Konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na 2020

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w roku 2020, zwany dalej konkursem. > UWAGA!!! Zmiana druków.

 

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność w tym zakresie, którym zostanie powierzone wykonanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na wsparcie ich realizacji.

 

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie dzieci i młodzieży oraz ich udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych w różnych dyscyplinach sportu z wyłączeniem organizacji obozów sportowych.


Wysokość środków przeznaczonych na realizację w/w  zadań wynosi 720 000,00 (słownie: siedemset dwadzieścia tysięcy złotych).


Zlecanie w/w zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich wykonania.
Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2020 r.
Zasady przyznawania dotacji określają: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz.450 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)


Oferenci ubiegający się o powierzenie wykonania zadania publicznego przez Gminę Wieliczka, powinni do dnia 16 marca 2020 r., do godz. 17.00 na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, złożyć oferty wraz z wymaganymi załącznikami, w zaklejonej kopercie opisanej: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w 2020 roku”.


Oferty należy złożyć na obecnie obowiązującym formularzu – zgodnie z § 1 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).  


Jednocześnie Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków Komisji.
W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje lub podmioty biorące udział w konkursie.


Zgłoszenia kandydata należy dokonać w ciągu 14 dni od ogłoszenia Zarządzenia nr 29/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 20 lutego 2020 r. – decyduje data wpływu zgłoszenia na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1.


Kandydaci muszą spełniać łącznie wszystkie kryteria Regulaminu komisji konkursowych stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 313/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 30 grudnia 2016 r.


Formularz zgłoszeniowy kandydata do pracy w komisji konkursowej stanowi Załącznik do Regulaminu komisji konkursowych.
 
Prosimy o zapoznanie się z niżej zamieszczonymi załącznikami:

Zarządzenie nr 29/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 20 lutego 2020 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Zarządzenie nr 313/2016 w sprawie regulaminu komisji konkursowych

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

 

Formularze/ druki do pobrania >> (UWAGA !!! Nowe druki) <<
    1. OFERTA
    2. SPRAWOZDANIE
    3. RAMOWY WZÓR UMOWY  
    4. Formularz zgłoszeniowy kandydata do pracy w komisji konkursowej  

 

    5. Zaktualizowana kalkulacja kosztów
    6. Zaktualizowany harmonogram

 

    7. WZÓR WYPEŁNIENIA OFERTY

 

Tagi