Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski

Projekt „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” jest współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

 

  >> Informacje bieżące <<  

 

(15-09-2021 r.)

Informacja dla beneficjentów projektu Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski

 

Szanowni Państwo,

W celu ułatwienia kontaktu i skrócenia procesu rozwiązywania problemów które mogą się przytrafić w trakcie montażu instalacji przekazujemy Państwu dane kontaktowe do przedstawicieli firmy SANITO wraz opisem za co poszczególne osoby odpowiadają. Wchodzimy w okres w którym wystąpi znaczne nasilenie działań tego Wykonawcy i w razie potrzeby pilnej reakcji związanej z montażem instalacji proszę kierować sprawy bezpośrednio do osób reprezentujących firmę SANITO.
 

Iinfolinia SANITO w zakresie rozwiązywaniu wszystkich kwestii zgłoszonych przez Beneficjentów, w tym załatwianie reklamacji, skarg i wniosków i innych uwag: 799 398 888.

 

Dane kontaktowe pracowników do współpracy w ramach realizacji projektu ze strony Wykonawcy.

1. Andrzej Płaczkiewicz – kierownik budowy (odpowiedzialny za bieżący nadzór i realizację inwestycji, połączenie instalacji z aplikacją)

e-mail: andrzej.placzkiewicz@sanito.pl

tel. 48 533 334 654

 

2. Agata Mirocha – inżynier budowy (odpowiedzialna za kontrolę i prowadzenie budowy w zakresie koordynacji robót podwykonawczych – wydawanie i kontrola adresów miejsc montażu).

e-mail: agata.mirocha@sanito.pl

tel. 48 533 330 706

 

3. Andrzej Hincza – inżynier budowy (odpowiedzialny za rozwiązywanie wszelkich kwestii technicznych na terenie inwestycji w zakresie instalacji fotowoltaicznych)

e-mail: andrzej.hincza@sanito.pl

tel. 48 533 334 721

 

4. Dane kontaktowe do osoby zajmującej się zgłoszeniami do Zakładu Energetycznego: Paulina Kusz e-mail: paulina.kusz@sanito.pl

 


(14-09-2021 r.)

Zakończenie kolejnego postępowania przetargowego

 

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 3 września br. zakończyło się kolejne postępowanie przetargowe w ramach projektu na instalacje fotowoltaiczne.

 

Szczegółowe informacje  nt. postępowania oraz złożonych ofert znajdą Państwo pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/uggromnik,a,1960581,postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-prowadzonego-w-trybie-przetargu-nieograniczonego-pn.html "

 


(12-03-2021 r.)
Informacja o zmianie mocy pojedynczego modułu paneli fotowoltaicznych

 


Informujemy, że w projekcie „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” dla instalacji OZE – instalacji fotowoltaicznych, zmianie uległa moc pojedynczego modułu paneli fotowoltaicznych z 280 Wp na 290 Wp. Zmianie równoważnej uległ również inwerter, zastosowano inwerter DEYE zamiast GROWATT. Poniżej można sprawdzić o ile zwiększy się moc instalacji do zamontowania. Jednocześnie informujemy, że kwota wkładu własnego nie ulega zmianie.

Tabela zmianie mocy poszczególnych modułów paneli fotowoltaicznych


(19.01.2021)

Realizacja projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”

 

Obecnie weryfikowana jest lista podstawowa mieszkańców utworzona na podstawie odpłatnych inspekcji wykonanych w 2017 r.

 

Zapraszamy powyższe osoby do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa oraz wzorem umowy:

 

Osoby zakwalifikowane do projektu będą musiały wykonać na własny koszt inspekcję, która określi możliwości techniczne wykonania wskazanej w deklaracji instalacji, niezbędnej do podpisania umowy z Gminą. Osoby zakwalifikowane do Programu zostaną o tym powiadomione telefonicznie.

 

Informacje na temat montowanych urządzeń znajdują się w poniższych linkach:

 

DEYE karta katalogowa PL FALOWNIK

Karta katalogowa PL PANELE PV

 

W ramach projektu uruchomiono adres e-mail dotyczący wszelkich, niezbędnych uzgodnień technicznych dotyczących dostawy i montażu instalacji OZE tj: techniczny@lgdzpt.pl

 

 

Prosimy o przekazywanie pytań w tym zakresie na wskazany powyżej adres.

 

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr telefonu 12 26 34 247 lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce, Referacie ds. Czystego Powietrza, ul. Limanowskiego 32, parter, pok. 6.

Oswiadczenie o rezygnacji


 


 

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPMP.04.0101-12-1100/17-00-XVII/426/FE/18 została podpisania w dniu 19 października 2018 r., a na jej podstawie:

 • Całkowita wartość projektu wynosi: 110.890.509,24 PLN

 • Całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą: 98.769.749,80 PLN

 • Dofinansowanie UE (EFRR) wynosi: 59.261.849,86 PLN

 • w tym dofinansowanie UE (EFRR) dla Gminy Wieliczka: 2 408 532,29 PLN

 

Okres realizacji projektu: projekt będzie realizowany do dnia 30 czerwca 2021 r.

 • I etap (przedłużony do 30 listopada 2021 r.
 • II etap (przedłużony do 30 grudnia 2022 r.)

 

Podstawowe założenia projektu:

CELE PROJEKTU:

 

CEL OGÓLNY – Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej w finalnym zużyciu energii oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski

 

CEL SZCZEGÓŁOWY – Instalacja małych źródeł energii, zlokalizowanych blisko odbiorcy, zmniejszających straty przesyłowe oraz zapewniających efekt ekologiczny poprzez wzrost udziału energii odnawialnej w konsumpcji (energetyka rozproszona) oraz znacząca poprawa jakości powietrza, a w konsekwencji jakości życia na terenie 31 gmin biorących udział w projekcie partnerskim

 

CEL BEZPOŚREDNI – znaczące zwiększenie udziału OZE w produkcji energii elektrycznej i cieplnej w 5 841 budynkach i obiektach na obszarze 31 gmin zaangażowanych we wdrażanie projektu.

 • Liczba Partnerów: 32 (31 gmin oraz Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa)

 • Wskaźniki produktu:

 1. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 3 108 sztuk

 2. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 2 821 sztuk

 • Wskaźniki rezultatu:

 1. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 14 319,46 MWhe/rok

 2. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 8 765,6 MWht/rok

 3. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) – 7 670,7 tony równoważnika CO2/rok

Partnerzy projektu:
1. Gmina Skrzyszów 11. Gmina Charsznica 21. Gmina Gdów
2. Gmina Lisia Góra 12. Gmina Miechów 22. Gmina Biskupice
3. Gmina Żabno 13. Gmina Słaboszów 23. Gmina Kłaj
4. Gmina Tarnów 14. Gmina Racławice 24. Gmina Jodłownik
5. Gmina Wierzchosławice 15. Gmina Kozłów 25. Gmina Rabka – Zdrój
6. Gmina Zakliczyn 16. Gmina Książ Wielki 26. Gmina Bukowno
7. Gmina Ryglice 17. Gmina Gołcza 27. Gmina Klucze
8. Gmina Ciężkowice 18. Gmina Niepołomice 28. Gmina Krzeszowice
9. Gmina Tuchów 19. Gmina Wieliczka 29. Gmina Olkusz
10. Gmina Gromnik 20. Gmina Myślenice 30. Gmina Trzyciąż
        31. Gmina Wolbrom

 

 

(15.12.2020) Informacja o podpisaniu umowy z wykonawcą


(06.10.2020) Informacja o przebiegu postępowania w sprawie fotowoltaiki


(19.08.2020) Informacja o wyborze wykonawców


(22.07.2020) Informacja KIO


(23.03.2020)  Informacja o złożónych odwołaniach dla Gmin


(12.03.2020) Informacja o wyborze wykonawców


W dniu 16 października 2019 r. została podpisana umowa z Wykonawcą zadania 3. Nadzory. Firma BICO Group Sp z o.o. podpisała umowę na okres realizacji projektu do dnia 30.06.2021 r. na kwotę brutto: 595.703,00 PLN

 


W dniu 6 sierpnia 2019 r. zostało zamieszczone ogłoszenie o postępowaniu przetargowym na dostawę i montaż urządzeń OZE dla przedmiotowego projektu. Ponieważ do postępowania wpłynęło ponad 200 pytań, w ich wyniku termin otwarcia ofert został ostatecznie przedłużony do dnia 16 października 2019 r. W dniu 16.10.2019 r. zostały otwarte oferty, jakie wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 6 sierpnia 2019 r. Oferty zostały złożone na wszystkie przewidziane części postepowania (4 subregiony: olkuski, miechowski, tarnowski, wielicki) oraz na wszystkie technologie (PV, solary, pompy ciepła). W chwili obecnej trwa ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert. Planowany termin ogłoszenia wyników postępowania: pierwsza połowa listopada 2019 r.