Program rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji to wypracowany przez samorząd gminy i uchwalony przez Radę Gminy wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do zrównoważonego rozwoju gminy.

 

Rewitalizacja w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. poz. 1777 stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji.

 

Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności: mieszkańcy gminy i obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy  działalność gospodarczą lub społeczną w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organy władzy publicznej.
Przygotowanie, prowadzenie i ocena rewitalizacji prowadzona jest w sposób, który zapewni aktywny udział interesariuszy poprzez ich uczestnictwo w konsultacjach społecznych.


Obszar zdegradowany jest to obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację, wyznacza się jako obszar rewitalizacji. Zasięg każdego z obszarów rewitalizacji wyznaczany jest przy założeniu, że stanowi on teren o istotnym znaczeniu dla rozwoju gminy, obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, na którym ze względu na szczególną koncentrację negatywnych zjawisk, projektowana lub prowadzona jest rewitalizacja.


Program rewitalizacji może obejmować więcej niż jedno terytorium wymagające wsparcia, jednak obszar rewitalizacji łącznie nie obejmuje więcej niż 20% powierzchni gminy i dotyczy liczby ludności nie większej niż 30% jej mieszkańców.

 

Zgodnie z art. 15 ustawy Gminny program rewitalizacji  powinien zawierać co najmniej:
a. opis powiązań programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy;
b. diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych oraz skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych;
c. zasięgi przestrzenne obszaru/obszarów zdegradowanych (tj. określenie, w oparciu o inne dokumenty strategiczne gminy lub zawartą w programie rewitalizacji diagnozę, obszarów gminy dotkniętych kryzysem) oraz – w ramach nich – granice obszaru rewitalizacji  jako terytorium/terytoriów, które objęte zostanie wsparciem;
d. wizję wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego (planowany efekt rewitalizacji) wraz z określeniem celów rewitalizacji;
e. całościowe kierunki działań w zakresie objętym diagnozą, umożliwiające osiągnięcie celów rewitalizacji;
f. wykaz dopełniających się wzajemnie najważniejszych przedsięwzięć i głównych projektów rewitalizacyjnych dotyczących obszaru rewitalizacji, które będą realizowane w ramach danego programu rewitalizacji wraz z ich opisem zawierającym co najmniej: nazwę przedsięwzięcia i podmioty go realizujące, prognozowane rezultaty, syntetyczny opis planowanych do podjęcia zadań i działań, lokalizację (miejsce przeprowadzenia danego projektu), szacowaną wartość projektu/przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, sposób oceny (zmierzenia) efektów realizacji przedsięwzięć/projektów w odniesieniu do przyjętych celów programu; w przypadku prywatnych przedsięwzięć/projektów rewitalizacyjnych dopuszczalne jest ograniczenie zakresu informacyjnego do tego, które będą dostępne na etapie przyjmowania programu;
g. charakterystykę, tj. ogólny (zbiorczy) opis innych, uzupełniających rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych w szczególności zawierający ich rodzaj, charakter i zakres;
h. mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi projektami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji;
i. szacunkowe ramy finansowe programu rewitalizacji wraz z indykatywnymi wielkościami środków finansowych z różnych źródeł (także spoza funduszy polityki spójności na lata 2014-2020 – publiczne i prywatne środki krajowe w celu realizacji zasady dodatkowości środków UE);
j. mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji;
k. system realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji wraz z ramowym harmonogramem;
l. system monitorowania i oceny programu rewitalizacji w zakresie skuteczności działań rewitalizacyjnych.

 

Gminny Program Rewitalizacji jest niezbędnym dokumentem w przypadku aplikowania o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego RPO 2014-2020.