Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski

Projekt „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” jest współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

 

  >> Informacje bieżące <<  

 

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPMP.04.0101-12-1100/17-00-XVII/426/FE/18 została podpisania w dniu 19 października 2018 r., a na jej podstawie:

 • Całkowita wartość projektu wynosi: 110.890.509,24 PLN

 • Całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą: 98.769.749,80 PLN

 • Dofinansowanie UE (EFRR) wynosi: 59.261.849,86 PLN

 • w tym dofinansowanie UE (EFRR) dla Gminy Wieliczka: 2 408 532,29 PLN

 

Okres realizacji projektu: projekt będzie realizowany do dnia 30 czerwca 2021 r.

 

Podstawowe założenia projektu:

CELE PROJEKTU:

CEL OGÓLNY – Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej w finalnym zużyciu energii oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski

 

CEL SZCZEGÓŁOWY – Instalacja małych źródeł energii, zlokalizowanych blisko odbiorcy, zmniejszających straty przesyłowe oraz zapewniających efekt ekologiczny poprzez wzrost udziału energii odnawialnej w konsumpcji (energetyka rozproszona) oraz znacząca poprawa jakości powietrza, a w konsekwencji jakości życia na terenie 31 gmin biorących udział w projekcie partnerskim

 

CEL BEZPOŚREDNI – znaczące zwiększenie udziału OZE w produkcji energii elektrycznej i cieplnej w 5 841 budynkach i obiektach na obszarze 31 gmin zaangażowanych we wdrażanie projektu.

 • Liczba Partnerów: 32 (31 gmin oraz Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa)

 • Wskaźniki produktu:

 1. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 3 108 sztuk

 2. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 2 821 sztuk

 • Wskaźniki rezultatu:

 1. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 14 319,46 MWhe/rok

 2. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 8 765,6 MWht/rok

 3. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) – 7 670,7 tony równoważnika CO2/rok

Partnerzy projektu:

 1. Gmina Skrzyszów

 2. Gmina Lisia Góra

 3. Gmina Żabno

 4. Gmina Tarnów

 5. Gmina Wierzchosławice

 6. Gmina Zakliczyn

 7. Gmina Ryglice

 8. Gmina Ciężkowice

 9. Gmina Tuchów

 10. Gmina Gromnik

 11. Gmina Charsznica

 12. Gmina Miechów

 13. Gmina Słaboszów

 14. Gmina Racławice

 15. Gmina Kozłów

 16. Gmina Książ Wielki

 17. Gmina Gołcza

 18. Gmina Niepołomice

 19. Gmina Wieliczka

 20. Gmina Myślenice

 21. Gmina Gdów

 22. Gmina Biskupice

 23. Gmina Kłaj

 24. Gmina Jodłownik

 25. Gmina Rabka – Zdrój

 26. Gmina Bukowno

 27. Gmina Klucze

 28. Gmina Krzeszowice

 29. Gmina Olkusz

 30. Gmina Trzyciąż

 31. Gmina Wolbrom


 

Aktualności:

 1. W dniu 16 października 2019 r. została podpisana umowa z Wykonawcą zadania 3. Nadzory. Firma BICO Group Sp z o.o. podpisała umowę na okres realizacji projektu do dnia 30.06.2021 r. na kwotę brutto: 595.703,00 PLN

 2. W dniu 6 sierpnia 2019 r. zostało zamieszczone ogłoszenie o postępowaniu przetargowym na dostawę i montaż urządzeń OZE dla przedmiotowego projektu. Ponieważ do postępowania wpłynęło ponad 200 pytań, w ich wyniku termin otwarcia ofert został ostatecznie przedłużony do dnia 16 października 2019 r. W dniu 16.10.2019 r. zostały otwarte oferty, jakie wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 6 sierpnia 2019 r. Oferty zostały złożone na wszystkie przewidziane części postepowania (4 subregiony: olkuski, miechowski, tarnowski, wielicki) oraz na wszystkie technologie (PV, solary, pompy ciepła). W chwili obecnej trwa ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert. Planowany termin ogłoszenia wyników postępowania: pierwsza połowa listopada 2019 r.