Realizacja działań profilaktycznych Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka

Na terenie gminy , przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieliczce udzielana jest bezpłatna pomoc dla dzieci, młodzieży, rodziców i dorosłych mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka. Zajęcia, warsztaty, konsultacje, indywidualne wsparcie psychologiczne, sesje – odbywają się w godzinach popołudniowych na ul. Pocztowej 1.

 

Placówka Wsparcia Dziennego „Aniołeczek” ul. Kosiby 31, działa w strukturach Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce. Placówka wspiera rodziny przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi. Swoją działalnością pomaga dzieciom,a tym samym rodzicom przede wszystkim w zapewnieniu opieki wychowawczej, pokonywaniu trudności szkolnych i rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień wychowanków, organizowaniu wolnego czasu. Przy zapewnieniu opieki nad dziećmi oraz przy wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją zadań, placówka może korzystać z pomocy wolontariuszy. Uczestnictwo dzieci w zajęciach jest nieodpłatne i dobrowolne.

Wychowanie w świetlicy opiera się na zasadach etyki oraz na uniwersalnych wartościach, i ma na celu przygotowanie wychowanków i ich rodziców do właściwego i pełnego udziału w życiu społecznym na miarę ich indywidualnych możliwości.

 


 

Placówka Wsparcia Dziennego „Świetlica św. Kingi", ul. Sikorskiego 6. W placówce jest zabezpieczonych 35 miejsc dla dzieci w wieku szkolnym z terenu Miasta i Gminy Wieliczka  z rodzin mających trudności w organizacji czasu i pełnienia funkcji opiekuńczych. Świetlica zapewnia pomoc w nauce, opiekę w czasie pobytu poza domem, posiłek, organizację dni wolnych od nauki – w tym również wyjazdy wakacyjne i zimowe.

 


 

Fundacja Leonardo prowadzi Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych ul. Wincentego Pola 20 A

 


 

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego przeznaczone jest dla dorosłych mieszkańców powiatu wielickiego. Jest miejscem gdzie każda osoba w trakcie i po przebytym kryzysie psychicznym, jej rodzina i bliscy, mogą uzyskać wsparcie. Pomoc oferowana jest osobom, które doświadczają różnych trudności życiowych, przeżywają długotrwały stres. Otwarty zespół lekarzy, pielęgniarek, psychologów, terapeutów. Każda osoba w kryzysie lub wychodząca z niego otrzymuje „szytą na miarę”, kompleksową pomoc.

 


 

Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Campus Misericordiae” w Brzegach
Ośrodek powstał z myślą o osobach samotnych, niepełnosprawnych i starszych. Celem świadczonej tam pomocy jest zapobieganie osamotnieniu, izolacji i wykluczeniu społecznemu seniorów i osób niepełnosprawnych oraz aktywizacja osób starszych. Nabór prowadzony jest za pośrednictwem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce.

Z ośrodka wsparcia dziennego może korzystać 45 osób. Od godz. 8:00 do 16:00 mogą tam przebywać osoby starsze, które są w stanie dotrzeć same lub przywożone są przez bliskich.

W ośrodku jest  prowadzona terapia społeczna oraz zajęcia rehabilitacyjne. Podopieczni biorą udział w warsztatach m in. plastycznych, krawieckich i komputerowych. Na piętrze znajdują się mieszkania chronione przeznaczone dla piętnastu osób. Jest to rodzaj czasowych mieszkań dla osób, które wymagają pomocy, by poradzić sobie z trudnościami i wyrażają chęć usamodzielnienia się i wyjścia z różnych nałogów. W mieszkaniu chronionym mogą skorzystać z pomocy psychologa, pracownika socjalnego, podreperować swoją psychikę, stan zdrowia i sytuację życiową. Funkcjonowanie placówki wspiera Miasto i Gmina Wieliczka

 


 

Ośrodek wsparcia – Klub Samopomocy przy parafii św. Klemensa w Wieliczce,
 ul. Sikorskiego 6

Ośrodek powstał we współpracy z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieliczce. Uczestnictwo w Klubie Samopomocy aktywizuje seniorów do działania, dodatkowo ośrodek w Wieliczce stawia na współpracę i wzajemną pomoc między pokoleniami – na zajęcia do klubu przychodzi grupa dzieci i młodzieży gdzie wspólnie organizują zajęcia tematyczne. Uczestnictwo we wspólnocie ofiaruje poczucie jedności i przynależności do grupy, które jest bezcenne. Funkcjonowanie placówki wspiera Miasto i Gmina Wieliczka

 


 

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”
Program zapewnia usługę asystenta, mającą na celu pomoc pełnoletnim osobom
z niepełnosprawnościami w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, poprzez skorzystanie z usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. W czasie korzystania z usług asystenta. Realizatorem programu jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce

 


 

Program „Opieka Wytchnieniowa”
 Program adresowany jest do członków lub opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi  do ukończenie 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”. Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności. Realizatorem Programu jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce

 


 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wieliczce, ul. Niepołomska 26 C
Jest placówką oświatową. Oferuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną. Działa na terenie powiatu wielickiego. Korzystanie z usług specjalistów jest dobrowolne i bezpłatne. Nie wymaga skierowania. Terminy spotkań można ustalać osobiście w siedzibie poradni w Wieliczce lub telefonicznie.

 


 

Centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w Tomaszkowicach, Tomaszkowice 498
W powiecie wielickim funkcjonuje Poradnia Zdrowia Psychicznego i Oddział Dzienny
 z całorocznym naborem do grup terapeutycznych. Centrum w ramach Oddziału Dziennego oferuje:  3-miesięczne turnusy (oddziaływania w formie psychoterapii grupowej, indywidualnej  i rodzinnej); realizację obowiązku szkolnego w godzinach pobytu. Poradnia zapewnia kompleksową diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną oraz oferuje grupy terapeutyczne i wspierające oraz treningi zarówno dla młodych pacjentów jak i rodziców - opieką objęte są całe systemy rodzinne. Pomoc skierowana jest do dzieci i młodzieży (do 18 r.ż. lub ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych) wymagających kompleksowej pomocy specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego. Oddziaływania są dostosowane do bieżących potrzeb Pacjenta, obejmują diagnozę i zindywidualizowany plan terapii. Grupa dobierana jest pod względem wieku, a nowe osoby nie dochodzą w trakcie trwania cyklu leczenia. Wszystkie świadczenia realizowane są
w ramach NFZ.

 


 

Poradnia Leczenia Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnionych, ul. Szpunara 20
Poradnia funkcjonuje na postawie umowy zawartej między Gminą Wieliczka, a Samodzielnym Publicznym Zespołem Lecznictwa Otwartego w Wieliczce. Jej Finansowanie zapewnia dotacja z budżetu Gminy Wieliczka w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Wieliczce.  Leczenie w Poradni jest bezpłatne dla mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka, dedykowana jest dla członków rodzin osoby uzależnionej przewidziana jest psychoterapia indywidualna, której czas trwania jest dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta.

 


 

Na terenie Miasta i Gminy Wieliczka znajduje się 20 szkół podstawowych.
 W każdej ze szkół jest zatrudniony pedagog i  psycholog lub samodzielnie pedagog i samodzielnie psycholog.  Zadaniem psychologa / pedagoga  jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży jak również wsparcie ucznia  w sytuacji trudnej  dotyczącej problemów z nauką, w kontaktach z rówieśnikami lub rodzicami oraz wtedy gdy nie czuje się bezpiecznie, kiedy sytuacja w szkole lub w domu utrudnia mu funkcjonowanie. Psycholog / pedagog również pomaga nauczycielom zrozumieć sytuację ucznia, jest mediatorem między uczniem i nauczycielem, konsultuje trudności uczniów i wypracowuje odpowiednie rozwiązania dla danej sytuacji. Ułatwia, rodzicom w zrozumieniu świata dziecka. Kiedy rodzic zauważa negatywne przejawy zachowania może zwrócić się o pomoc, także kiedy chce lepiej zrozumieć swoje dziecko.

 

Poniżej zamieszczony jest wykaz szkół podstawowych