłączy kanalizacyjnych. Ocena w/wym. wniosku zakończyła się wynikiem pozytywnym.
Projekt realizowany będzie na terenie Gminy Wieliczka w miejscowościach, gdzie istnieje zbiorczy system odprowadzania ścieków – kanalizacja sanitarna, m.in. w: Wieliczce, Czarnochowicach, Grabówkach, Kokotowie, Śledziejowicach, Lednicy Górnej, Mietniowie, Zabawie, Małej Wsi. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na 2013r.
    W dniu 11.09.2012r. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania w formie dotacji na realizację przedsięwzięcia. Dofinansowaniu podlega 45% kosztów kwalifikowalnych.

FINANSOWANIE PROJEKTU:
Całkowita wartość II etapu projektu: 1 129 483 zł
Kwota dofinansowania II etapu: 413 225 zł

CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA:    
    Projekt cechuje się szerokim poparciem społecznym. Wyposażenie gospodarstw i mieszkań w instalację kanalizacyjną podniesie standard życia mieszkańców oraz pozwoli na korzystanie z nowoczesnych rozwiązań technicznych. Realizacja inwestycji wpłynie na wzrost atrakcyjności terenów jako tereny mieszkaniowe, ograniczy zagrożenie zanieczyszczenia ściekami gruntów oraz wód podziemnych i powierzchniowych. Projekt przyczyni się także do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców, korzystających z powstałej infrastruktury oraz wpłynie na jej rozwój społeczno– gospodarczy.    

 

 

 
 
    

 

 

GALERIA