Dodatki dla gospodarstw domowych

W gminie Wieliczka trwa przyjmowanie wniosków o wypłatę nowych dodatków dla gospodarstw domowych do pelletu drzewnego, skroplonego gazu LPG, drewna i oleju. Mieszkańcy mogą je składać na dziennikach podawczych Urzędu Gminy.

 

Dzienniki podawcze Urzędu Gminy są zlokalizowane:

- ul. Powstania Warszawskiego 1 - UMiG

- ul. Powstania Warszawskiego 18 - (naprzeciwko Domu Handlowego KINGA)

 

 

Nowe przepisy, które weszły w życie 20 września, dotyczą wszystkich do tej pory złożonych wniosków, w tym tych złożonych przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów.

 

 

Najważniejsze zmiany w zakresie dodatku węglowego to:

  • Jeden dodatek węglowy na jeden adres – według nowych kryteriów, niezależnie od liczby gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym samym adresem, przysługuje tylko jeden dodatek węglowy. Jeżeli wnioski o dodatek węglowy złożyło kilka osób zamieszkujących pod tym samym adresem, wówczas dopłatę otrzyma tylko wnioskodawca, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski nie będą rozpatrywane.

  • Nieuwzględnianie zmian w deklaracjach CEEB – wypłaty dodatku węglowego będą dokonywane na wnioski zgłoszone zgodnie ze stanem z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 roku. Natomiast zmiany zgłaszane po tym terminie do ewidencji nie będą miały wpływu na ustalenie prawa do dodatku, z wyjątkiem zgłoszeń dokonywanych po raz pierwszy.

  • Wydłużenie maksymalnego terminu wypłaty dodatku z miesiąca do dwóch miesięcy – dwumiesięczny termin na wypłatę dodatku węglowego dotyczy wniosków złożonych od dnia 17 sierpnia 2022 r.

 

 

Ustawa wprowadziła również nowe formy dodatków dla gospodarstw domowych w wysokości:

  • 3000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,

  • 1000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilany drewnem kawałkowym,

  • 2000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł zasilany olejem grzewczym,

  • 500 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany wyłącznie skroplonym gazem LPG.

 

Ustawa nie przewiduje dodatków w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest gaz ziemny czy pompa ciepła. Za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie jest objęty gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

 

Tak jak ma to miejsce w przypadku dodatku węglowego, nowe dodatki dla gospodarstw domowych przysługują na jeden adres (jeden dodatek na jeden adres niezależnie od liczby gospodarstw domowych) i będą przyznawane na wnioski zgłoszone zgodnie ze stanem z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 roku. Dodatek dla gospodarstw domowych wypłacany będzie w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wnioski o wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych można składać do 30 listopada 2022 r.

 

Istnieje również możliwość złożenia wniosków za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP. Wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w ustawie.

 

Jako pierwsze będą realizowane te wnioski, które po nowelizacji ustawy nie wymagają weryfikacji.

 

Wzór wniosku o dodatki dla gospodarstw domowych dostępny jest pod linkiem.