INFORMACJA

W związku z pismem z dnia 5 stycznia 2021 r., które wpłynęło do tutejszego Urzędu przedstawiamy poniżej stanowisko odnośnie zarzutów sformułowanych w uzasadnieniu wniosku w celu poproszenia wnioskodawcę, aby poprawił, uściślił przekazywane informacje na stronie internetowej i w złożonym wniosku.

 

Jednocześnie informujemy, że do wnioskodawcy zostanie przesłana informacja drogą pocztową.

 

 

PEŁNA TREŚĆ


Wieliczka, dnia 8 stycznia 2021 r.


 

Informacja


W związku z pismem z dnia 5 stycznia 2021 r., które wpłynęło do tutejszego Urzędu przedstawiam poniżej stanowisko odnośnie zarzutów sformułowanych w uzasadnieniu wniosku w celu poproszenia wnioskodawcę, aby poprawił, uściślił przekazywane informacje na stronie internetowej i w złożonym wniosku. Jednocześnie informuję, że do wnioskodawcy zostanie przesłana informacja drogą pocztową.

 

Odnosząc się do wniosku z dnia 5 stycznia 2021 r. w zakresie zawartym w treści uzasadnienia tegoż wniosku pozwalam sobie nie zgodzić się z przedstawionymi tam argumentami. Nieprawdziwy jest prezentowany przez wnioskodawcę obraz Gminy, w którym pomijane są dane lub wybiórczo prezentowane są obszary funkcjonowania samorządu.

 

Przykładem nieścisłego prezentowania sytuacji wspólnoty samorządowej jest podanie przez wnioskodawcę informacji o kosztach odbioru ścieków. Wnioskodawca sugeruje, że koszt jest najwyższy w województwie małopolskim.

 

Wyższe stawki występują w wielu gminach na terenie małopolski, przy założeniu, że samorządy posiadają sieć kanalizacyjną. W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę, że na terenie wielu gmin brakuje rozbudowanej kanalizacji, należy jednocześnie podkreślić, że wybudowanie sieci przez naszą gminę wymagało ogromnego wysiłku i dużych nakładów finansowych. Przy podnoszeniu tego argumentu wnioskodawca powinien mieć na uwadze, że długość sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliczka wynosi aż 259,20 km, a w najbliższych kilku latach zostanie wydłużona o kolejne 100 km (prace są obecnie w toku). Realizując razem z ZGK projekty budowy kanalizacji o łącznej wartości 156 000 000,00 zł (koszt zadań związanych z budową samej sieci kanalizacyjnej wynosi 120 000 000,00 zł) Gmina Wieliczka jest jedną z najlepiej rozwiniętych gmin miejsko-wiejskich w zakresie realizacji inwestycji w sieć kanalizacyjną w Małopolsce. O wielkości istniejącej sieci świadczy też ilość odprowadzonych nieczystości, która w minionym roku wyniosła 1 592 777,39 m3.

 

Obecnie z kanalizacji korzysta 18 905 podmiotów, a ich liczba wzrośnie w perspektywie do roku 2024 do liczby 24 000. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że ustalenie wysokości taryfy opłat wynika z kalkulacji, która jest szczegółowo określona w przepisach prawa, a sama taryfa zatwierdzona jest przez niezależny państwowy organ, jakim są Wody Polskie. Pozwalam sobie wskazać, że w materiałach zamieszczonych w tabeli na stronie internetowej wnioskodawców zostały zawyżone ponoszone przez mieszkańca koszty odprowadzania ścieków. Podano tam, że roczne koszty przypadające na czteroosobową rodzinę wynoszą 1 585 zł. Ta kwota nie uwzględnia dopłaty realizowanej przez Gminę w wysokości 2,60 zł do każdego metra sześciennego odprowadzonych ścieków. Przy jej uwzględnieniu koszty te stają się niższe i wynoszą 1 211,04 zł. Już ta zmiana pokazuje, że dane zamieszczone w tabeli nie są rzetelne i nie oddają faktycznej pozycji Gminy Wieliczka pośród prezentowanych gmin.

 

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na koszty wywozu odpadów komunalnych, które również nie należą do najwyższych w regionie. Stawka 30 zł za osobę obowiązująca w roku 2021 jest zbliżona do średniej z tych gmin, które zamieszczono na stronie internetowej wnioskodawcy, a która obecnie wynosi 29,17 zł. Najwyższe stawki obowiązują aktualnie w gminach: Zabierzów – 35 zł od osoby, Wielka Wieś - 33 zł, Zielonki - 32 zł (w zabudowie jednorodzinnej) i 36 zł (w zabudowie wielorodzinnej), Proszowice – 34 zł, Gdów - 31 zł oraz uchwalona kilka dni temu stawka za śmieci w Niepołomicach w wysokości 30 zł.

 

Zakłada się, że różnica w dochodach i wydatkach Gminy w roku 2020 wykaże deficyt w kwocie ok. 5,7 mln zł, a w 2021 r. wyniesie on 2,5 mln zł. Pragnę również podkreślić, że do wszystkich mieszkańców, którzy przesłali swoje wątpliwości do ceny śmieci zostało przesłane drogą pocztową wyjaśnienie w tej sprawie.

 

Biorąc pod uwagę aktualne dane, tabela zamieszczona na stronie internetowej w materiałach wnioskodawców powinna wyglądać jak poniżej:

 

Koszty 4 osobowej rodziny, miesięczne zużycie wody 3m3/os., dom 100m2, na działce 800m2

(styczeń 2021)

Gmina

Śmieci

Woda

Ścieki

Działka

Dom

Rocznie

Miesięcznie

Wielka Wieś

1 584,00 zł

616,32 zł

984,96 zł

416,00 zł

85,00 zł

3 686,28 zł

307,19 zł

Wieliczka

1 440,00 zł

639,36 zł

1 211,04 zł

304,00 zł

81,00 zł

3 675,40 zł

306,28 zł

Skawina

1 344,00 zł

711,36 zł

1 314,72 zł

216,00 zł

69,00 zł

3 655,08 zł

304,59 zł

Zielonki

1 536,00 zł

552,96 zł

938,88 zł

376,00 zł

85,00 zł

3 488,84 zł

290,74 zł

Zabierzów

1 632,00 zł

447,84 zł

861,12 zł

360,00 zł

75,00 zł

3 375,96 zł

281,33 zł

Bochnia

1 416,00 zł

643,68 zł

966,24 zł

184,00 zł

56,00 zł

3 265,92 zł

272,16 zł

Niepołomice

1 420,00 zł

620,64 zł

855,36 zł

280,00 zł

65,00 zł

3 241,00 zł

270,08 zł

Kraków

1 104,00 zł

639,36 zł

871,20 zł

416,00 zł

85,00 zł

3 115,56 zł

259,63 zł

Gdów

1 488,00 zł

599,04 zł

675,36 zł

224,00 zł

61,00 zł

3 047,40 zł

253,95 zł

Myślenice

823,20 zł

574,56 zł

1 244,16 zł

328,00 zł

76,00 zł

3 045,92 zł

253,83 zł

 

Przy interpretacji i ustalaniu rankingu danych zamieszczonych w tabeli należy zwrócić uwagę na niewielkie różnice wartościowe, jak również, że rok 2021 jest rokiem planowanym.

 

Należy także liczyć się z tym, że dane w tabeli ulegną zmianie w najbliższych miesiącach, ponieważ wiele gmin na terenie Małopolski proceduje obecnie w ramach swoich kompetencji zmiany stawki opłat (zwłaszcza opłat za wodę i ścieki).

 

Jestem przekonany, że wnioskodawcy znane są powyższe dane, ponieważ były one często prezentowane na sesjach Rady Miejskiej, jak również na komisjach przy omawianym określonym obszarze usług komunalnych.

 

Kolejnym przykładem nieścisłości, które pojawiają się we wniosku jest prezentowanie sytuacji Zakładu Gospodarki Komunalnej.

 

Wnioskodawca nie prezentuje wszystkich aspektów i obszarów związanych z funkcjonowaniem spółki komunalnej.

 

Odnosząc się do poruszanej w piśmie kwestii zatrudniania w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. prezesa i wiceprezesa wyjaśniam, że obecnie liczba członków zarządu jest optymalna, mniejsza niż dopuszczalna liczba określona w akcie założycielskim. Jednocześnie ustalone wynagrodzenia zgodne są z ustawą o zasadach wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz kodeksem spółek prawa handlowego. Trzeba wskazać, że jest to największa gminna spółka, której kapitał zakładowy wynosił na dzień 31.12.2019 r. - 31 243 000 zł. Spółka zatrudniała na koniec roku 2019 - 138 osób. Spółka wykonuje zadania Gminy w newralgicznych i strategicznych obszarach zaspokajania potrzeb społecznych - dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz wywozu odpadów komunalnych.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej wydał na inwestycje w 2019 roku 9 354 196,01 zł (w tym dofinansowanie unijne 5 625 982,86 zł). Efektem poniesionych nakładów było oddanie do użytkowania 1596,3 mb sieci wodociągowej. Woda była dostarczana na terenie Gminy Wieliczka systemem sieci wodociągowej o łącznej długości 522,5 km. Ilość przyłączy wodociągowych w roku 2019r. wzrosła o 817 szt. i wyniosła 15 777 szt.

 

Spółka prowadzi szereg działań, które mają na celu zapewnienie niezawodnego funkcjonowania infrastruktury wodociągowej oraz utrzymania jej we właściwym stanie technicznym.

 

Łączna długość sieci kanalizacyjnej będącej własnością ZGK wynosi 114,2 km, dodatkowo spółka dzierżawi 145 km od Gminy.

 

Dokonując oceny funkcjonowania spółki podkreślić należy, że Zakład Gospodarki Komunalnej jest podmiotem gospodarczym, który płaci najwyższe podatki od nieruchomości w naszej Gminie. W roku 2019 do gminnego budżetu wpłynęło z tego tytułu 3,8 mln złotych, a w roku 2020 blisko 4 mln złotych.

 

Niejednokrotnie informowałem również, że w związku z rozpoczęciem budowy strategicznego obiektu, jakim jest nowoczesna stacja uzdatniania wody w Wieliczce, jak również rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Bieżanów i Węgrzce Wielkie niezbędne jest efektywne zarządzanie tego rodzaju spółką, zwłaszcza w dobie pandemii. Strategiczna dla naszego Miasta inwestycja jest realizowana w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. Część „wodociągowa” składa się z 10 zadań: „Remont i modernizacja istniejącego ujęcia wód podziemnych w Bieżanowie”, „Budowa 4 studni głębinowych w Wieliczce”, „ Budowa rurociągów wody surowej i czystej”, „Budowa Zakładu Uzdatniania Wody podziemnej Wieliczka - Bogucice o wydajności 360 m3/h”, „Przebudowa i budowa ul. Winnickiej i ul. Za Torem wraz z przebudową i budową uzbrojenia podziemnego”, „Budowa kanału deszczowego i kanału sanitarnego na odcinku ul. Mickiewicza – Przystanek PKP w Wieliczce”, „Budowa Zakładu Uzdatniania Wody podziemnej Węgrzce Wielkie o wydajności 108 m3/h oraz sieci wodociągowej”, „ Budowa zbiornika wodociągowego Sułków I z hydrofornią i zagospodarowaniem terenu oraz budowa sieci wodociągowej”, „Budowa zbiornika wodociągowego Sułków II z hydrofornią i zagospodarowaniem terenu”, „Budowa sieci wodociągowej Kokotów – Węgrzce Wielkie” - wartość inwestycji 36 000 000 zł).

 

Ustosunkowując się do prezentowanych argumentów dotyczących jakości wody, pozwolę sobie przedstawić obowiązujące normy jakościowe w tym zakresie:

 

Stopień twardości wody

  Jednostka twardości wody  

Stopień niemiecki (°dH)

mg CaCO3

mval/l

mmol/l

Woda bardzo miękka

< 5,6

< 100

< 2

< 1

Woda miękka

5,6 – 11,2

100 – 200

2 – 4

1 – 2

Woda średnio – twarda

11,2 – 19,6

200 – 350

4 – 7

2 – 3,5

Woda twarda

19,6 – 30,8

350 – 550

7 – 11

3,5 – 5,5

Woda bardzo twarda

> 30,8

> 550

> 11

> 5,5

 

Woda dostarczana w Gminie Wieliczka z ujęć głębinowych SUW Bieżanów oraz SUW Węgrzce Wielkie charakteryzuje się twardością: SUW Bieżanów ok. 400 mg CaCO3/l SUW Węgrzce Wielkie ok. 360 mg CaCO3/l: i spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, gdzie dla twardości ogólnej określono maksymalne stężenie w wysokości 500 mg CaCO3/l. Obecnie trwa budowa nowoczesnego Zakładu Uzdatniania Wody podziemnej Wieliczka - Bogucice o wydajności 360 m3/h, która wpłynie znacząco na jakość wody, a w szczególności na jej twardość.

 

Zrzuty ścieków, o których pisze wnioskodawca nie mają miejsca, a sytuacje przelewania ścieków mogły być spowodowane wyłącznie zaistniałymi awariami. W takich wypadkach pracownicy ZGK niezwłocznie przystępowali do prac związanych z przywróceniem prawidłowego funkcjonowania sieci. Ponadto informujemy, że pracownicy działu eksploatacji naszej Spółki dokonują codziennych przeglądów i prac konserwacyjnych na pompowniach ścieków w celu zminimalizowania ryzyka występowania awarii.

 

Ustosunkowując się do zarzutu zadłużania Gminy przez nieprzemyślane inwestycje uprzejmie wyjaśniam, a zarazem informuję, że każda decyzja inwestycyjna, która jest podejmowana w Gminie wymaga uchwały Rady Miejskiej i jest opiniowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową, a jednocześnie wynika z wniosków i potrzeb mieszkańców. Odpowiadając, decyzje inwestycyjne znajdują swoje odzwierciedlenie w poszczególnych uchwałach budżetowych Gminy, zabezpieczających środki na ich realizację. Na przykładzie Uchwały Budżetowej na rok 2021 przyjętej w dniu 14 grudnia 2020 r. przez Radę Miejską w Wieliczce (bez głosu sprzeciwu, przy 14 głosach „za” oraz 9 „wstrzymujących się”, głosami demokratycznie wybranych radnych reprezentujących społeczność lokalną i najlepiej znających potrzeby mieszkańców) budżet Miasta i Gminy Wieliczka został zatwierdzony w wysokości 458 023 426,18 zł. Kwota przeznaczona na wydatki majątkowe wyniesie w tym roku 121 806 941,92 zł.

 

Pozwolę sobie również przytoczyć część zadań dla zobrazowania zakresu działań budżetowych realizowanych przez Gminę Wieliczka.

 


 

Realizowane i planowane zadania bieżące oraz inwestycyjne w roku 2020 i 2021 (oraz w latach kolejnych):

 

Edukacja – zaplanowane wydatki majątkowe mają wynieść 18 797 954,00zł:

Dofinansowanie do funkcjonowania szkół i przedszkoli publicznych oraz szkół i przedszkoli niepublicznych; rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mietniowie i Śledziejowicach; budowa Szkoły Sportowej w Wieliczce oraz Szkoły Podstawowej w Wieliczce (ul. Jedynaka); rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieliczce i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce; budowa sali gimnastycznej w Janowicach, Sygneczowie w Byszycach, a także budowa Przedszkola Samorządowego w Koźmicach Wielkich oraz w Zabawie.

 

Komunikacja –zaplanowane wydatki majątkowe mają wynieść 9 343 416,01 zł:

Dofinansowanie do linii autobusowych Wieliczka – Kraków, Miejskiej Komunikacji Autobusowej, Kolejowych Autobusowych Linii Dowozowych a także budowa wiat przystankowych, Dworca Autobusowego w Wieliczce oraz budowa parkingów Węgrzce Wielkie i Kokotów.


Ochrona Środowiska–zaplanowane wydatki majątkowe mają wynieść 45 294 699,7 zł:

Budowa kanalizacji, wodociągów, dofinansowanie do wymiany pieców węglowych oraz budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wieliczce (PSZOK).

 

Zdrowie i Bezpieczeństwo – rozbudowę ośrodka Zdrowia – 14 000 000 zł:

Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Wieliczce, zakup samochodów dla OSP, modernizacja remiz i świetlic, zakup wyposażenia do tlenoterapii.

 

Kultura i Sport – zaplanowane wydatki majątkowe mają wynieść 2 121 783,75 zł:

Dofinansowanie klubów sportowych i modernizacja boisk sportowych, ochrona miejsc zabytkowych (kapliczki, przydrożne krzyże), dofinansowanie do biblioteki miejskiej i w sołectwach oraz do domów kultury i świetlic.


Drogi – zaplanowane wydatki majątkowe mają wynieść 17 356 801,14 zł:

Dofinansowanie oświetlenia ulicznego, budowa dróg, projekt estakady na ul. Krakowskiej w Wieliczce, przygotowanie projektów do wsparcia finansowego, przebudowy dróg, budowa chodników przy drodze wojewódzkiej (Pawlikowice, Koźmice Małe) oraz budowa oświetlenia ulicznego.
 

Odnosząc się do zarzutu wnioskodawcy w sprawie budowy dróg, chodników oraz ścieżek rowerowych pragnę podkreślić, iż w ciągu czterech ostatnich lat wybudowano, bądź wyremontowano 22 706 mb dróg oraz 8061 mb chodników. W tym czasie zrealizowano następujące inwestycje: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach 121/6, 121/10, 137/3 w Grajowie, Budowa chodników i zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka-Dobczyce-Wieliczka, Przebudowa drogi nr 560914K Zabawa-Strumiany, Przebudowa drogi 560948K-Mała Wieś-Węgrzce Wielkie, Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966 w odc 010 od km ok. 1+734,00 do km ok 1+865,00 strona prawa w Lednicy Górnej, Przebudowa drogi nr 561148K w Wieliczce, Budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 561011K w Golkowicach, Przebudowa ul. Solnej w Wieliczce, Przebudowa ciągu dróg 560857K - ul. Czarnochowska, nr 560864K- ul. Piłsudskiego, nr 560858K - ul. Grottgera w miejscowości Wieliczka, Przebudowa drogi 561121K w Podstolicach, Przebudowa chodnika ul. Sienkiewicza, Budowa chodnika w ciągu drogi 560909K w Sygneczowie, Rozbudowa drogi gminnej nr 560866K-ul.Krakowska w km 0+146,72-0+566,85 oraz drogi gminnej nr 560859K - ul.Dembowskiego w km 0+000,00+0,092,68 wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Kościuszki i Narutowicza, Budowa chodników i zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina-Wielka-Dobczyce-Wieliczka-etap II, Remont drogi 560992K Grajów I w miejscowości Grajów w km 0+000-0+716, Remont drogi gminnej 560984K Sygneczów Lasowisko w miejscowości Sygneczów w km 0+000-0+250, Remont drogi gminnej nr 561053K Podstolice w miejscowości Podstolice w km 0+000-0+552, Rozbudowa drogi gminnej nr 561115 Rożnowa-Pawlikowice, Przebudowa drogi nr 560914K Zabawa-Strumiany, Budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 561011K w Golkowicach, Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej 561024K w Janowicach, Przebudowa ul. Mickiewicza, Przebudowa chodnika ul. Sienkiewicza, Budowa chodnika w ciągu drogi 560909K w Sygneczowie, Przebudowa drogi gminnej 560915K w Janowicach, Budowa połączenia ul. Mieszka I z ulicą Sadową, Przebudowa drogi nr 560916K w Golkowicach, Przebudowa drogi nr 560796K-ul. Nowa, Przebudowa drogi nr 560878K-ul. Mała, Przebudowa i rozbudowa drogi-ul. Św. Sebastiana w Wieliczce, Remont drogi na dz nr 12/10 w Jankówce, dz. nr 27/2 w Jankówce, Remont drogi na dz. nr 104/16 w Małej Wsi, Remont drogi wew nr 14 w Kokotowie, Remont drogi wew nr 134 w Koźmicach Wielkich, Remont drogi na dz nr 253 w Zabawie, Remont drogi na dz. nr 24/8 w Chorągwicy, Remont drogi nr 560916K w Grabówkach, Remont drogi nr 561126K w Raciborsku, Remont drogi 561004K w Dobranowicach, Remont drogi nr 561133K w Sułkowie, Remont drogi 560972K w Mietniowie, Remont drogi nr 561143K w Śledziejowicach, Remont drogi nr 561023K w Janowicach, Remont drogi nr 561077K w Golkowicach , Remont drogi nr 561138K w Sygneczowie, Remont drogi nr 561121K w Podstolicach, Remont drogi nr 561042K w Byszycach, Remont drogi nr 561065K w Koźmicach Wielkich, Remont drogi nr 561105K w Kokotowie, Remont drogi nr 561109K w Lednicy Górnej, Remont drogi nr 560911K w Koźmicach Małych, Przebudowa drogi gminnej nr 560915K w Janowicach w km 0+025,00 do 0+996 oraz w km 1+091,00 do 2+286,00, Przebudowa drogi gminnej nr 560909K w Sierczy w km 0+000,00 do km 1+520,00, Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce 295 w Chorągwicy, Przebudowa drogi nr 560916K w Golkowicach, Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Pawlikowice, Budowa chodników i zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka-Dobczyce-Wieliczka etap III (Rożnowa-Pawlikowice-Koźmice Małe-Raciborsko- Jankówka), Przebudowa drogi gminnej nr 560911K w Koźmicach Małych, Przebudowa drogi gminnej nr 560838K – ul. Zielna, Przebudowa ul. Wierzbowej, Przebudowa drogi gminnej nr 560912K w Podstolicach, Budowa muru oporowego dla miejsc postojowych w obrębie drogi gminnej nr 560909K w miejscowości Siercza, Przebudowa drogi gminnej nr 560909K w Sierczy w km 0+000,00 do km 1+520,00, Rozbudowa drogi nr 560920K w Czarnochowicach, Przebudowa i rozbudowa ul. Reformackiej od skrzyżowania z ul. Krakowską do skrzyżowania z ul. Łąkową oraz skrzyżowania ul. Łąkowej i Reformackiej, budowa chodnika wzdłuż ul. Łąkowej, Przebudowa drogi gminnej nr 560945K Węgrzce Wielkie, Budowa chodników i zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka-Dobczyce-Wieliczka-etap IV, Remont drogi na działce 350/6 w Byszycach, Remont drogi na działce nr 200/4, 187/2 w Zabawie, Remont drogi na działce nr 60/2 w Rożnowej, Remont drogi nr 560960K w Lednicy Górnej, Remont drogi nr 561095K w Grajowie, Remont drogi na dz. Nr 979/6 w Golkowicach, Remont drogi na dz. 430/2 w Czarnochowicach, 341/2, 340/6 w Śledziejowicach, Remont drogi na dz. 330 w Śledziejowicach. Przy drogach Wojewódzkich zostały wybudowane ciągi piesze i pieszo-rowerowe o długości 2 382 m. Obecnie rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na budowę 1 850 m ścieżki rowerowej łączącej ul. Krakowską w Wieliczce z Węzłem Wielickim.

 

W złożonym piśmie wnioskodawcy wskazują na powstanie Domu Młodych w Brzegach, jak również budowę Dworca Autobusowego. Do właściwej oceny sytuacji brakuje całościowego spojrzenia na te inwestycje. Należy zauważyć, że w Strefie Aktywności Gospodarczej w Brzegach i Kokotowie powstaje obszar gospodarczy, jak również obszar społeczny.

 

W obszarze gospodarczym w ostatnich czterech latach znalazło pracę ok. 1 600 osób, a z tytułu podatku od nieruchomości do budżetu gminy trafi w roku 2021 blisko 4 mln zł.

 

W obszarze społecznym powstały trzy budynki stałe, jeden z nich został zmodernizowany i powstał jeden budynek tymczasowy. Budowa obiektów stałych została sfinansowana przez:
budynek I - instytucję społeczną, która jest jego właścicielem; budynek II - Gminę ze wsparciem finansowym środków z budżetu państwa; budynek III - ze środków budżetu gminy, jak również ze środków sołectwa uzyskanych ze sprzedaży gruntów i przy zaangażowaniu firm mieszczących się w strefie gospodarczej. Ponadto, zmodernizowano również budynek klubu sportowego. Powstał także budynek tymczasowy, w którym umieszczona jest wystawa sfinansowana w ramach środków budżetu Województwa Małopolskiego i Unii Europejskiej. W wymienionych obiektach w zajęciach uczestniczą aktywnie dziesiątki osób dziennie.

 

Poruszana przez wnioskodawcę kwestia budowy Dworca Autobusowego jest realizowana w ramach szerszego projektu „Organizacja transportu metropolitalnego gminy Wieliczka poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów oraz budowę i integrację infrastruktury komunikacyjnej”, w ramach którego zostały zakupione autobusy Wielickiej Spółki Transportowej świadczące usługi komunikacyjne dla mieszkańców w większości miejscowości (zielone autobusy), jak również wybudowane zostały wiaty przystankowe, a obecnie powstaje dworzec. Trudno sobie wyobrazić, aby w centrum komunikacyjnym nie było miejsca do obsługi pasażerów, gwarantującego jednocześnie odpowiednie warunki sanitarne. Przewidziane środki na realizację całego projektu (prace budowlane oraz zakup autobusów) wyniosą 29 139 233,57 zł przy wsparciu całościowym z Unii Europejskiej w wysokości 12 359 347,60 zł.

 

Poruszaną przez wnioskodawcę kwestię zadłużenia gminny powinno się prezentować wraz z informacją o kwocie wszystkich zaciąganych przez lata zobowiązań finansowych (tj. wszystkie umowy kredytowe, umowy o emisje obligacji, pożyczek, i innych). Wartość podpisanych umów wynosiła do końca 2020 r. 312 999 606,49 zł. W tym czasie Gmina regularnie i zgodnie z postanowieniami umów spłacała zaciągane zobowiązania. Łączna wartość uregulowanych zobowiązań finansowych wyniosła 132 644 668,24 zł. Wartość średnia spłacanych zobowiązań w każdym roku wynosiła ponad 8,8 mln zł. W roku 2020 spłacono ponad 10,5 mln zł, a w roku 2021 zaplanowano spłaty zobowiązań w łącznej kwocie przekraczającej 12,5 mln zł.

 

W ostatnim roku, zgodnie z wieloletnim programem finansowym, z kredytów sfinansowano następujące zadania inwestycyjne:

 1. Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka etap IV,

 1. Budowa, przebudowa dróg lokalnych zapewniających bezpośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi na terenie Gminy Wieliczka,

 2. Organizacja transportu metropolitalnego gminy Wieliczka poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów oraz budowę i integrację infrastruktury komunikacyjnej,

 3. Budowa i przebudowa dróg gminnych i lokalnych,

 4. Przebudowa drogi gminnej nr 560915K w miejscowości Janowice,

 5. Zagospodarowanie terenu "Stok pod Baranem" na cele rekreacyjne,

 6. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,

 7. Nasze nowe przedszkole w Wieliczce,

 8. Przebudowa boiska rekreacyjnego w Pawlikowicach,

 9. Budowa boiska rekreacyjnego w Zabawie.

 10. Rozbudowa drogi gminnej nr 560965 K w Chorągwicy,

 11. Przebudowa drogi gminnej nr 560792K ul. Modrzewiowa,

 12. Przebudowa drogi gminnej nr 560819K ul. Słoneczna,

 13. Utworzenie i rozbudowa strefy aktywności gospodarczej,

 14. Budowa węzła drogowego w Wieliczce w ciągu dr. Krajowej 94,

 15. Zakup budynku na utworzenie żłobka,

 16. Rozbudowa drogi gminnej 560810K - ul. Reformacka w Wieliczce,

 17. Budowa chodników i zatok przystankowych -droga wojewódzka. Nr 964,

 18. Budowa przedszkola - zakup działki Koźmice Wielkie,

 19. Budowa przedszkola - zakup działki Zabawa,

 20. Przebudowa drogi gminnej nr 560915K w miejscowości Janowice,

 21. Przebudowa drogi gminnej nr 560912K w Podstolicach,

 22. Przebudowa drogi gminnej nr 560945 K Węgrzce Wielkie,

 23. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wieliczka – etap II,

 24. Budowa muru oporowego w obrębie drogi gminnej nr 560909K w miejscowości Siercza,

 25. Budowa, przebudowa dróg lokalnych zapewniających bezpośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi na terenie Gminy Wieliczka,

 26. Przebudowa ul. Bukowej i ul. Brzozowej.
   

W tym miejscu należy podkreślić, że wszystkie zadania, na które Gmina zaciąga kredyt podawane są do publicznej wiadomości i przede wszystkim są to zadania inwestycyjne np. rozbudowa szkół, obiektów kulturalnych, sportowych, czy budowa dróg.

 

Zadłużenie należy rozpatrywać w kategoriach inwestycji gminy z przeznaczeniem na ochronę środowiska (w szczególności budowa kanalizacji, budowa ujęcia wody pitnej), a także zabezpieczenie potrzeb komunikacyjnych mieszkańców, a przede wszystkim środki przeznaczone na edukację dzieci i młodzieży (szkoły, przedszkola, świetlice).

 

Dług Gminy jest pod kontrolą i jest on spłacany (tylko w latach 2018 - 2020 spłacono ponad 28,7 mln zł). Zadłużenie jest kontrolowane zarówno przez Radę Miejską w Wieliczce jak i przez zewnętrzną instytucję ustawowo do tego powołaną, tj. przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie.

 

W okresie 2017 – 2019 majątek Gminy wzrósł o ponad 107 mln zł i obecnie stanowi 676 576 146,37 zł.

 

Ustosunkowując się do zarzutów dotyczących planowania przestrzennego pozwolę sobie podkreślić, iż Ustawa o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej, zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy, przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań.

 

Dokumentami planistycznymi kształtującymi politykę przestrzenną są studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz plany zagospodarowania przestrzennego.

 

Studium stanowi podstawowy dokument koordynacji działań samorządu lokalnego. Jest to dokument planistyczny zawierający długofalowe zamierzenia, określający kierunki przestrzennych przemian, jak również przekształceń układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej.

 

Z kolei podstawowym celem planu jest stworzenie prawnych warunków dla zagospodarowania przestrzennego obszaru w zgodności z wymogami kształtowania ładu przestrzennego i wymogami zrównoważonego rozwoju oraz kierunkami wyznaczonymi w Studium. Plan stanowi podstawę realizacji programów inwestycyjnych w terenach przeznaczonych do zabudowy, ochrony cennych zasobów przyrodniczych i kulturowych obszaru oraz rozwoju funkcji służących rekreacji i turystyce.

 

Na terenie Gminy Wieliczka obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków przyjęte uchwałą nr XV/181/2008 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 4 marca 2008 roku. Z dniem wejścia w życie w/w uchwały, utraciła moc Uchwała Nr XVI/ 221/ 00 z dnia 21 kwietnia 2000 roku. W sprawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka.

 

Na terenie Gminy Wieliczka już od 1993 roku obowiązywał plan miejscowy. Kolejnymi obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego były plany dzielące gminę na 4 obszary funkcjonalne. tj.:

Plany przyjęte uchwałą nr :

XLV/333/05 z dnia 29 września 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszar „A”

XLV/334/05 z dnia 29 września 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszar „B”

XLV/335/05 z dnia 29 września 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszar „C”

XLV/336/05 z dnia 29 września 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszar „D”;

 

a także obowiązujące obecnie:

XLVI/763/2010 z dnia 10 listopada 2010 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszar „A”

XVII/232/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszar „B”

Uchwała Nr XXVI/314/2016 z 27 października 2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszar „C”

Uchwała XLV/601/2014 z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszar „D”.

 

W odpowiedzi na zarzuty dotyczące „braku poszanowania praw obywatelskich” pragnę poinformować, iż kompetencja w tym zakresie ustawowo należy do Rady Miejskiej w Wieliczce oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Wieliczce, w żadnym wypadku Burmistrz nie może sam decydować o sposobie rozpatrzenia takich skarg, co wydaje się oczywiste.

 

Poruszona przez wnioskodawców informacja odnośnie Budżetu Obywatelskiego powinna być uściślona. Dlatego też pozwolę sobie przedstawić najważniejsze zadania wybrane przez mieszkańców, które zostały zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego: Place manewrowe w sołectwach: Grabie, Brzegi, Węgrzce Wielkie, Czarnochowice, Sułków, Golkowice, Janowice, Byszyce, Dobranowice oraz na osiedlu Krzyszkowice w Wieliczce. Oznakowanie nazw przysiółków na terenie Gminy Wieliczka: Kokotów, Mała Wieś, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa. Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce. Utworzenia miejsc rekreacji na miejskich osiedlach Zadory i Krzyszkowice oraz w sołectwach: Brzegi, Byszyce, Czarnochowice, Chorągwica, Grabie, Grajów, Golkowice, Gorzków, Jankówka, Janowice, Koźmice Wielkie, Koźmice Małe, Mietniów, Pawlikowice, Lednica Górna, Sułków, Sygneczów, Siercza, Węgrzce Wielkie i Zabawa Budowa placów manewrowych (parkingów) w ośmiu sołectwach: Grajowie, Kokotowie, Małej Wsi, Podstolicach, Strumianach, Kokotowie, Śledziejowicach i Węgrzcach Wielkich. Modernizacja Boiska Towarzystwa Sportowego Wieliczanka oraz kompleksowe zagospodarowanie terenów przyległych do boiska. Integracja mieszkańców Brzegów i Grabia przez edukację, kulturę i sport. Żegnaj lato na rok w Węgrzcach Wielkich. Uzdolniona Młodzież naszą przyszłością. Harmonijny rozwój miasta od średniowiecza po nowoczesną aglomerację funkcjonującą zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju na przykładzie Wrocławia. Tradycja i piękno narodu polskiego poprzez taniec i śpiew. „Powitanie Lata w Mietniowie” - integracja społeczności lokalnej wsi Mietniów i innych mieszkańców Gminy Wieliczka. Q-lturalny Grajów 2017 – wspólne działanie. Poznajemy Polskę z mamą i tatą. Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej i technik harcerskich/survivalowych dla dzieci i młodzieży z gminy Wieliczka. „Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem” gimnazjaliści poznają kulturę i tradycje europejskie. X Dni osiedla Krzyszkowice – Jubileusz 90-lecia Towarzystwa Sportowego „Wieliczanka”. Kształtowanie kompetencji interpersonalnych i międzykulturowych oraz postaw przedsiębiorczości poprzez udział w wycieczkach i warsztatach edukacyjnych. Szkoła Śledziejowice – moją pasją. Smaki życia. Rodzinny festyn integracyjny na terenie zespołu dworskiego w Sierczy. Jubileusz 145-lecia szkoły i Rok Kościuszkowski w Szkole Podstawowej nr 2 źródłem integracji społeczności szkolnej i środowiska. Gminny Przegląd Tańców i zabawa ludowych z różnych stron polski dla przedszkolaków „Polska – moja ojczyzna”. Projekt Przyrodniczo-ekologiczny – Ogród Zmysłów – projekt edukacyjny wykorzystujący elementy hortiterapii. Warsztaty EuroWeek formą rozwijania zdolności przywódczych, interpersonalnych i językowych uczniów. Integracja mieszkańców os. Kościuszki – Przyszłość – Szymanowskiego – warsztaty kulinarne, manualne, impreza plenerowa. Podniesienie warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi: Brzegi, Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała Wieś, Pawlikowice, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa. Budowa rekreacyjno-edukacyjnej ścieżki spacerowej w formie kładki wzdłuż wąwozu w sołectwie Strumiany (w trakcie realizacji). Modernizacja boiska LKS Węgrzcanka. Utworzenie przystanków komunikacji zbiorowej w okolicy skrzyżowania ul. Niepołomskiej z DK 94 (wykonano dokumentację). Budowa bieżni sportowej poliuretanowej wraz ze skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Węgrzcach Wielkich. Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Gorzkowie. Wykonanie ogrodzenia działki nr 343/2 w Raciborsku. Zakup nagłośnienia wraz z montażem na boisku sportowym w Grabiu. Modernizacja ogrodzenia placu zabaw na osiedlu Lekarka. Wykonanie zadaszenia tarasu na obiekcie Domu Kultury w Brzegach oraz modernizacja balustrady wokół budynku. Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Grajowie. Modernizacja budynku w Zabawie na potrzeby sołectwa. Utworzenie placu zabaw przy Szkole podstawowej w Gorzkowie. Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Golkowicach. Poszerzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Golkowicach. Budowa budynku gospodarczego dla obsługi świetlicy środowiskowej w Mietniowie. Modernizacja pomieszczeń budynku w Koźmicach Wielkich na potrzeby filii biblioteki. Utworzenie placu zabaw w Śledziejowicach. Rewitalizacja przydrożnej kapliczki z całunem z 1831 r. położonej na terenie wsi Grabówki. Przystosowanie sali lekcyjnej do pracowni przedmiotowej w Szkole w Mietniowie. Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 561034K w Gorzkowie. Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą street workout. Zakup wraz z montażem podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych. Modernizacja sali lekcyjnej na pracownie językową SP nr 2 w Wieliczce, Zakup wiat przystankowych zaopatrzonych w systemy fotowoltaiczne wspomagające oświetlenie na terenie wsi Grabówki. Podniesienie warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi: Brzegi, Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała Wieś, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa, Byszyce. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez wykonanie oświetlenia w miejscowościach Mietniów, Pawlikowice, Grajów, Dobranowice, Raciborsko, Jankówka. Wykonanie klatki schodowej na poddasze w świetlicach środowiskowych w miejscowości Mietniów i Sułków (w trakcie realizacji). Pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej w Byszycach. Wykonanie chodnika wokół budynku Szkoły Podstawowej w Gorzkowie. Monitoring placu rekreacyjnego w Podstolicach. Defibrylator w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułkowie. Zakup urządzeń dmuchanych dla dzieci sołectwo Grabie. Modernizacja budynku w Zabawie na potrzeby. Zagospodarowanie działki nr 343/2 w Raciborsku. Bezpieczny strażak –zakup hełmów strażackich OSP Czarnochowice. Zakup sprzętu sportowego oraz drzwi do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gorzkowie. Zakup nagłośnienia wraz z montażem na boisku sportowym w Brzegach. Wykonanie klimatyzacji w klasach w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Węgrzcach Wielkich. Bezpieczniej przy Szkole w Grajowie. Budowa zatoki "Kiss and drive" przy Szkole Podstawowej nr 1 Wieliczce osiedle Zadory. Przystosowanie sali lekcyjnej do pracowni językowej w szkole w Mietniowie. Zakup podestu tanecznego na cele organizacji wydarzeń kulturalnych w Mietniowie. Pracownia językowa w Szkole Podstawowej w Śledziejowicach. "Znam swój kraj - wycieczka krajoznawcza uczniów Szkoły Podstawowej w Janowicach do Trójmiasta (nie zrealizowane przez pandemię Covid).

 

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w latach 2014-2020 w głosowaniach nad Budżetem Obywatelskim brało udział 48 459 mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka. Łączna pula środków przeznaczonych na realizację projektów zgłaszanych przez mieszkańców wyniosła 6 560 000,00 zł.

 

Reasumując, pragnę poinformować wnioskodawcę, że po całościowej analizie prawnej i ekonomicznej odniosę się do wszystkich punktów zawartych w piśmie z dnia 5 stycznia 2021 r. oraz poproszę o poprawienie i uściślenie informacji zawartych we wniosku oraz stronie internetowej wnioskodawcy.

 

W przypadku braku ustosunkowania się do prośby i braku poprawienia i uściślenia przez wnioskodawcę informacji w złożonym wniosku i na stronie internetowej, zostanie drogą pocztową przesłane do wszystkich mieszkańców sprostowanie informacji o celowym wprowadzaniu mieszkańców w błąd przez osoby podpisane pod wnioskiem.

 

Z poważaniem
Piotr Krupa
Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji

GALERIA