Raport o stanie Gminy Wieliczka za rok 2020

Niniejszy Raport o stanie Gminy Wieliczka za rok 2020 powstał w oparciu o art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.). Każdego roku, do 31 maja, Burmistrz jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Miejskiej dokumentu, który w sposób syntetyczny i całościowy podsumowuje działalności organu wykonawczego w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał Rady Miejskiej oraz budżetu obywatelskiego.

 

Celem przygotowania niniejszego Raportu o stanie Gminy Wieliczka za rok 2020 było pokazanie wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną gminy Wieliczka. W dokumencie zostały zgromadzone obszerne dane o wszystkich aspektach funkcjonowania Gminy w roku 2020. Raport jest jednak tylko opisem stanu obecnego wynikającego z danych z roku ubiegłego. Ma charakter i walor wyłącznie dokumentu sprawozdawczego.


Dla opracowania Raportu wykorzystano będące w posiadaniu Urzędu dokumenty planistyczne, polityki strategie m.in. Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka w latach 2015-2022, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Gminny Program Rewitalizacji, oraz programy i plany społeczne realizowane w roku 2020.


Raport o stanie Gminy składa się dziewięciu części. Wstęp zawiera podstawę prawną do sporządzenia raportu oraz procedurę uchwalania wotum zaufania dla Burmistrza za rok 2020. Następna część raportu – „Gmina Wieliczka informacje ogólne” opisuje jednostkę samorządu terytorialnego. W tym rozdziale podano informacje o położeniu, wielkości oraz o strukturze jednostki samorządu terytorialnego. W części następnej - Burmistrz, Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce i samorządowe jednostki organizacyjne – informacje ogólne, zawarto informacje dotyczące obsady personalnej stanowiska burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka oraz jego kompetencji.

 

Dodatkowo rozdział obejmuje informacje dotyczące Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, strukturę organizacyjną oraz zadania realizowane przez poszczególne wydziały. W rozdziale Informacje finansowe opisano sytuację finansową Gminy w roku 2020. Rozdział piąty dotyczy gminnego zasobu nieruchomości. W rozdziale opisano czynności wykonywane w ramach zarządzania nieruchomościami w Gminie Wieliczka. Kolejny rozdział - „Informacja o realizacji polityk, programów i strategii” opisuje strategie - akty planowania jst., w których procesie realizacji brał udział burmistrz, wraz z danymi dotyczącymi ich realizacji, bez względu na podmiot, który ustanowił taki akt.

 

W rozdziale tym skupiono się na najważniejszych realizowanych politykach zarówno w sferze gospodarczej, jak i społecznej. Rozdział siódmy dokonuje analizy pozostałych zadań i polityk realizowanych przez Gminę niemieszczących się jednak w omówionych dokumentach strategicznych. W części ósmej opracowania wskazano realizacja uchwał Rady Miejskiej w Wieliczce w roku 2020 wraz z danymi dotyczącymi ich realizacji. W części ostatniej – Realizacja budżetu partycypacyjnego – wskazano zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego, wysokość środków finansowych przeznaczonych w uchwale budżetowej na realizację tych zadań oraz działania podjęte w procesie wyboru. Dodatkowo ostatni rozdział zawiera charakterystykę i opis realizacji funduszu sołeckiego w roku 2020.

Informacje zawarte w dokumencie mają posłużyć mieszkańcom Gminy do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu, a także mogą stać się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości Gminy.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy zostanie przeprowadzona debata. W debacie głos będą mogli zabierać radni, oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos debacie musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wieliczce pisemne ZGŁOSZENIE, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie powinno zostać złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Miejska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi votum zaufania.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z Raportem.


Ponadto do raportu zostały dołączone 4 załączniki:
1) Audyt stanu finansów Gminy Wieliczka,
2) Analiza planowania budżetowego Gminy Wieliczka oraz analiza wskaźnikowa na tle innych samorządów,
3) Analiza wydatków na oświatę Gminy Wieliczka,
4) Audyt prawny.